GEN 1.4 KAUBA SISSEVEDU, TRANSIIT JA VÄLJAVEDU

1 Tollinõuded kauba ja muude artiklite suhtes

1.1 Tollivormistamiseks nõutavad dokumendid on kauba saatedokumendid, vastavad arved ja tollideklaratsioon.
1.1.1 Tollideklaratsioon esitatakse juhul, kui:
  1. kaubalt kuuluvad tasumisele maksud;
  2. kauba väärtus ületab 1000 eurot või kogus 1000 kg või;
  3. kaubale on kehtestatud impordi- või ekspordipiirang.
1.1.2 Kaup maksustatakse vastavalt Eesti seadustele.
1.2 Kaubasaadetiste puhul, mis laaditakse ümber ühelt lennult teisele samas lennujaamas tolli järelvalve all, täiendavaid dokumente ei nõuta. Kauba saatmisel Eesti ühest rahvusvahelisest lennujaamast teise rakendatakse transiidi tolliprotseduuri.
1.3 Vormistusdokumente ei nõuta õhusõiduki pardal säilitatavatele kaupadele, mis veetakse edasi sihtkohta väljaspool Eestit.
1.4 Õhu teel eksporditavate kaupade puhul on tollivormistamiseks nõutavad järgmised dokumendid:

2 Toidu- ja veterinaarkontroll

2.1 Üldiselt

Toidu, loomade ja loomsete saadustega kauplemist, importi ning eksporti reguleerivad Eestis alates 01. maist 2004, kui Eestist sai Euroopa Liidu täievoliline liige, Euroopa Liidu vastavate õigusaktidega kooskõlas olevad “Toiduseadus”, “Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus", “Loomatauditõrje seadus”, ”Veterinaarkorralduse seadus” ja “Loomakaitseseadus”.

Järelevalvet veterinaar- ja toidukontrollile alluvate kaupade impordil, ekspordil ja liikmesriikidevahelisel kauplemisel teostab Veterinaar- ja Toiduamet.

Asjakohane teave ning avalduste ja dokumentide näidisvormid on avalikustatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (www.vet.agri.ee).

2.2 Toidukontroll

Üldjuhul on toidu Eestisse toimetamine ning eksport lubatud riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti kaudu. Sellist toitu, mille suhtes tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 53 lõike 1 punkti b alusel kehtestatud Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevalt kontrolli teostada piiripunktis, on lubatud importida üksnes Euroopa Komisjoni õigusaktiga kehtestatud loetelus nimetatud piiripunkti kaudu.

Kirjeldatud juhul tuleb toidu importimisest teavitada selle piiripunkti ametnikku, mille kaudu toitu kavatsetakse importida vähemalt 24 tundi ette. Piiripunktis kontrollitakse toiduga kaasasolevaid dokumente ja toidu vastavust nendes dokumentides esitatud kirjeldustele ja vajadusel teostatakse toidu füüsilist kontrolli.

Põllumajandusministri 6. märtsi 2007. a määruses nr 19 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri rubriigid ja alamrubriigid, mille alla kuuluva mitteloomse toidu importimisel tehtavate järelevalvetoimingute eest tasutakse riigilõivu «Riigilõivuseaduse» §-s 212 sätestatud määras.

Sellise teabe puhul, mis annab alust kahtlustada imporditava toidu mittenõuetekohasust või ohtlikkust, või muu põhjendatud kahtluse korral kontrollivad Maksu- ja Tolliameti järelevalveametnikud toiduga kaasasolevaid dokumente ja teavitavad tulemustest Veterinaar- ja Toiduametit.

2.3 EL harmoniseeritud veterinaarkontroll

Loomi ja loomseid saadusi võib EL-i territooriumile toimetada ainult läbi EL-i välispiiril asuva ja seda tüüpi kauba kontrollimiseks tunnustatud piiripunkti. Piiripunktis teostatava loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli korda kehtestav EL-i seadusandlus on harmoniseeritud ehk ühtlustatud, millest tulenevalt on impordil teostatava veterinaarkontrolli põhimõtted kõikides liikmesriikides ühesugused. Veterinaarkontrolli toimingud on otseselt seotud imporditud kauba iseloomust tulenevate riskidega.

