GEN 1.2 ÕHUSÕIDUKITE SISENEMINE, TRANSIIT JA VÄLJUMINE

1 Üldosa

1.1 Tsiviilõhusõidukite sisenemine, transiit, väljumine ja maandumine tuleb sooritada kooskõlas Eestis kehtivate eeskirjade ja seadusandlusega.
1.2 Eesti on ühinenud rahvusvahelise lennutransiidi lepinguga.
1.3 Eesti on Euroopa Liidu (EL) liikmesriik.
1.4 Eesti on ühinenud Schengeni leppega.
1.5 Mõisted:
 1. Liikmesriigid/Schengeni konventsiooniosalised: Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Luksemburg, Holland, Itaalia, Portugal, Hispaania, Kreeka, Austria, Island, Norra, Rootsi, Taani, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi, Ungari, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Liechtenstein;
 2. Schengeni ala: Konventsiooniosaliste territooriumitega piirnev ala;
 3. Sisepiirid: Konventsiooniosaliste vaheliste lendude lennujaamad;
 4. Välispiirid: Konventsiooniosaliste lennujaamad niivõrd, kuivõrd need ei ole sisepiirid;
 5. Siselend: Ainult konventsiooniosaliste territooriumilt alanud ja seal lõppev lend, mille vältel ei ole vahemaandumisi kolmanda riigi territooriumil;
 6. EL liikmesriigid, st EL tolliterritoorium: Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Luksemburg, Holland, Itaalia, Portugal, Hispaania, Kreeka, Austria, Suurbritannia, Iirimaa, Rootsi, Taani, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Küpros, Tšehhi, Ungari, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Rumeenia, Bulgaaria;
 7. Riik väljaspool EL Ühendust: Riik, mis ei ole EL liikmesriik.
1.6 Õhusõidukite sisenemine ja väljumine Eestist
1.6.1 Esimene maandumine ja lõplik väljalend Eesti territooriumilt
1.6.1.1 Esimene maandumine ja lõplik lahkumine Eesti territooriumilt peab toimuma rahvusvahelises lennujaamas, kus toll on kohal, välja arvatud juhul kui on erandina eelnevalt kooskõlastatud luba Maksu- ja Tolliameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga.
Lennuväli
Tolli tööaeg
* Lennuplaan on aktsepteeritav
KärdlaH24 - 1 HR PN*
KuressaareH24 - 1 HR PN*
PärnuH24 - 1 HR PN*
Lennart Meri TallinnH24
TartuH24 - 1 HR PN*
1.6.1.2 Sisenemine ja väljumine peab aset leidma vastava ATS üksuse tööajal. ATS üksuste tööajad on avaldatud AIP AD osas ja/või NOTAM teadetega.
1.6.1.3 Ühenduse tolliterritooriumile vahetult riigist, mis ei ole EL liikmesriik (välja arvatud Norrast ja Šveitsist), toodud kauba kohta tuleb sisenemistolliasutusele esitada sisenemise ülddeklaratsioon ning EL tolliterritooriumilt väljaviidavate kaupade kohta, kui need ei ole hõlmatud tollideklaratsiooniga, tuleb väljumistolliasutusele esitada väljumise ülddeklaratsioon.

Lisainfo: www.emta.ee > Toll > IT süsteemid > Uudised > Uued infosüsteemid alates 1. juulist 2009 (ICS, ECS, NCTS).

1.6.2 Lennud Schengeni alas

Õhusõiduk, mis on siselennul (vt definitsioon 5) võib esimese maandumise ja lõpliku väljalennu sooritada ükskõik milliselt lennuväljalt, välja arvatud juhul kui EL tollinõuded ei sätesta teisiti.

Iga siselennu kohta, mille käigus õhusõiduk siseneb Eesti õhuruumi või stardib Eestist, tuleb lennuki käitajal esitada lennuplaan. Vastuvõetud lennuplaani ei tohi lennu ajal muuta nii, et õhusõiduk väljub Schengeni alast.

Märkus: Norra ja Island ei ole EL liikmesriigid, seetõttu on nõutav tolli vastav luba kui saabumiseks või väljumiseks kasutatakse mõnda mitterahvusvahelist lennuvälja.

1.6.3 Lennud Euroopa Liidu tolliterritooriumil

Õhusõiduk, mis lendab ühest EL liikmesriigist otse teise, ilma vahepeatusteta väljaspool EL tolliterritooriumit või maksuala, võib sooritada esimese maandumise ja lõpliku väljalennu ükskõik milliselt lennuväljalt, välja arvatud juhul, kui Schengeni kokkulepe sätestab teisiti.

