GEN 3 TEENINDUSED

GEN 3.1 AERONAVIGATSIOONITEABE TEENINDUSED

1 Vastutav teenistus

1.1 Üldine
Eestis täidab AIM ülesandeid Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi Lennundusteabe osakond, mis tagab ohutuks, regulaarseks ja efektiivseks rahvusvaheliseks ning siseriiklikuks lennuliikluseks vajaliku info kogumise ja edastamise allpool p 2 märgitud osakonna vastutuspiirkonnas. Osakond koosneb AIM-i peakontorist, rahvusvahelisest NOTAM-büroost (NOF) koos tsentraliseeritud ARO üksusega. Informatsiooni vahendavad lennuväljadel asuvad ATS üksused, mis on märgitud allpool p 5.
1.2 AIM-i peakontor
Aadress:Lennuliiklusteeninduse AS
Lennundusteabe osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Tel:625 8230
E-post:eans@eans.ee
AFS:EETNYOYX
URL:aim.eans.ee

Tööaeg: E-R 0800 kuni 1630 LMT.
1.3 Rahvusvaheline NOTAM-büroo (NOF)
Aadress:Lennuliiklusteeninduse AS
Rahvusvaheline NOTAM-büroo
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Tel:671 0257
E-post:nof@eans.ee
AFS:EETNYNYX

Tööaeg: H24

Teenindus toimub kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:

Doc 10066 –Aeronavigatsiooni protseduurid – Aeronavigatsiooniteabe korraldus (PANS-AIM)
Lisa 15 –Aeronavigatsiooniteabe teenindused
Doc 8126 –Aeronavigatsiooniteabe teenuste käsiraamat
Lisa 10 –Aeronavigatsiooniline elekterside, II köide – Sideprotseduurid
Lisa 4 –Aeronavigatsioonilised kaardid
Doc 8697 –Aeronavigatsiooniliste kaartide käsiraamat
Doc 8168 –Aeronavigatsiooni protseduurid – Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS)

2 Vastutuspiirkond

Lennundusteabe osakond vastutab info kogumise ja edastamise eest kogu Eesti territooriumi ja Tallinna lennuinfopiirkonnas avamere kohal oleva õhuruumi kohta.

3 Aeronavigatsioonilised väljaanded

3.1 Lennundusteabe tooted
Aeronavigatsiooniline teave väljastatakse järgnevate lennundusteabe toodetena:
 • Lennundusteabe Kogumik (AIP);
 • AIP-i muudatused (AIP AMDT);
 • AIP-i lisad (AIP SUP);
 • NOTAM-id;
 • Aeronavigatsioonilise teabe ringkirjad (AIC); ja
 • Kaardid.
NOTAM-id ja vastavad igakuised kontroll-loetelud edastatakse aeronavigatsioonilise fikseeritud teeninduse (AFS) kaudu. Kõik ülalmainitud tooted on avaldatud AIM kodulehel: aim.eans.ee. Kõigil on võimalik tellida uudiskiri, et saada teavitusi kõikide lennundusteabe toodete avaldamise kohta.
3.2 Lennundusteabe Kogumik (AIP)

AIP on lennundusalane baasdokument, mis on eelkõige mõeldud rahuldamaks rahvusvahelisi nõudeid lennunduse jaoks olulise, alalise iseloomuga aeronavigatsiooniteabe ja pikaajaliste ajutiste muudatuste vahetamiseks.

Elektroonilises formaadis AIP (eAIP) avaldatakse internetis ja on kättesaadav aadressidel aim.eans.ee ja eaip.eans.ee. Lisaks on Eesti AIP kättesaadav EAD PAMS-is.

Eesti AIP on kättesaadav ainult elektrooniliselt HTML ja PDF formaadis ja avaldatakse eesti ja inglise keeles ning on mõeldud kasutamiseks rahvusvahelises ja kohalikus kommerts- või eralennunduses.

Eesti AIP sisaldab AIP-i põhiosasid: Üldosa (GEN), Marsruudid (ENR) ja Lennuväljad (AD).

3.3 AIP-i muudatused (AIP AMDT)

AIP-i uuendatakse AIP muudatustega. AIP-i uuendamisel avaldatakse kogu eAIP-i uus versioon.

Iga eAIP-i pakett sisaldab:
 • täielikku AIP-i;
 • (AIRAC) AIP muudatust;
 • avaldatud AIP lisasid ja aeronavigatsioonilise teabe ringkirju eAIP paketi avaldamise kuupäeva seisuga.

Muudatuse sisu lühikirjeldus on toodud AIP-i muudatuse tiitellehel.