Täpse loetelu piiripunktis veterinaarkontrolli kuuluvatest imporditavatest loomse päritoluga kaupadest kehtestab Euroopa Komisjoni otsus nr 2007/275.

2.4 EL-s harmoniseerimata veterinaarkontroll

Eestisse imporditavatele loomadele ja loomsetele saadustele, millel puuduvad ühtsed impordi veterinaarnõuded, on kehtestatud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 18. veebruari 2005. aasta käskkirjaga nr 108 veterinaarsertifikaadi või muu asjakohase dokumendi taotlemise, menetlemise ja väljastamise kord.

Kõnealuste dokumentide või sertifikaatide taotlemiseks tuleb esitada Veterinaar- ja Toiduametile vormikohane taotlus. Taotlus menetletakse ameti kauplemise ning impordi ja ekspordi osakonnas 30 päeva jooksul ning sellele vastatakse kirjalikult. Taotluse menetlemisel võib Veterinaar- ja Toiduamet (www.vet.agri.ee) nõuda täiendavat informatsiooni. Taotluse menetlemise tulemusena väljastatakse vastava sertifikaadi eesti- ja ingliskeelne mudel (mudeli koostamisel arvestatakse kauba päritoluriigi või -piirkonna episootilist olukorda ja kauba iseloomu, sertifikaadi üldlevinud sisu- ja vormireegleid) või muu asjakohane dokument.

Kui kauba importimisega võib kaasneda oht inimeste ja/või loomade tervisele või ilmnevad muud nõuetele mittevastavust kinnitavad asjaolud, keeldutakse taotluse edasisest menetlemisest.

2.5 Piirangud

Kui riigis või selle piirkonnas, kust imporditavad loomad või loomsed saadused on pärit, ilmneb või levib rahvusvaheliselt teatamiskohustuslikuks tunnistatud loomataud, zoonoos või muu haigus või looma või inimese tervist ohustav asjaolu, on Veterinaar- ja Toiduameti peadirektoril õigus viivitamata peatada loomade või loomsete saaduste import kõnealusest riigist või selle piirkonnast või piirata loomade või loomsete saaduste edasist kasutamist.

Kehtestatud piirangud avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (www.vet.agri.ee) ning neist teavitatakse mainitud riigi pädevat järelevalveasutust.

3 Taimetervise kontroll sisseveol

3.1 Üldiselt

Taimede ja taimsete saaduste ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamist reguleerib alates 1. maist 2004 taimekaitseseadus. Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet taimede, taimsete saaduste või muude objektide sisseveo taimetervise nõuete täitmise üle, ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede käitlemise nõuete täitmise üle.

3.2 Taimetervise järelevalvetoimingutest

Vastavalt vastavatele Euroopa Liidu õigusaktidele (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/2031, Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2072) peavad teatud taimed, taimsed saadused ja muud objektid ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel läbima enne kaubasaadetise vabasse ringlusse lubamist PTA poolt teostatud taimetervise kontrolli.

Ühendusevälisest riigist pärit taimset materjali sisaldava kaubasaadetise Eestisse toimetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud piiripunktide kaudu ühenduse välispiiril. Loetelu piiripunktidest, mille kaudu võib taimi, taimseid saadusi ja muid objekte ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada, on avaldatud Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.

Ettevõtted, kes tegelevad taimetervise kontrollile kuuluvate kaupade impordiga Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse, peavad olema registreeritud riiklikus taimetervise registris. Kauba sisseveost tuleb teavitada infosüsteemi TRACES NT (Trade Control and Expert System NT) kaudu, esitades piiripunktile ühtse sisseveodokumendi I osa (CHEDPP/ÜSTD-TS) enne saadetise füüsilist saabumist piirile.

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel peab kaubasaadetise juures olema päritoluriigi järelevalveasutuse väljastatud nõuetekohane fütosanitaarsertifikaat, mis tõendab kaubasaadetise koosseisu kuuluva taime, taimse saaduse ja muu objekti taimetervisenõuete vastavust.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2017/625 teostab PTA ametnik taimetervise kontrolli, et tuvastada taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nõuetekohasus.

3.3 Piirangud

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI LISA-s on loetletud taimed ja taimsed saadused, mille sissevedu ei ole lubatud.

4 Nõuded eelnevaks teavitamiseks ja loa taotlemiseks

Välja töötamisel.