Lennuplaani muutmine lennu ajal nii, et õhusõiduk maanduks väljaspool EL tolliterritooriumit või maksuala, ei ole lubatud.

1.6.4  Õhusõidukite sisenemise nõuded kolmanda riigi lennuettevõtjatele (TCO)

1.6.4.1 Kolmanda riigi lennuettevõtjad (TCO), kes teostavad regulaarset või mitteregulaarset ärilist lennutransporti Euroopa Liidu aluslepingu kohaldamisterritooriumile, -territooriumil või sealt väljapoole, peavad omama Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) poolt määruse (EL) nr 452/2014 kohaselt välja antud luba. See hõlmab samuti lennuettevõtjaid, kes on EL-i käitaja poolt märgrendile võetud või omavad temaga koodijagamiskokkulepet, kui sooritatakse ärilisi lennutranspordi lende Euroopa Liidu aluslepingu sätete kohaldamisterritooriumile. Kõnealune TCO-luba ei ole nõutud käitajatelt, kes sooritavad ainult ülelende eespool mainitud EL-i territooriumidelt ilma kavatsuseta maanduda.

TCO-loa taotlused tuleks EASA-le saata vähemalt 30 päeva enne planeeritava lennutegevuse algust.

Liikmesriigid vastutavad jätkuvalt käitamislubade väljaandmise eest. EASA poolt välja antud luba on üheks eelduseks käitamisloa või samaväärse dokumendi saamisel konkreetselt EL-i liikmesriigilt olemasoleva lennunduslepingu alusel, mis on sõlmitud liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel.

1.6.4.2 Mitteregulaarlennud – ühekordne teavitus. Kolmanda riigi lennuettevõtja võib sooritada ilma esmalt luba saamata kiirabilende või mitteregulaarlennu või mitteregulaarlendude seeria, et rahuldada ettenägematuid, vahetuid ja kiireloomulisi operatiivvajadusi, kui käitaja täidab järgmised tingimused:

 1. teavitab EASA-t vastaval vormil ja viisil esimesest lennust enne selle kavandatud toimumiskuupäeva;
 2. käitaja suhtes ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohast tegevuskeeldu, ning
 3. esitab EASA-le taotluse TCO-loa saamiseks kümne tööpäeva jooksul pärast teavitamist.

Teavitusega kindlaks määratud lennud võib sooritada kuni kuue järjestikuse nädala jooksul pärast teavituse esitamise kuupäeva või kuni EASA on võtnud vastu ametliku otsuse TCO-loa taotluse kohta, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Käitaja võib ühekordse teavituse esitada ainult üks kord 24 kuu jooksul.

1.7 Allahelikiirusel lendavad reaktiivlennukid

Allahelikiirusega tsiviilkasutuses olev reaktiivlennuk suurima lubatud stardimassiga (MTOW) 34 tonni või rohkem või mille tüübitunnistuse kohaselt rohkem kui 19 reisijakohaga, võib maanduda ja startida Eesti lennuväljal, kui lennuki müratase ei ületa rahvusvahelise Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 16 „Keskkonnakaitse“ I köite 2. osa 3. peatükis kehtestatud piirväärtusi.

Eelpool nimetatud lennuk, mille müratase ületab kehtestatud piirväärtusi, võib maanduda ja startida Eesti lennuväljal ainult Transpordiameti loal. Loa saamiseks tuleb vähemalt 7 päeva enne lendu esitada Transpordiametile taotlus koos punktis 3.1.2 loetletud andmete ning õhusõiduki registreerinud riigi poolt väljastatud või tunnustatud mürasertifikaadi koopiaga.

1.8 Kolmandatest riikidest ELi veetava kauba ja posti kaitse

Lennuettevõtja, kes veab kaupa või posti käesoleva punkti alapunktides a - p loetlemata kolmanda riigi lennuväljalt, et anda kõnealune kaup või post üle mõnel määruse (EÜ) nr 300/2008 reguleerimisalasse kuuluval lennuväljal või kõnealuselt lennuväljalt selline kaup või post läbi vedada või seal maha laadida, peab olema määratud kolmanda riigi lennuväljalt lennukaupa või posti ELi vedavaks lennuettevõtjaks (ACC3).

