GEN 3.2 AERONAVIGATSIOONILISED KAARDID

1 Vastutavad teenistused

1.1 Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsil on valik aeronavigatsioonilisi kaarte kasutamiseks tsiviillennunduse kõigi liikide poolt.

Lennundusteabe osakonna Lennunduskaartide grupp koostab ja valmistab kõik lennukaardid.

Kaardid koostatakse kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:

Lisa 4 –Aeronavigatsioonilised Kaardid
Doc 8697 –Aeronavigatsiooniliste Kaartide Käsiraamat
Doc 8168 –Õhunavigatsiooniteeninduse protseduurid - Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS)

Erinevused nendest sätetest on toodud osas GEN 1.7.

2 Kaartide korrashoid

2.1 AIP-is sisalduvad kaardid hoitakse korras AIP-i muudatuste abil.
2.2 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused levitatakse AIP-i muudatustes ja on loetletud käesoleva peatüki p 8.
2.3 Info planeeritavate või väljastatavate uute kaartide ja skeemide kohta avaldatakse aeronavigatsioonilise info ringkirjas.
2.4 Kui avaldatud kaartidel avastatud ebaõige info on lennutegevuse seisukohalt oluline, parandatakse see NOTAM-iga.

3 Tellimine

3.1 Käesoleva peatüki p 5 loetletud kaarte (v.a Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000) saab tellida järgmisel aadressil:

Aadress:Lennuliiklusteeninduse AS
Lennundusteabe osakond
Lennunduskaartide grupp
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Tel:671 0256
E-post:charts@eans.ee
AFS:EETNYOYX
URL:aim.eans.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

3.2 Peatükis p 5 toodud Aeronavigatsioonilist kaarti - ICAO 1:500 000 (ANC) saab tellida:

Aadress:Transpordiamet
Lennundusteenistus
Lõõtsa 5
11415 Tallinn
Tel:620 1200
Faks:Ei ole
E-post:info@transpordiamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.transpordiamet.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

4 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide seeriad

4.1 Koostatakse järgmisi aeronavigatsiooniliste kaartide seeriaid:
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000;
 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO;
 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO;
 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - tüüp A (kui on oluline, siis iga raja jaoks);
 5. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO;
 6. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO;
 7. Standardse sisenemise kaart – Instrument (STAR) - ICAO;
 8. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO (iga raja ja protseduuri jaoks);
 9. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO;
 10. Maandumiskaart (LDG).
Käesoleval ajal saadavad kaardid on loetletud käesoleva peatüki p 5.
4.2 Kaardiseeriate üldkirjeldus
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000.

  Kaart on koostatud Lamberti konformses koonilises projektsioonis. Aeronavigatsiooniliste andmete esitus vastab väikestel kiirustel visuaalseks navigatsiooniks mõeldud kaardi nõuetele. Andmed sisaldavad lennuvälju, olulisi takistusi, ATS süsteemi elemente, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning raadionavigatsiooniseadmeid.

  Kaart sisaldab infot rahuldamaks visuaalse navigatsiooni vajadusi ja seda kasutatakse samuti lennu eelnevaks planeerimiseks.

 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO.
  Kaart sisaldab detailseid andmeid lennuvälja/kopteriväljaku kohta, varustamaks meeskonda infoga, mis hõlbustab õhusõiduki maapealset liikumist:
  • õhusõiduki seisupaigast rajale; ja
  • rajalt õhusõiduki seisupaika;

   ja kopterite liikumist:

  • kopterite seisupaigast maandumis- ja tõusualale ning lõpplähenemis- ja stardialale;
  • lõpplähenemis- ja stardialalt maandumis- ja tõusualale ja kopterite seisupaika;
  • piki kopterite maapealseid ja õhus ruleerimisteid; ja
  • piki õhu-transiitmarsruute.

   Samuti sisaldab kaart lennuvälja/kopteriväljaku kohta käitamiseks olulist infot.

 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO.

