GEN 4.2 NAVIGATSIOONITASUD

1 Marsruudi navigatsioonitasu

1.1 Marsruudi navigatsioonitasu on tasu Tallinna lennuinfopiirkonnas (Tallinn FIR) aeronavigatsiooniteenuse osutamise eest instrumentaallennureeglite järgi lendu sooritavale õhusõidukile, mille maksimaalne lubatud stardimass ületab 2 tonni.
1.2 Marsruudi navigatsioonitasu suurus määratakse Tallinna lennuinfopiirkonnas lennatud ortodroomse teekonna ja õhusõiduki maksimaalse lubatud stardimassi alusel järgmise valemi järgi:
N = p × d × w,

kus

N –marsruudi navigatsioonitasu eurodes kahe kohaga peale koma;
p –marsruudi navigatsiooniteenuse tasumäär ühiku kohta (p = 50.64 EUR);
d –teekonnategur, mis on 1/100 ortodroomsest teekonnast kilomeetrites (ortodroomne teekond on kõige lühem teekond kahe punkti vahel mööda WGS-84 suurringjoont);
w –õhusõiduki massi arvestav tegur:

w = √ ( MTOW / 50 ),

kus

MTOW on tonnides ja tähistab õhusõiduki maksimaalset lubatud stardimassi.

1.3 Lennatud teekonna pikkust vähendatakse 20 km võrra õhusõiduki iga stardi ja maandumise puhul Eesti lennuväljal.
1.4 Marsruudi navigatsioonitasu kogub EUROCONTROL. Sel otstarbel sisaldab punktis 1.2 toodud tasumäär EUROCONTROLi administreerimistasu 0.11 EUR ühe teenuseühiku kohta.

2 Terminali navigatsioonitasu

2.1 Terminali navigatsioonitasu on tasu, mida võetakse lennujuhtimisteenuse ja/või lennuvälja lennuinfoteenuse eest, kui õhusõiduk lendab lennuvälja lähenemisalas, lähialas või lennuinfotsoonis.

Terminali navigatsioonitasu suurus määratakse õhusõiduki maksimaalse lubatud stardimassi alusel järgmise valemi järgi:

T = p × w,

kus

T –terminali navigatsioonitasu kahe kohaga peale koma (EUR);
p –terminali navigatsiooniteenuse tasumäär ühiku kohta alljärgnevalt:

Lennuväli
Rahvusvahelised lennud
Kohalikud lennud
Lennart Meri Tallinn139.91139.91
Kärdla104.86104.86
Kuressaare104.86104.86
Pärnu104.86104.86
Tartu139.91139.91

w –

õhusõiduki massi arvestav tegur, kus MTOW on suurim stardikaal tonnides;
w = √ ( MTOW / 50 ) - Kärdla, Kuressaare ja Pärnu lennuväli;
w = ( MTOW / 50 )0.7 - Lennart Meri Tallinn ja Tartu lennuväli.

2.2 Lennuväljalt lahkuva õhusõiduki teenindamise eest terminali navigatsioonitasu ei võeta.
2.3 Lähenemisalas lendava ja seal mitte maanduva õhusõiduki lennu eest ei võeta terminali navigatsioonitasu, kui ta seal lendamise eest peab maksma marsruudi navigatsioonitasu.
2.4 Kärdla, Kuressaare ja Pärnu lennuväljal rakendatakse terminali navigatsioonitasu õhusõiduki eest, mille maksimaalne lubatud stardimass (MTOW) ületab 500 kg.

3 Maksustamine, maksmisest vabastamine ja soodustused

3.1 Hindadele lisandub käibemaks vastavalt Käibemaksuseaduses kehtestatud määradele ja korrale.
3.2 Marsruudi navigatsioonitasu ja terminali navigatsioonitasu maksmisest on vabastatud:
3.2.1 seoses üksnes valitseva monarhi ja tema pereliikmete või riigipeade, valitsusjuhtide ja ministrite visiitidega nende ametiülesannete täitmise ajal või erandjuhul muu Eesti Vabariigile välispoliitiliselt olulise ametliku visiidiga seotud lend. Teenustasu maksmisest vabastamiseks esitab Välisministeerium Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsile eelneva taotluse ning lennuplaanil tuleb märkuste lahtris („Other information“) lennu staatus asjakohaselt märkida;
3.2.2 otsimis- ja päästelend asjakohase pädeva asutuse loal. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed;
3.2.3 humanitaarabilend asjakohase pädeva asutuse loal. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed;
3.2.4 lend Eesti õhuruumi puutumatuse tagamise või kaitsmise eesmärgil. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed;
3.2.5 Eesti kaitseväe-, tolli- ja politseitegevusega seotud lend. Tasust vabastamiseks peavad lennuplaanis olema esitatud asjakohased vabastamise aluseks olevad andmed;
3.2.6 lend lennuliiklusteenuse osutaja(te) side-, seire- ja/või navigatsiooniseadmete kontrollimiseks, kui neid seadmeid kasutatakse või kavatsetakse kasutada lennuliiklusteenuse osutamisel;
3.2.7 lend tagasipöördumiseks lähtelennuväljale tehnilistel põhjustel või halva ilma tõttu;
3.3 Arved punktis 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 ja 3.2.5 näidatud lendude teenindamise eest esitab Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts valitsuasutustele, kelle valitsemisalasse kuulub tasudest vabastatud lennuga seonduv tegevusala.
3.4 Terminali navigatsioonitasu soodustuseks õppelendudele (õppelennuks loetakse lendu, mida õppija sooritab õpilasena või lendurina koolitusprogrammi raames) Lennart Meri Tallinna lennuvälja lennuvälja lähi- ja lähenemisalas ja Tartu lennuinfotsoonis (FIZ/RMZ) on 50%, kui on täidetud järgmised tingimused:
3.4.1 Õppelend ja/või selle aluseks olev koolitusprogramm on eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud Lennuliiklusteeninduse AS lennuandmete talitus (FDO):
Tel:625 8246
Faks:625 8202
AFS:EETTZDZX
3.4.2 Lennuplaanis on märge: „RMK/SCHOOLFLIGHT“.
3.5 30% soodustus maandumistasust ning terminali navigatsioonitasust kehtib Kärdla, Kuressaare ja Pärnu lennuvälja õppelendudele, kui lennuplaanis on märge „RMK/SCHOOLFLIGHT” ja treeninglendudele, kui lennuplaanis on märge „RMK/TRAINING FLIGHT”.

4 Maksmise kord

4.1 Lennuliiklustasude maksmise eest vastutab õhusõiduki käitaja või, kui käitaja pole teada, õhusõiduki omanik.
4.2 Terminali navigatsioonitasu tasutakse enne õhusõiduki lahkumist lennuväljalt, kui aeronavigatsiooniteenuse osutajaga ei ole teisiti kokku lepitud.
4.3 Terminali navigatsioonitasu Lennuliiklustasude maksmisega viivitamisel võib teenust osutanud ettevõtja nõuda viivist 13.26 protsenti maksmata summast päevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti, ja keelduda teenuse osutamisest sellele kliendile.
4.4 Marsruudi navigatsioonitasudele kohalduvad EUROCONTROLi marsruudi navigatsioonitasude süsteemi kohaldamise tingimused ja maksetingimused (eurocontrol.int/publication/conditions-application-route-charges-system-and-conditions-payment).