Kauba ja postiga seoses ei ole lennuettevõtjale ACC3 staatuse määramine nõutav kaubaveol järgnevate kolmandate riikide lennuväljadelt:

 1. Island;
 2. Norra;
 3. Šveits;
 4. Montenegro;
 5. Ameerika Ühendriigid;
 6. Argentina;
 7. Austraalia;
 8. Brasiilia;
 9. Fääri saared;
 10. Gröönimaa;
 11. Guernsey;
 12. Kanada;
 13. Hiina;
 14. Hongkong (Hiina);
 15. Iisrael;
 16. Jaapan;
 17. Jersey.

Transpordiamet võib käesoleva peatüki nõuete täitmisest riskianalüüsile tuginedes vabastada üheainsa kaubasaatja nimel käitatavad üksikud juhulennud.

2 Regulaarlennud

2.1 Üldosa
2.1.1 Rahvusvaheliste lendude suhtes, mida sooritavad välisriigi käitajad Eesti õhuruumis, kohaldatakse järgmisi nõudeid:
 1. Käitajariik peab olema ühinenud rahvusvahelise lennutransiidi lepinguga, või
 2. käitajariik on sõlminud Eesti Vabariigiga vastava lennunduskokkuleppe, või
 3. käitajariik on EL liikmesriik.
2.1.2 Regulaarliinilennud Eesti õhuruumis toimuvad korduvlennuplaanide (RPL) alusel, mis esitatakse Transpordiametile kinnitamiseks vähemalt 30 päeva enne esimest plaanijärgset lendu.
2.1.3 Rahvusvahelise lennutransiidi lepinguga ühinenud riigil on regulaarlendude teostamisel õigus:
 1. lennata ilma vahemaandumiseta üle Eesti territooriumi;
 2. maanduda Eesti territooriumil mittekaubanduslikel eesmärkidel.
2.2 Õhusõidukile loa vormistamiseks nõutavad dokumendid
2.2.1 Õhusõidukile loa vormistamiseks õhusõiduki Eestisse saabumisel ja Eestist lahkumisel tuleb lennuliini käitaja esindaja poolt esitada allpool nimetatud õhusõiduki dokumendid. Kõik allpool nimetatud dokumendid peavad järgima Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 9 vastavates lisades sätestatud standardformaate ning on aktsepteeritavad täidetuna käsitsi, loetavas eesti, inglise või vene keeles. Mingeid viisasid seoses nende dokumentidega ei nõuta.
2.2.2 Nõutavad õhusõiduki dokumendid (saabumine/ lahkumine)
Ametkond
Ülddeklaratsioon
Lasti loetelu
Pardavarude loetelu
Kaubasaatedokumendid
Maksu- ja Tolliamet
Ei ole
111
Politsei- ja Piirivalveamet
1
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Märkused:
 1. Kui õhusõidukil ei toimu reisijate peale- või mahaminekut ning mingite esemete peale- või mahalaadimist, edastatakse ülalnimetatud ametkondadele ainult Ülddeklaratsioon.
2.3 Eelteade saabumisest
2.3.1 Lennuettevõtja, kes toimetab õhuteed pidi üle Euroopa Liidu välispiiri Eestisse reisijaid, on kohustatud edastama tema poolt veetavate reisijate kohta sihtlennujaama politseile järgmised andmed vahetult pärast reisijate pardale registreerimise lõppemist:
 1. reisidokumendi nimetus ja number;
 2. kodakondsus;
 3. ees- ja perekonnanimi (nimed);
 4. isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 5. Eestisse sisenemise või Eestist väljumise piiripunkt;
 6. lennu number;
 7. õhusõiduki väljumise ja saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
 8. reisijate koguarv;
 9. pardale minemise koht.
2.3.2 Lennuettevõtja edastab reisijate andmed elektrooniliselt Eestis asuva sihtlennujaama piiripunkti:
 1. luues piirivalvele juurdepääsu lennuettevõtja serveris olevatele andmetele, või
 2. veebirakenduse kaudu.