Iga AIP-i muudatuse tiitelleht sisaldab viiteid toodete (NOTAM, AIC, AIP SUP) seerianumbrite kohta, mis lülitatakse antud muudatusega AIP-i ja kuuluvad seega tühistamisele.

eAIP-i peatükkide juures üleval paremas nurgas asub märkeruut, mis võimaldab muudatusi graafiliselt kuvada. Muudatused eAIP-is eristatakse AIRAC AMDT puhul roosa taustaga ja regulaarse AIP AMDT puhul sinise taustaga.

Igale AIP-i muudatusele ja igale AIRAC AIP-i muudatusele omistatakse kalendriaastal põhinev eraldi järjestikune seerianumber. Neljakohalisena märgitav aasta moodustab muudatuse seerianumbri osa, nt AIP AMDT 01/2010; AIRAC AIP AMDT 01/2010.

AIP-i lehekülgede kontroll-loetelu, mis sisaldab lehekülje numbrit/kaardi nime ja nende jõustumiskuupäeva (kuupäev, kuu nimi ja aasta), väljastatakse koos iga muudatusega ja on AIP-i lahutamatu osa.
3.4 AIP-i lisa (AIP SUP)

AIP-is sisalduvat alalist infot täiendavad pikaajalised ajutised muudatused (kolm kuud ja rohkem) ja pikka teksti ja/või jooniseid sisaldav lühiajaline info avaldatakse AIP-i lisadena (AIP SUP). Lennutegevuse seisukohalt olulised ajutised muudatused AIP-is avaldatakse kooskõlas AIRAC süsteemiga ja kehtestatud jõustumiskuupäevadega ning tähistatakse selgelt akronüümiga AIRAC AIP SUP.

Igale AIP-i lisale (tavaline või AIRAC) omistatakse kalendriaastal põhinev järjestikune seerianumber, nt AIP SUP 01/2010, AIRAC AIP SUP 02/2010. AIRAC AIP lisade ja mitte-AIRAC AIP lisade numeratsiooni ei eraldata.

AIP-i lisa säilitatakse seni, kuni kogu lisa või osa sellest on jõus. Tavaliselt märgitakse AIP-i lisas sisalduva info kehtivusaeg lisas endas. Alternatiivina võib kehtivusperioodi muutmiseks või lisa tühistamiseks kasutada NOTAM-it. Kui kehtivusperiood (arvestuslik kehtivusperiood) ei ole sõnaselgelt välja kirjutatud, siis tühistamisest teatatakse kas NOTAM-teatega, AIP muudatusega või uue AIP-i lisaga.

3.5 Aeronavigatsioonilise Teabe Ringkiri (AIC)

Aeronavigatsioonilise Teabe Ringkirjad sisaldavad teavet pikaajalise prognoosi kohta olulistest muudatustest seadusandluses, eeskirjades, protseduurides või seadmetes, puhtalt selgitavat või nõuandvat, lennuohutust mõjutavat teavet, samuti selgitavat või nõuandvat teavet või teadet seadusandlike, tehniliste või puhtalt administratiivsete asjaolude suhtes. Ringkirjad jagatakse olenevalt asjaolust ja väljastatakse kahes seerias (A ja B).

A seeria ringkirjad sisaldavad rahvusvahelist tsiviillennundust puudutavat teavet ja levitamine toimub rahvusvaheliselt.

B seeria ringkirjad sisaldavad ainult siseriiklikku lennundust puudutavat teavet, avaldatakse ainult eesti keeles ja levitamine toimub riigisiseselt.

Igale ringkirjale omistatakse kalendriaastal põhinev järjestikune number iga seeria kohta eraldi. Neljakohalisena märgitud aasta moodustab ringkirja seerianumbri osa, nt AIC A 01/2010, AIC B 01/2010. Kehtivate ringkirjade kontroll-loetelu avaldatakse eraldi ringkirjana kord aastas.
3.6 NOTAM

NOTAM sisaldab infot, mis puudutab aeronavigatsioonilise seadme, teeninduse, protseduuri või ohu kehtestamist, tingimust või muutust, mille kohta teabe õigeaegne edastamine on oluline lennutegevusega seotud personalile. NOTAM-iga edastatakse kiireloomulist ja prognoosimatut informatsiooni, mis omab otsest operatsioonilist tähtsust ja mis on üldjoontes ajutise iseloomuga ning lühikese kestusega.

NOTAM edastatakse aeronavigatsioonilise fikseeritud teeninduse (AFS) kaudu.

Iga NOTAM-i tekst sisaldab infot sellises järjekorras, nagu on näidatud ICAO NOTAM-formaadis ja koosneb tähendustest/üheselt lühendatud fraseoloogiast, mis on määratud ICAO NOTAM-koodis ning seda täiendatakse ICAO lühendite, indeksite, tunnuste, märkide, kutsungite sageduste, numbrite ja sõnadega.

