GEN 1.7 ERINEVUSED ICAO STANDARDITEST, SOOVITUSTEST JA PROTSEDUURIDEST

1 1. Lisa - LENNUNDUSSPETSIALISTIDE LOAD, kolmeteistkümnes väljaanne:

1. peatükk
1.2 Litsenseerimist puudutavad üldsätted

Märkus 2.b: Eestis ei ole kasutusel ’station operator’ positsiooni.

4. peatükk
4.6 Aeronautical station operator licence
Eestis ei väljastata Aeronautical station operator luba.

2 2. Lisa - LENNUREEGLID, kümnes väljaanne:

3. peatükk

3.2.2 Uus säte.
Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punkti SERA.3210 alapunktis b on sätestatud järgmine:

"b) Õhusõiduk, mis on kindlaks teinud, et teise õhusõiduki manööverdusvõime on puudulik, annab kõnealusele õhusõidukile teed."

3.2.3.2
(b) Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punkti SERA.3215 alapunkti b alapunktis 2 on sätestatud järgmine (konventsiooni 2. lisa punkti 3.2.3.2 alapunktis b sisalduvale ICAO standardile on lisatud allajoonitud tekst):

"2) kõikidel lennuvälja liiklusalal liikuvatel õhusõidukitel peavad olema sisse lülitatud nende gabariite otstarbekohaselt märkivad tuled, välja arvatud juhul, kui õhusõidukid on statsionaarselt või muul viisil valgustatud;"

3.2.5 (c) ja (d)
Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punkt SERA.3225 erineb konventsiooni 2. lisa punkti 3.2.5 alapunktis d sisalduvast ICAO standardist selle poolest, et alapunkte c ja d ei kohaldata õhupallide suhtes:

"c) kõik maandumiseelsed ja stardijärgsed pöörded (välja arvatud õhupallide puhul) tuleb sooritada vasakule, kui lennujuhtimisüksus (ATC-üksus) ei ole määranud või juhendanud teisiti;

d) maanduda ja startida tuleb vastu tuult (välja arvatud õhupallide puhul), kui lennuohutuse huvides või radade asendi või teiste liiklejate tõttu ei ole soovitav eelistada muud suunda."

3.3.1.2
ICAO konventsiooni 2. lisa punkt 3.3.1.2 asendatakse rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punkti SERA.4001 alapunktiga b. Erinevused asjaomase ICAO standardi ja käesoleva ELi määruse vahel on järgmised:

- selliste VFR-lendude puhul, mille lennuplaan hõlmab riigipiiride ületamist, erineb ELi määrus (punkti SERA.4001 alapunkti b alapunkt 5) konventsiooni 2. lisa punkti 3.3.1.2 alapunktis e sisalduvast ICAO standardist allajoonitud teksti poolest:

"kõik riigipiiri ületavad lennud, kui asjaomased riigid ei ole sätestanud teisiti;";

- selliste VFR-lendude ja IFR-lendude puhul, mida kavatsetakse käitada öösel, on ELi määruse SERA.4001 punkti b alampunktile 6 lisatud järgmine täiendav nõue:

"6) kõik lennud, mida kavatsetakse käitada öösel, juhul kui need suunduvad lennuväljast kaugemale."

Seda VFR-lendudega seotud erinevust käsitletakse ka allpool nimetatud erinevuses.

3.2.2.4
Uus säte. Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punkti SERA.3210 alapunkti c alapunkti 3 alapunkt i erineb konventsiooni 2. lisa punktist 3.2.2.4, sätestades järgmise:

"i) Järelejõudmine purilennukite puhul. Teisele purilennukile järele jõudev purilennuk võib pöörata kas vasakule või paremale."

4. peatükk

4.6
ICAO konventsiooni 2. lisa punkt 4.6 asendatakse rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punktiga SERA.5005, mille alapunktis f on sätestatud järgmised takistustest ülelendu käsitlevad nõuded:

"f) Välja arvatud juhul, kui see on vajalik stardiks või maandumiseks või kui pädev asutus on andnud vastava loa, ei tohi VFR-lende käitada järgmistel juhtudel:

1) linnade, alevite või asulate tihedalt asustatud piirkondades või inimeste vabaõhukogunemiste kohal madalamal kui 300 m (1 000 ft), arvates õhusõidukist 600 m raadiuses asuvast kõrgeimast takistusest;

2) väljaspool alapunktis 1 kindlaks määratud piirkondi madalamal kui 150 m (500 ft) maa- või veepinnast või madalamal kui 150 m (500 ft), arvates õhusõidukist 150 m (500 jala) raadiuses asuvast kõrgeimast takistusest."