3 Mitteregulaarlennud

3.1 Protseduurid
3.1.1 Eelnev luba lendude sooritamiseks Eesti territooriumile või transiidina üle Eesti territooriumi ei ole nõutav Chicago Konventsiooniga ühinenud riikides registreeritud õhusõidukitele. Eelnev luba on nõutav lendudeks õhusõidukitele, mis on registreeritud Chicago Konventsiooniga mitteühinenud riikides või riikides, millel ei ole Eestiga spetsiaalset lepingut. Loa taotlus tuleb esitada diplomaatilisi kanaleid kaudu vähemalt 48 tundi (v.a laupäevad, pühapäevad ja Eesti riiklikud pühad) enne väljalendu.
3.1.2 Taotlus peab sisaldama järgnevat infot:
 1. käitaja nimi, aadress ja kontaktandmed;
 2. õhusõiduki tüüp, riikkondsus ning registritunnus;
 3. õhusõiduki MTOW;
 4. kapteni nimi ja meeskonna suurus;
 5. lennu eesmärk ja tüüp (nt tellimuslend);
 6. alglennuväli, marsruut ja sihtlennuväli;
 7. lennu kuupäevad ja ajad;
 8. Eesti õhuruumi sisenemis- ja väljumispunktid ja nende ülelennuajad;
 9. meeskonna, reisijate ja kolmandate isikute kindlustust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
 10. lennuloa kehtivuse soovitud periood;
 11. TCO autoriseering, kui kohaldatav;
 12. lennuettevõtja julgestuskäsiraamat;
 13. teave veetava kauba ja posti kohta ning tõestus ACC3 staatuse kohta, kui kohaldatav.

Käitajad on kohustatud Transpordiameti nõudmisel esitama muud täiendavat infot, mida Transpordiamet peab vajalikuks taotluse läbivaatamisel.

3.1.3 Tellimuslennuks on vaja Transpordiameti luba, kui lennu sooritab välisriigi lennuettevõtja ja see on seotud reisijate või kauba pealevõtmisega või mahapanemisega Eestis.
Lisaks punktis 3.1.2 nõutud andmetele peab loa taotlus sisaldama:
 1. lennu tellija nime, aadressi ja sidevahendite numbreid;
 2. reisijate ja/või kauba pealevõtu- ja mahapanekukoht;
 3. reisijate arv ja/või kauba omadused ja kogus, mis kuulub pealevõtmisele või mahapanekule;
 4. kasutatavad raadioseadmed ja -sagedused (kohaldatav juhul, kui käitaja ei ole Chicago Konventsiooniga ühinenud riigist).
3.1.4 Loa taotlus punktis 3.1.3 märgitud lennu sooritamiseks Chicago Konventsiooniga ühinenud riigis registreeritud õhusõidukil peab sisaldama punktis 3.1.2 toodud andmeid ning see tuleb esitada Transpordiametile vähemalt 48 tundi (v.a laupäevad, pühapäevad ja Eesti riiklikud pühad) enne väljalendu järgmiste sidekanalite kaudu:

Chicago Konventsiooniga mitteühinenud riigis registreeritud õhusõiduki jaoks tuleb loa taotlus esitada diplomaatilisi kanaleid kaudu vähemalt 48 tundi (v.a laupäevad, pühapäevad ja Eesti riiklikud pühad) enne Eesti riigipiiri ületamist.