NOTAM-eid koostatakse ja väljastatakse Tallinna lennuinfopiirkonna kohta ja levitatakse NOTAM büroo (NOF) kaudu kahes seerias, mis tähistatakse tähtedega A ja S.

Igale NOTAM-ile määratakse järjekorranumber, millele eelnev täht A viitab seeriale. Järjekorranumber algab numbriga 0001 igal aastal 1. jaanuaril kell 0000 UTC.

A seeria: Üldreeglid, marsruutide navigatsiooni- ja sidevahendid, Tallinna lennuinfopiirkonnas aset leidvad õhuruumi piirangud ja tegevused, samuti info Eesti AIP-is sisalduvate lennuväljade kohta. A seeria avaldatakse inglise keeles. A seeria NOTAM-id edastatakse riikidele, mis on neid soovinud.

S seeria (SNOWTAM): standardvormis NOTAM-teate eriseeria, milles esitatavas raja pinnakatte teates teavitatakse liiklusalal esinevast lumest, jääst, lobjakast või härmatisest või lume, jää, lobjaka või härmatisega seotud veest põhjustatud tingimuste olemasolust või lakkamisest. SNOWTAM-id valmistatakse ette kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni PANS-AIM 4. lisaga ja koostatakse igal lennuväljal oma numeratsiooniga, mis algab aasta algusest, eraldi iga lennujaama kohta ning levitatakse rahvusvahelise NOTAM-büroo (NOF) poolt. Üksikasjad on toodud lumeplaanis AIP-i alalõigus AD 1.2 ja Aeronavigatsioonilise Teabe Ringkirja (AIC) A seerias, mis avaldatakse kord aastas talveperioodil.

Taotlused, mis puudutavad NOTAM-ite ja SNOWTAM-ite levitamise muutmist, tuleb edastada rahvusvahelisele NOTAM-büroole (EETNYNYX).

Rahvusvaheline NOTAM-büroo (NOF) koos tsentraliseeritud ARO üksusega:
 1. varustavad lennueelse informatsiooniga;
 2. kontrollivad, võtavad vastu ja edastavad lennuplaane ja lennuplaanidega seostatud sõnumid;
 3. võtavad vastu ja edastavad pilootide käest saadud lennujärgsed raportid (lennujärgne informatsioon); ja
 4. varustavad lennueelsete ilmaennustuste, prognooside ja meteoroloogiliste kaartidega.
3.7 NOTAM-ite kontroll-loetelu

Kehtivate NOTAM-ite kontroll-loetelu avaldatakse igakuiselt AFS-i kaudu.

4 AIRAC süsteem

4.1 Kontrollimaks ja reguleerimaks lennutegevuse seisukohalt olulisi AIP muudatusi (kaardid, marsruudikäsiraamatud jne), väljastatakse sellised muudatused võimaluse korral eelnevalt määratud kuupäevadel kooskõlas AIRAC süsteemiga. Selline info avaldatakse AIRAC AIP-i muudatusena või AIRAC AIP-i lisana. Kui AIRAC AIP-i muudatust või lisa ei ole võimalik väljastada aja puudusel, väljastatakse AIRAC akronüümiga varustatud NOTAM. Pärast NOTAM-i väljastamist tuleb kohe avaldada AIP-i muudatus või lisa.
4.2 Alltoodud tabelis on märgitud eelolevate aastate AIRAC jõustumiskuupäevad. AIRAC teave väljastatakse nii, et kasutajad saavad info kätte mitte hiljem kui 28 päeva enne jõustumiskuupäeva. Ulatuslike muudatuste puhul väljastatakse AIRAC teave aga 56 päeva (või rohkem) enne AIRAC jõustumiskuupäeva.

AIRAC teabe avaldamiskuupäeval väljastatakse nn “trigger” NOTAM, mis sisaldab AIRAC AIP AMDT või AIRAC AIP SUP sisu lühikirjeldust, jõustumiskuupäeva ja vastava muudatuse või lisa viitenumbrit. “Trigger” NOTAM on jõus lennueelse info bülletäänides 14 päeva jooksul, arvates jõustumiskuupäevast.

Kui pole teavet AIRAC kuupäeval avaldamiseks edastatud, väljastatakse mitte hiljem kui 42 päeva enne vastavat jõustumiskuupäeva NOTAM-iga NIL teade.