3.8 ja 2 liide.
3. peatüki punktis 3.8 kasutatud väljend "hädaolukorras" on EL õigusaktidest välja jäetud ja seega laiendatakse saatjateenuste ulatust nii, et see hõlmab kõiki lende, mis asjaomast teenust nõuavad. Peale selle ei sisalda ELi õigusaktid 2. liite osades 1.1-1.3 (kaasa arvatud) ja lisanduses A sisalduvaid sätteid.

3 3. Lisa – RAHVUSVAHELISE LENNUNDUSE METEOROLOOGIATEENUSED, 
kahekümnes väljaanne:

5. peatükk
Uus säte.
Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punktis SERA.12005 on sätestatud järgmine: b) pädevad asutused sätestavad vajaduse korral muud tingimused, mille tuvastamisest või nägemisest peavad kõik õhusõidukid teatama.
8. peatükk
Aeronavigatsiooniline klimatoloogiline informatsioon ei vasta osaliselt nõuetele.

4 4. Lisa – LENNUNDUSKAARDID, üheteistkümnes väljaanne:

4. peatükk
4.1.1 Lennuväljatakistuste kaarti – ICAO tüüp B – ei valmistata.
6. peatükk
6.1.1 Maastikukaarti täppislähenemiseks – ICAO – ei valmistata.
8. peatükk
8.1.1 Piirkonnakaarti – ICAO – ei valmistata.
14. peatükk
14.1.1 Lennuväljal liikumise kaarti – ICAO – ei valmistata.
16. peatükk
16.1.1 Maailma aeronavigatsioonilist kaarti – ICAO – 1:1 000 000 – ei valmistata.
18. peatükk
18.1.1 Väiksemastaabilist aeronavigatsioonilist kaarti – ICAO – ei valmistata.

5 5. Lisa – LENNUNDUSES ÕHUS JA MAA PEAL KASUTATAVAD MÕÕTÜHIKUD, viies väljaanne:

Ei ole

6 6. Lisa – ÕHUSÕIDUKITE KÄITAMINE, I osa, Rahvusvaheline äriline lennutransport – lennukid, üheteistkümnes väljaanne:

Ei ole

7 7. Lisa – ÕHUSÕIDUKITE RIIKKONDSUS JA REGISTREERIMISTUNNUSED, kuues väljaanne:

Ei ole

8 8. Lisa – ÕHUSÕIDUKITE LENNUKÕLBLIKKUS, kaheteistkümnes väljaanne:

Ei ole

9 9. Lisa – PROTSEDUURIDE LIHTSUSTAMINE, viieteistkümnes väljaanne:

Ei ole

10 10. Lisa – LENNUNDUSE TELEKOMMUNIKATSIOON, I köide, Raadionavigatsioonivahendid, seitsmes väljaanne:

10.1
3. peatükk
3.1.7.4.1 b) Lähimarkeri modulatsioonisagedus on 3000 Hz.
3.1.7.4.1 c) Kaugmarkeri modulatsioonisagedus on 3000 Hz.

3.1.7.5.1 b) Lähimarker: 6 järjestikust punkti sekundis.
4. peatükk
4.3.1.2 Seadet automaatseks veaparanduseks ei kasutata.
5. peatükk
5.1.1.1 Kasutatakse ainult sagedust 121.5 MHz.
I köide, II osa
2. peatükk
2.1.1 Kasutatakse ainult sagedust 121.5 MHz.
10. Lisa – LENNUNDUSE TELEKOMMUNIKATSIOON, II köide, Sideprotseduurid kaasa arvatud need, millel on PANS staatus, seitsmes väljaanne:
4. peatükk
4.4.6.7 Teadete tekstimaht AFTN saatejaamadest ei tohi ületada 1800 märki.