  Kaart koostatakse selliste lennuväljade kohta, kus terminalirajatiste keerukuse tõttu ei ole lennuvälja/ kopteriväljaku - ICAO -kaardil või lennuvälja maapealse liikluse kaardil - ICAO -võimalik esitada küllaldase selgusega õhusõidukite liiklust ruleerimisteede ja seisupaikade vahel ning õhusõidukite parkimist/dokkimist hõlbustavat infot.

 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - Tüüp A (käitamispiirangud).

  Kaart sisaldab detailset infot takistuste kohta lennuväljade stardijärgsete lennutrajektooride piirkonnas. Info on esitatud nii plaanis kui ka profiilis ja koos takistuste kaardiga - ICAO - Tüüp C, mis sisaldab vajalikke andmeid, võimaldamaks käitajatel täita Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 6 osade I ja II 5. peatüki kohaseid käitamispiiranguid.

 5. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO.

  Kaart koostatakse kogu Tallinna lennuinfopiirkonna kohta. Aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad kõiki rahvusvahelisi lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ja detailset lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab meeskonna jaoks infot, mis hõlbustab navigeerimist ATS marsruutidel kooskõlas lennuliiklusteeninduse protseduuridega.

 6. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne väljumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad alglennuvälja, instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti stardietapist kuni marsruudietapini.

 7. Standardse saabumise kaart – Instrument (STAR) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne saabumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad sihtlennuvälja, instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti marsruudietapist kuni lähenemisetapini.

 8. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO.

  Kaart koostatakse iga tsiviillennunduse kasutuses oleva lennuvälja jaoks, millel on kehtestatud instrumentaallähenemise protseduurid. Iga lähenemisprotseduuri jaoks koostatakse eraldi instrumentaallähenemiskaart - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad infot lennuväljade, keelu-, piirangu- ja ohualade, raadioside- ja navigatsiooniseadmete, sektori minimaalkõrguse, nii plaanis kui ka profiilis kujutatud protseduuri kursi, lennuvälja miinimumide, jne kohta.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida kinnitatud instrumentaallähenemise protseduuri maandumiseks kavatsetavale rajale, samuti katkestatud lähenemise protseduuri ning vajadusel ka ootetsooni.

 9. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO.

  See kaart koostatakse tsiviillennunduse poolt kasutatavate lennuväljade jaoks.

  Visuaallähenemiskaardi eesmärgiks on pilootidele anda graafiline ülevaade visuaalsetest märkidest lennuvälja visuaallähenemise protseduuri ajal.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad vastavat infot lennuväljade, takistuste, määratud õhuruumi, visuaallähenemisinfo, raadionavigatsiooni- ja sideseadmete kohta.

 10. Maandumiskaart (LDG).
  Kaart annab kujundliku ülevaate lennuväljast ja selle lähiümbrusest lihtsustamaks lähenemist maandumiseks kavandatud rajale, samuti infot, mis on vajalik maandumiseks ja raja kiireks vabastamiseks pärast maandumist.

5 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide loetelu

Tärniga tähistatud kaardiseeriad moodustavad osa AIP-ist.