AIRAC jõustumiskuupäevad
20202021202220232024
02 JAN28 JAN27 JAN26 JAN25 JAN
30 JAN25 FEB24 FEB23 FEB22 FEB
27 FEB25 MAR24 MAR23 MAR21 MAR
26 MAR22 APR21 APR20 APR18 APR
23 APR20 MAY19 MAY18 MAY16 MAY
21 MAY17 JUN16 JUN15 JUN13 JUN
18 JUN15 JUL14 JUL13 JUL11 JUL
16 JUL12 AUG11 AUG10 AUG08 AUG
13 AUG09 SEP08 SEP07 SEP05 SEP
10 SEP07 OCT06 OCT05 OCT03 OCT
08 OCT04 NOV03 NOV02 NOV31 OCT
05 NOV02 DEC01 DEC30 NOV28 NOV
03 DEC30 DEC29 DEC28 DEC26 DEC
31 DEC

5 Lennueelse Teabe Bülletäänid (PIB) ja lennueelne teabeteenindus lennuväljadel/kopteriväljakutel

Lennueelse teabe bülletäänid (PIB), mis sisaldavad kehtivate NOTAM-ite ja käitajate/meeskondade jaoks muu kiireloomulise info kokkuvõtet, on saadaval lennujaamade üksustes ja NOTAM büroos (NOF). Teenuse osutamine põhineb keskandmebaasi süsteemil, mis sisaldab andmeid Eesti AIM-i vastutusalas.

Kõik bülletäänid on saadaval inglise keeles.

Lennueelse infobülletäänidest (PIB) on saadaval:
 • Lennuvälja bülletään - Lennuvälja bülletään sisaldab informatsiooni asjakohaste lennuväljade kohta;
 • Lennuinfopiirkonna bülletään - Lennuinfopiirkonna bülletään sisaldab informatsiooni asjakohase FIR-i ja lennuväljade kohta;
 • Marsruudi bülletään - Marsruudi bülletään sisaldab informatsiooni lähtelennuväljade, sihtlennuväljade ja marsruudile jäävate FIR-ide ja varulennuväljade kohta;
 • Kitsendatud marsruudi bülletään - Kitsendatud marsruudi bülletään sisaldab informatsiooni kitsa lennukoridori (laius vaikimisi 20 NM või soovi korral muu) kohta, mis on defineeritud marsruudi kirjeldusega ning samuti lähte-, siht- ja varulennuväljadega.

Bülletäänide taotlused tuleb edastada võimalikult vara, kõige hiljem siis, kui esitatakse lennuplaan.

PIB on LLT AS-i tsentraliseeritud ARO üksusest saadaval H24 e-maili või faksi teel. PIB-i päringut on võimalik teostada graafiku järgi. Konkreetsele graafikule on võimalik määrata oma profiil ning PIB-i on võimalik saata e-maili või faksi teel.

Piiratud valik Lennuinfopiirkonna (FIR) bülletääne on saadaval ka EANS-i kodulehel: aim.eans.ee.

Lennueelne teave on saadaval alltoodud lennuväljadel:

Lennuväli/Kopteriväljak
Tüüp
Briifingu ulatus (AIP ja/või NOTAM)
TALLINN (NOF)
AVBL H24
PIB, Documentation
Lennueelse teabeteeninduse ulatus on piisav, et katta Eestist väljuva rahvusvahelise lennuliikluse vajadused.
LENNART MERI TALLINN (EETN)
Self-Briefing
TARTU LENNUJAAM (EETU)
Self-Briefing
PIB, Documentation
Kättesaadavad keskandmebaasist kohaliku võrgu kaudu.
Lisaks Internet self-briifing lennuplaani ja lennueelse info koostamiseks koos meteoroloogilise informatsiooniga saadaval aadressil https://isb.eans.ee. Informatsioon registreerimise kohta aadrressil https://aim.eans.ee.
ÄMARI MILITAARLENNUVÄLI (EEEI)PIB
Lennueelne info lennuplaani koostamiseks koos meteoroloogilise informatsiooniga on saadaval kohapeal.
Teised lennuväljad (EEKA, EEKE, EEPU)
PIB
Internet self-briifing lennuplaani ja lennueelse info koostamiseks koos meteoroloogilise informatsiooniga on saadaval keskandmebaasist aadressil https://isb.eans.ee. Informatsioon registreerimise kohta aadrressil https://aim.eans.ee.

Märkus: NOTAM-ite andmebaas sisaldab ka militaar NOTAM-eid.

6 Elektroonilised andmed maastiku ja takistuste kohta

Elektroonilist maapinna kõrgusandmestikku Ala 1 ja Ala 2 kohta on võimalik tellida aadressilt:

Aadress:Maa-amet
Mustamäe tee 51
10621 Tallinn
Tel:665 0600
Faks:665 0604
E-post:maaamet@maaamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.maaamet.ee

Tööaeg: E-R 0800 kuni 1600 LMT.

Teated võimalikest vigadest ja puudustest, samuti kogu elektroonilist maapinna kõrgusandmestikku puudutav tagasiside saata aadressile:

Aadress:Transpordiamet
Lennundusteenistus
Lõõtsa 5
11415 Tallinn
Tel:610 3500
Faks:610 3501
E-post:info@transpordiamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.transpordiamet.ee

Tööaeg: E-R 0800 kuni 1630 LMT.