4.4.7.3 Teadete pikkus AFTN saatejaamadest ei tohi ületada 2100 märki.
5. peatükk

5.2.1.4.1
ICAO konventsiooni 10. lisa II köite peatükk 5.2.1.4.1. võetakse üle rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punktiga SERA.14035 teatavate erinevustega. Erinevused asjaomase ICAO standardi ja kõnealuse ELi määruse vahel on järgmised:

SERA.14035 Numbrite edastamine raadiotelefonsides

a) Numbrite edastamine

1) Õhusõiduki kutsungi, kursi, raja, tuulesuuna ja kiirusega seotud numbrite edastamisel loetakse kõik numbrid ükshaaval.

i) Lennutasandi puhul edastatakse kõik numbrid ükshaaval, välja arvatud juhul, kui lennutasandit käsitlev teave koosneb täissajalistest.

ii) Kõrgusemõõturi näidu edastamisel loetakse kõik numbrid ükshaaval, välja arvatud näidu 1 000 hPa korral, mis loetakse „ÜKS TUHAT“ („ONE THOUSAND“).

iii) Transpondri koodi edastamisel loetakse kõik numbrid ükshaaval, välja arvatud juhul, kui transpondri kood koosneb vaid täistuhandetest; sel juhul loetakse tuhandeliste number ja lisatakse sõna „TUHAT“ („THOUSAND“).

2) Muu kui alapunkti a alapunktis 1 kirjeldatud teabe edastamisel loetakse kõik numbrid ükshaaval, välja arvatud juhul, kui number koosneb vaid täissadadest ja -tuhandetest; sel juhul edastatakse sajaliste või tuhandeliste number ja lisatakse vastavalt vajadusele sõna „SADA“ („HUNDRED“) või „TUHAT“ („THOUSAND“). Tuhandete ja täissadade kombinatsiooni edastamisel loetakse tuhandeliste numbrid ükshaaval ja lisatakse sõna „TUHAT“ („THOUSAND“); seejärel edastatakse sajaliste numbrid ja lisatakse sõna „SADA“ („HUNDRED“).

3) Kui tekib vajadus täpsustada täistuhandetena ja/või -sadadena edastatud numbrit, loetakse asjaomase numbri edastamisel kõik arvud eraldi.

4) Kui objekti suhtelist peilingut või kokkupõrkeohtu käsitlevat teavet edastatakse 12 tunni süsteemis, loetakse numbrid koos, näiteks „KELL KÜMME“ („TEN O'CLOCK“) või „KELL ÜKSTEIST“ („ELEVEN O'CLOCK“).

5) Komakohta sisaldavad numbrid edastatakse kooskõlas alapunkti a alapunktiga 1, kusjuures asjakohases järjestuses esinevad komakohad eraldatakse sõnaga „KOMA“ („DECIMAL“).

6) Ülikõrgsagedusega (VHF) raadiotelefonsides kasutatakse edastatava kanali identifitseerimiseks kõiki kuut arvulist näitajat, välja arvatud juhul, kui nii viies kui ka kuues arv on null; sel juhul kasutatakse ainult esimest nelja arvu.

5.2.1.7.3.2.3
ICAO konventsiooni 10. lisa II köite peatükk 5.2.1.7.3.2.3 võetakse üle rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punktiga SERA.14055 teatavate erinevustega. Erinevused asjaomase ICAO standardi ja kõnealuse ELi määruse vahel on järgmised:

SERA.14055 Raadiotelefonside protseduurid

b) 2) Eespool kirjeldatud kutsungile vastamiseks edastatakse kutsuja jaama kutsung, millele järgneb vastava jaama kutsung, mis tähendab kutset raadioside jätkamiseks kutsuja jaamaga. Kui teateid vahetatakse ühe ATS-üksusega, võib asjaomase ATS-üksuse kutsungi välja jätta, kui pädev asutus on selleks loa andnud.

10. Lisa – LENNUNDUSE TELEKOMMUNIKATSIOON, III köide
I osa, Digitaalne andmeside, teine väljaanne:
Ei ole
II osa, Kõneside, teine väljaanne:
Ei ole
10. Lisa – LENNUNDUSE TELEKOMMUNIKATSIOON, IV köide, Seiresüsteemid ja kokkupõrke vältimise süsteemid, viies väljaanne:
Ei ole
10. Lisa – LENNUNDUSE TELEKOMMUNIKATSIOON, V köide, Lennunduse raadiosageduste kasutamine, kolmas väljaanne:
Ei ole

11 11. Lisa – LENNULIIKLUSTEENUSED, viieteistkümnes väljaanne:

2. peatükk

2.25.5
Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punkti SERA.3401 alapunki d alapunkt 1 erineb ICAO konventsiooni 11. lisa standardist 2.25.5, sätestades järgmise:

„Täpne aeg antakse vähemalt lähima täisminutini.”

