GEN 3.6 OTSING JA PÄÄSTE

1 Vastutav(ad) teenistus(ed)

Vastutus otsingu- ja päästetööde tegemise eest Eesti päästepiirkonnas on jagatud Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) ning Päästeameti (PA) vahel.

Teenistuste posti- ja sideaadressid on järgmised:
Aadress:Päästeamet
Raua 2
10124 Tallinn
Tel: 628 2000
Faks: 628 2099
E-post: rescue@rescue.ee
AFS: Ei ole
URL: www.rescue.ee

Aadress:Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn
Tel: 612 3000
Faks: 612 3009
E-post: ppa@politsei.ee
AFS: Ei ole
URL: www.politsei.ee

Lennuõnnetuse korral vastutab otsingu- ja päästetööde koordineerimise eest PPA. Otsingu- ja päästetöid korraldatakse läbi PPA allstruktuuri - pääste- ja koordinatsioonikeskuse JRCC Tallinn (Joint Rescue Coordination Centre Tallinn), asukohaga Tallinnas.

Aadress:JRCC Tallinn
Süsta 15
11712 Tallinn
Tel: 619 1224, 692 2500
Faks: 692 2501
E-post: jrcc@politsei.ee

Teenindus on korraldatud kooskõlas järgmiste Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentide sätetega:

Lisa 12 –Otsing ja Pääste

2 Vastutuspiirkond

Otsingu- ja päästeteenust pakutakse Eesti päästepiirkonna ulatuses. Lennupäästepiirkonna piirid ühtivad Tallinna lennuinfopiirkonna piiridega.

3 Teeninduse liigid

Kõik õhusõidukid on maa-tüüpi ning varustatud medikamentide (väljaarvatud SRG) ja avarii-raadioseadmetega.

Lisaks sellele kaasatakse vajadusel otsingu- ja päästetöödele tsiviilõhusõidukite käitajaid, kaubalaevastiku, õhuväe ja mereväe üksuseid ning päästeteenistuse üksuseid.

Otsingu- ja päästetööde tegemisel kasutatakse aeronavigatsioonilist, merenduse ja üldkasutatavat sidet.

Õhusõidukid on varustatud sidepidamiseks sagedustel 121.5 MHz ja 123.1 MHz.

Maapealsed päästerühmad on varustatud sidepidamiseks sagedustel 121.5 MHz ja 143.7 MHz.

Tabel GEN 3.6.3 Otsingu- ja päästeüksused
Nimi
Asukoht
Seadmed
Märkused
1234
Lennusalk
Lennart Meri Tallinna lennujaam

EETN
592448N 0244956E

HEL-M
AW 139
MON-SUN 0700-1500 (0600-1400), 15 MIN PN.
Muul ajal: 1 HR PN.
Operatsiooniline lennuaeg: 3 HR 30 MIN.
Kiirus: 140 kt.
Infrapunakaamera.
Öövaatlusseadmed.
Suunapeilingaator.
Otsingu- ja päästelennud.
SRG
L-410
(Fixed wing)
MON-SUN 0700-1500 (0600-1400), 15 MIN PN.
MON-SUN 1500-2200 (1400-2100), 1 HR PN.
Muul ajal: NIL.
Operatsiooniline lennuaeg: 3 HR.
Kiirus: 165 kt.
Infrapunakaamera.
Suunapeilingaator.
Otsingulennud.

4 SAR-lepingud

Eesti Vabariigil on sõlmitud valitsuste- ja ametkondadevahelised lennu- ja merepäästealased koostöölepingud Soome Vabariigiga, Läti Vabariigiga ja Rootsi Kuningriigiga. Lepingutega on määratletud mere- ja lennupäästepiirkondade vastutusalad, vastutavad ametkonnad, ametkondadevahelised koostöö põhimõtted, abi palumise ja osutamise protseduurid, kommunikatsioon ja töökeel. Nende lepingute koopiad on soovi korral saadaval Transpordiametis.

Taotlus teise riigi õhusõiduki, seadmete ja personali sisenemiseks, otsimaks hädasolevat õhusõidukit või päästmaks lennuõnnetuses ellujäänuid, tuleb edastada JRCC Tallinnale. Juhised sellise õhusõiduki ja/või personali sisenemisel teostatava kontrolli kohta antakse JRCC Tallinnast kooskõlas selles piirkonnas kehtiva otsingu- ja päästeplaaniga.

5 Kättesaadavuse tingimused

Kui Eesti otsingu- ja päästeteenistusi ning -vahendeid ei kasutata otsingu- ja päästetöödel Eesti territooriumil, saavad naaberriigid neid tasuta kasutada pöördudes JRCC Tallinna poole.

6 Kasutatavad protseduurid ja signaalid

6.1 Õhusõiduki poolt kasutatavad protseduurid ja signaalid
Protseduurid lennuõnnetuse avastanud või hädasignaali ja/või teate vastu võtnud õhusõiduki kaptenile on toodud Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 12 lisas.
6.2 Side

Hädateadete edastamine ja vastuvõtt Eesti otsingu- ja päästepiirkonnas toimub kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 10 köite II ptk 5 p 5.3 sätetega.

Sidepidamisel otsingu- ja päästetööde ajal kasutatakse ICAO Doc 8400 - Lühendid ja koodid - avaldatud koode ja lühendeid.

Tallinna piirkondlik lennujuhtimiskeskus ja Tallinna lähenemislennujuhtimisüksus peavad töö ajal pidevat valvet sagedusel 121.500 MHz. Lisaks peavad vajadusel ka teised lennuliiklusteeninduse üksused valvet sagedusel 121.500 MHz.
6.3 Otsingu- ja päästesignaalid
Otsingu- ja päästetöödel kasutatakse Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 12 lisas sätestatud signaale.
6.4 Ellujäänute poolt kasutatavad maa/õhk visuaalsed signaalkoodid

NR

Teade
Koodi sümbol
Kasutamisjuhis:
  1. Signaalid teha mitte lühemad kui 8 ft (2.5 m).
  2. Signaalid tuleb paigutada täpselt nii, nagu näidatud.
  3. Kasutada nii palju kui võimalik kontrastseid värve, eristamaks signaale maapinnast.
  4. Tähelepanu tõmbamiseks kasutada teisi võimalikke vahendeid, nagu raadio, raketid, suits, peegelduv valgus.
1
Vajame abi

 

2
Vajame meditsiinilist abi

3
Ei või Eitav

4
Jaa või Jaatav

5
Liigume selles suunas