Seeria nimetus
Mastaap
Nimi ja/või number
Hind
Kuupäev
Marsruutide kaart – ICAO* (ENRC)
1 : 1 250 000Tallinn FIR
ENR ENRC1821 APRMAR 2024
Keelu-, piirangu- ja ohualad* (PRD)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR PRD1820 APR 20242023
Kaitseväe harjutus- ja treeningalad ning ADIZ* (TRA)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR TRA26 JAN 2023
Madallennualad* (LFC)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR LFC18 APR 202408 SEP 2022
Muud alad* (OTHER)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR OTHER1826 APRJAN 20242023
Lindude rändemarsruudid* (BIRD)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR BIRD26 JAN 2023
Vabalt valitavate marsruutidega õhuruumi kaart* (FRA)
1 : 9 500 000Tallinn FIR
ENR FRA05 NOV 2020
Lennuvälja/Kopteriväljaku kaart – ICAO* (ADC)
1 : 12 000Kärdla
EEKA ADC28 DEC 2023
1 : 12 000Kuressaare
EEKE ADC14 JUL 2022
1 : 8 500Kihnu
EEKU ADC25 MAR 2021
1 : 17 000Pärnu
EEPU ADC23 FEB 2023
1 : 8 500Ruhnu
EERU ADC04 NOV 2021
1 : 13 000Lennart Meri Tallinn
EETN ADC22 FEB 2024
1 : 15 000Tartu
EETU ADC05 OCT 2023
1 : 12 500Ämari
EEEI ADC25 FEB 2021
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart – ICAO* (APDC)
1 : 8 000Lennart Meri Tallinn
EETN APDC18 MAY 2023
1 : 2 500Tartu
EETU APDC13 JUL 2023
1 : 3 500Ämari
EEEI APDC25 FEB 2021
Lennuvälja takistuste kaart – ICAO - Tüüp A* (AOC)
1 : 15 000Kärdla
AOC A 14/3211 AUG 2022
1 : 15 000Kuressaare
AOC A 17/3502 NOV 2023
1 : 15 000Pärnu
AOC A 03/2107 OCT 2021
1 : 15 000Lennart Meri Tallinn
AOC A 08/2604 NOV 2021
1 : 15 000Tartu
AOC A 08/2609 SEP 2021
1 : 15 000Ämari
AOC A 06/2425 FEB 2021
Instrumentaallähenemiskaart – ICAO* (IAC)
1 : 350 000Kärdla
EEKA RNP RWY 1428 DEC 2023
EEKA RNP RWY 3228 DEC 2023
1 : 350 000Kuressaare
EEKE ILS or LOC RWY 1718 APR 202403 NOV 2022
EEKE RNP RWY 1718 APR 202425 FEB 2021
EEKE RNP RWY 3518 APR 202425 FEB 2021
1 : 350 000Pärnu
EEPU RNP RWY 0328 DEC 2023
EEPU RNP RWY 2128 DEC 2023
1 : 350 000Lennart Meri Tallinn
EETN ILS or LOC RWY 0821 APR 2022
EETN RNP Z RWY 0825 FEB 2021
EETN RNP H RWY 0818 APR 202425 FEB 2021
EETN ILS or LOC RWY 2621 APR 2022
EETN RNP Z RWY 2625 FEB 2021
EETN RNP H RWY 2618 APR 202425 FEB 2021
1 : 350 000Tartu
EETU RNP RWY 0808 SEP 2022
EETU RNP RWY 2608 SEP 2022
EETU ILS or LOC RWY 2629 DEC 2022
1 : 350 000Ämari
EEEI VORTAC RWY 06 CAT AB11 AUG 2022
EEEI VORTAC RWY 06 CAT CDE11 AUG 2022
EEEI VORTAC RWY 24 CAT AB11 AUG 2022
EEEI VORTAC RWY 24 CAT CDE11 AUG 2022
EEEI ILS RWY 06 CAT AB11 AUG 2022
EEEI ILS RWY 06 CAT CDE11 AUG 2022
EEEI ILS RWY 24 CAT AB11 AUG 2022
EEEI ILS RWY 24 CAT CDE11 AUG 2022
Visuaallähenemiskaart – ICAO* (VAC)
1 : 370 000Kärdla
EEKA VAC1824 APRMAR 20242022
1 : 370 000Kuressaare
EEKE VAC1813 APRJUL 20242023
1 : 370 000Kihnu
EEKU VAC1824 APRMAR 20242022
1 : 370 000Pärnu
EEPU VAC1826 APRJAN 20242023
1 : 370 000Ruhnu
EERU VAC25 FEB 2021
1 : 200 000Lennart Meri Tallinn
EETN VAC1813 APRJUL 20242023
1 : 370 000Tartu
EETU VAC1820 APR 20242023
1 : 200 000Ämari
EEEI VAC1826 APRJAN 20242023
Maandumiskaart* (LDG)
1 : 35 000Kärdla
EEKA LDG1824 APRMAR 20242022
1 : 35 000Kuressaare
EEKE LDG13 JUL 2023
1 : 25 000Kihnu
EEKU LDG25 MAR 2021
1 : 40 000Pärnu
EEPU LDG22 FEB 2024
1 : 25 000Ruhnu
EERU LDG04 NOV 2021
1 : 75 000Lennart Meri Tallinn
EETN LDG1813 APRJUL 20242023
1 : 35 000Tartu
EETU LDG29 DEC 2022
1 : 120 000Ämari
EEEI LDG26 JAN 2023
Standardse väljumise/Standardse saabumise kaart - Instrumentaal – ICAO* (SID/STAR)
1 : 1 130 000Lennart Meri Tallinn
EETN RNAV SID RWY 0811 AUG 2022
EETN RNAV SID RWY 2611 AUG 2022
1 : 350 000EETN RNP SID RWY 0818 APR 202425 FEB 2021
EETN RNP SID RWY 2618 APR 202425 FEB 2021
1 : 650 000EETN RNAV STAR RWY 0811 AUG 2022
EETN RNAV STAR RWY 2611 AUG 2022
1 : 700 000Tartu
EETU RNAV SID RWY 0808 SEP 2022
EETU RNAV SID RWY 2603 NOV 2022
EETU RNAV STAR RWY 0808 SEP 2022
EETU RNAV STAR RWY 2608 SEP 2022
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses* (BIRD)
Kärdla
EEKA BIRD07 APR 2011
Kuressaare
EEKE BIRD07 APR 2011
Pärnu
EEPU BIRD07 APR 2011
Tallinn
EETN BIRD07 APR 2011
Tartu
EETU BIRD07 APR 2011
Aeronavigatsiooniline kaart – ICAO 1:500 000 (ANC)
1 : 500 000ESTONIA 2153 A
15.00 EUR
(Ei sisalda postikulu)
19 MAY 2022