2.6.1
Erandi võimalus. Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punktiga SERA.6001 lubatakse kiirusepiirangut 250 sõlme ületada sellistel õhusõidukitüüpidel, mis ei suuda tehnilistel põhjustel eespool nimetatud kiirust säilitada, tingimusel et pädev asutus on andnud vastava loa.

3. peatükk

Uus säte.
Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punkti SERA.8005 alapunktis b on sätestatud järgmine:

b) lennujuhtimisüksuste välja antavad load peavad tagama hajutatuse:
 1. kõikide lendude vahel õhuruumiklassides A ja B;

 2. IFR-lendude vahel õhuruumiklassides C, D ja E;

 3. IFR-lendude ja VFR-lendude vahel õhuruumiklassis C;

 4. IFR-lendude ja eri-VFR-lendude vahel;

 5. eri-VFR-lendude vahel, välja arvatud juhul, kui pädev asutus on teisiti sätestanud;

välja arvatud juhul, kui õhusõiduki piloot seda nõuab ja teise õhusõiduki piloot selle heaks kiidab ja kui pädev asutus seda eespool punktis b loetletud juhtudel õhuruumiklassides D ja E ette näeb, võib lennul lubada teatavas lennuetapis kõrgusel alla 3 050 m (10 000 jalga) tõusmise või laskumise käigus, päevasel ajal ja visuaallennuilma tingimustes säilitada omahajutuse.

Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punktis SERA.8015 on sätestatud järgmine (ICAO konventsiooni 11. lisa punktis 3.7.3.1 sisalduvale ICAO standardile on lisatud allajoonitud tekst):

e) lubade ja lennuohutuse seisukohalt olulise teabe tagasilugemine
 1. Lennumeeskond peab lennujuhtimisüksusele tagasi lugema lennujuhtimisüksuse (ATC-üksuse) lubade ja juhiste lennuohutuse seisukohalt olulised osad, mis edastatakse suuliselt. Alati tuleb suuliselt tagasi lugeda järgmised andmed:
 1. lennujuhtimisüksuse (ATC-üksuse) marsruudiload;

 2. load ja juhised ükskõik millisele lennurajale sisenemiseks, maandumiseks, lennurajalt startimiseks, lennurajast eemal ootamiseks, lennuraja ületamiseks, mis tahes lennurajal ruleerimiseks ja tagasi ruleerimiseks ning

 3. kasutusel olev lennurada, õhurõhk, SSR-koodid, hiljuti määratud sidekanalid, lennukõrguse juhised, kursi ja kiiruse juhised ning

 4. üleminekutasandid, olenemata sellest, kas need on saadud lennujuhilt või ATISe raadiosaatest.

Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punkti SERA.8015 alapunkti e alapunktis 2 on sätestatud järgmine (ICAO konventsiooni 11. lisa punktis 3.7.3.1.1 sisalduvale ICAO standardile on lisatud allajoonitud tekst):

2) Muud load või juhised, sealhulgas tingimustega load ja ruleerimisjuhised, tuleb tagasi lugeda või kinnitada viisil, mis osutab selgesti, et neist on aru saadud ja neid täidetakse.

Uus säte. Rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 punktis SERA.5010 on sätestatud järgmine:

SERA.5010. Eri-VFR-lennud lähialas

Lennujuhtimisüksus (ATC-üksus) võib anda eriloa VFR-lendude käitamiseks lähialas. Välja arvatud juhul, kui pädev asutus annab kopterile loa sellistel erijuhtudel nagu lennud arstiabi osutamiseks, otsingu- ja päästelennud ning tuletõrjelennud, tuleb kohaldada järgmisi lisatingimusi:

a) selliseid lende võib käitada ainult päeval, kui pädev asutus ei ole andnud luba öiseks lennuks;
b) piloodi puhul:
 1. lend toimub väljaspool pilvi ja maapind on nähtav;

 2. nähtavus lennul on vähemalt 1500 m või kopterite puhul vähemalt 800 m;

 3. indikaatorkiirus (IAS) on kuni 140 sõlme, mis võimaldab piisavalt hästi jälgida muud liiklust ja võimalikke takistusi kokkupõrgete vältimiseks, ning

c) lennujuhtimisüksus ei anna eri-VFR-lennu luba startimiseks ja maandumiseks lähialas asuval lennuväljal ega liitumiseks sellise lennuvälja lennuringiga või sisenemiseks lennuväljaliikluse tsooni, kui lennuvälja ilmatingimused on allpool järgmisi miinimumväärtusi:
 1. nähtavus maal on alla 1500 m või kopterite puhul alla 800 m;

 2. pilvede kõrgus on väiksem kui 180 m (600 ft).

12 12. Lisa – OTSING JA PÄÄSTE, kaheksas väljaanne:

Ei ole

13 13. Lisa – LENNUÕNNETUSTE JA -INTSIDENTIDE UURIMINE, kaheteistkümnes väljaanne:

Ei ole

14 14. Lisa – LENNUVÄLJAD, I köide, kaheksas väljaanne:

5. peatükk
5.2.11 VOR kontrollpunkti Eesti lennuväljadel ei märgistata.
LISA 14 – KOPTERIVÄLJAKUD, II köide, viies väljaanne:
Ei ole

15 15. Lisa – AERONAVIGATSIOONITEABE TEENUSED, kuueteistkümnes väljaanne:

5.1.1.4 Info ajutiselt eraldatud alade (TSA) aktiveerimisest avaldatakse NOTAM-iga üks päev enne või AUP/UUP-s.
10. peatükk

10.1.4 ja 10.1.6 Elektroonilised andmed ala 2 takistuste kohta ei ole kättesaadavad.

10.3 Elektrooniline takistuste andmebaas ei ole rakendatud.

10.4 Elektroonilise maastiku ja takistuste andmebaasi kirjeldused ei ole määratud.

16 16. Lisa – KESKKONNAKAITSE, I köide, Õhusõidukite müra, kaheksas väljaanne:

Ei ole
LISA 16 – KESKKONNAKAITSE, II köide, Õhusõidukimootorite heitmed, neljas väljaanne:
Ei ole

17 17. Lisa – LENNUNDUSJULGESTUS, üheteistkümnes väljaanne:

Ei ole

18 18. Lisa – OHTLIKE KAUPADE OHUTU ÕHUVEDU, neljas väljaanne:

Ei ole

19 19. Lisa – OHUTUSJUHTIMINE, teine väljaanne:

Ei ole

20 AERONAVIGATSIOONI TEENINDUSTE PROTSEDUURID – ÕHUSÕIDUKI OPERATSIOONID (Doc 8168 OPS/611)

Tulenevalt vajadusest suurendada lennuohutust võib osadel lennuväljadel kasutada lähenemisprotseduuride disainimisel alljärgnevaid erisusi:

AERONAVIGATSIOONI TEENINDUSTE PROTSEDUURID – ÕHUSÕIDUKI OPERATSIOONID (Doc 8168 OPS/611) I köide, kuues väljaanne:

I osa — 3. peatükk, 4. lõige,

3.2.3.1 a) Lennuvälja lähedal oleva seadme (kuni 1 NM) järgi ACFT Cat A ja Cat B lennuringi väljalennu aeg pikeneb 4 minutit.

AERONAVIGATSIOONI TEENINDUSTE PROTSEDUURID – ÕHUSÕIDUKI OPERATSIOONID (Doc 8168 OPS/611) II köide, seitsmes väljaanne:

I osa — 3. peatükk, 4. lõige,

3.4.5.1 Lennuvälja lähedal oleva seadme (kuni 1 NM) järgi ACFT Cat A ja Cat B lennuringi väljalennu aeg pikeneb 4 minutit.

Kui lennuohutus ei ole mõjutatud, tuleb alati kasutada Doc 8168 OPS/611 avaldatud nõudeid.

21 Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/373 nõuetele mittevastavad aeronavigatsioonilised andmed

Protsess Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2017/373 kohaste aeronavigatsiooniliste andmete kvaliteedi nõuetele täielikult vastavate riiklike meetmete kehtestamiseks on väljatöötamisel. Sellest tulenevalt ei vasta Eesti AIP-is avaldatav aeronavigatsiooniteave ja aeronavigatsioonilised andmed täielikult Komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 2017/373 seni, kuni kõik määruses sätestatud nõuded on täidetud.