6 Aeronavigatsioonilise kaardi -
ICAO 1:500 000 register


7 Topograafilised kaardid

Topograafilisi kaarte on võimalik tellida aadressil:
Aadress:Maa-amet
Mustamäe tee 51
10602 Tallinn
Tel:665 0600
Faks:665 0604
E-post:maaamet@maaamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.maaamet.ee
Tööaeg: E-R 08.00 kuni 16.00 LMT.

8 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused

Kaardid
Asukoht
Parandused
Viimaste muudatuste kohta õhunavigatsiooni takistustes marsruutidel vaata ENR 5.4 ja NOTAM-eid.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EEKI

Eemaldada Karksi lennuväli.

Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT

Lisada piirangualad EER19 - EER32.

Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT

Legendi lehel muuta tundliku faunaga alade piirangud.

Eemaldada tekst „Hoiduda lendamisest allpool ülapiiri“.

Lisada järgmine info:
Alades F4 - F7 perioodil 01.02 – 30.11 lendamine lubatud ainult Keskkonnaameti loal.
Alades F11 - F28 perioodil 01.04 - 30.11 lendamine lubatud ainult Keskkonnaameti loal.
Alades F1, F2, F3, F8, F9, F10, F29 on lendamine aastaringselt lubatud ainult Keskkonnaameti loal.

Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT
TARTU TMA nimetada ümber TARTU FIZ/RMZ UPPER-iks ja õhuruumi klass muuta D(G) asemel G-ks.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT
TARTU CTR nimetada ümber TARTU FIZ/RMZ LOWER-iks ja õhuruumi klass muuta D(G) asemel G-ks.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT
Eemaldada EED1 SIRGALA 1, EED3 NURSIPALU 1 ja EED24 KLOOGA 2.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EEKE
Eemaldada KRS VOR.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT
Eemaldada Võhma DME.