3.1.5 Punktis 3.1.3 märgitud reisijateveo tellimuslendude sooritamiseks enam kui 4 lennust koosneva seeriana kahe järgneva kalendrikuu jooksul tuleb taotlus esitada järgmisteks kuupäevadeks:
 1. lendudeks ajavahemikus 1. aprill kuni 31. oktoober (suveperiood) - 15. jaanuariks;
 2. lendudeks ajavahemikus 1. november kuni 31. märts (talveperiood) - 15. septembriks.
3.1.6 Taksolennud Eesti õhuruumis toimuvad lennuplaani alusel ning luba ei vaja.
3.1.7 Eesti õhuruumis on õhusõidukite lend ülehelikiirusel lubatud Vabariigi Valitsuse loal, kui see ei ohusta keskkonda ja teiste õhusõidukite lende.
3.1.7.1 Loa taotlus lennuks ülehelikiirusel Eesti õhuruumis tuleb esitada Transpordiametile vähemalt 5 tööpäeva enne väljalendu ja peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1. õhusõiduki riikkondsus, tüüp, registreerimistunnus;
 2. õhusõiduki suurim lubatud stardimass (MTOW);
 3. lennu eesmärk;
 4. Eesti õhuruumi sisenemise ja väljumise punktid ning nende läbimise kellaajad;
 5. kasutatav lennutasand.
3.1.8 Regulaarne meteoroloogiliste raadiosondpallide lendulaskmine tuleb eelnevalt kooskõlastada Transpordiametiga.
3.1.9 Välisriikide eksperimentaalõhusõidukite lennud sisenemisega Eesti õhuruumi, samuti katselende sooritavate õhusõidukite lennud ning demonstratsioonlennud võivad toimuda ainult Transpordiameti loal.
3.1.9.1 Loa taotlus peab sisaldama punktis 3.1.2 nõutud andmeid.
3.1.10 Välisriigi riikliku õhusõiduki käitajad peavad, kui Eesti ja välisriigi vahel sõlmitud lepingust ei tulene teisiti, Eesti õhuruumi sisenemiseks, Eesti territooriumil maandumiseks või üle territooriumi lendamiseks esitama taotluse Kaitseministeeriumile vähemalt 5 tööpäeva enne lennu toimumist.Välisriigi riigipea või valitsusliikme ametliku visiidiga, muu välispoliitiliselt olulise ametliku visiidiga või muu diplomaatilise missiooniga seotud lendu teostavale õhusõidukile Eesti Vabariigi õhuruumi sisenemise, Eesti Vabariigi territooriumil maandumise või üle territooriumi lendamise loa saamiseks tuleb esitada taotlus Välisministeeriumile vähemalt 5 tööpäeva enne lennu toimumist.
3.1.10.1 Lisaks punktis 3.1.2 nõutud andmetele peab Kaitseministeeriumile esitatav loa taotlus sisaldama andmeid pardal asuva relvastuse ja/või fotoseadmete ning kasutatavate raadiokutsungite ja -sageduste kohta.
3.1.11 Suure kiirgusintensiivsusega või muul viisil õhusõiduki pardasüsteemide või maapealsete side-, seire- ja navigatsioonisüsteemide tööd häirida võivate seadmete kasutamiseks lendava õhusõiduki pardal tehtavatel töödel on vaja:
 • Transpordiameti luba, kui tegemist on Eesti õhusõidukiga, või
 • Välisministeeriumi luba, kui tegemist on välisriigi õhusõidukiga.
Loa taotlus peab sisaldama lisaks 4. peatükis nõutud andmetele töödel kasutatava aparatuuri kirjeldust, tööde tellija nime, aadressi ja sidevahendite numbreid.
3.1.11.1 Loa taotlus peab sisaldama punktis 3.1.2 nõutud andmeid, millele on lisatud töödel kasutatava aparatuuri kirjeldus, uurimistööde tellija nimi, aadress ja sidevahendite numbrid.
3.1.12 Eesti võib piirata punktis 3 märgitud õigusi, kui õhusõiduki registreerimisriik ei garanteeri samaväärseid õigusi Eesti õhusõidukile.
3.2 Õhusõidukile loa vormistamiseks nõutavad dokumendid
3.2.1 Samad nõudmised, mis REGULAARLENDUDE puhul.
3.3 Eelteade saabumisest
3.3.1 Samad nõudmised, mis REGULAARLENDUDE puhul.

4 Eralennud

4.1 Eelteade saabumisest
4.1.1 Eelnev luba eralennuks Eesti territooriumile või sellest ülelennuks ei ole nõutav Chicago Konventsiooniga ühinenud riikides registreeritud õhusõidukitele.
4.1.2 Chicago Konventsiooniga mitteühinenud riikides registreeritud õhusõidukeile on eralendude sooritamiseks Eesti territooriumilt või sellest ülelennuks nõutav eelnev luba. Loa taotlus tuleb esitada diplomaatilisi kanaleid kaudu vähemalt 48 tundi (v.a laupäevad, pühapäevad ja Eesti riiklikud pühad) enne Eesti riigipiiri ületamist.
4.1.3 Taotlus peab sisaldama punktis 3.1.2 toodud andmeid ja lisaks infot kasutatavate raadioseadmete ja sageduste ning inimeste üldarvu kohta pardal.
4.1.4 Väljastpoolt Euroopa Liidu riikidest saabuvate või sinna suunduvate eralendude korral peab kapten enne õhku tõusmist edastama sihtliikmesriigi politseiametnikele, kuhu esimesena sisenetakse, ülddeklaratsiooni, mis muu hulgas sisaldab rahvusvahelise Tsiviillennunduse konventsiooni Lisale 2 vastavat lennuplaani ja reisijate isikuandmeid.
4.2 Õhusõidukile loa vormistamiseks nõutavad dokumendid
4.2.1 Eralendu sooritava õhusõiduki vormistamiseks on nõutav ainult Ülddeklaratsioon. Üks koopia Ülddeklaratsioonist allkirjastatakse ametnike poolt ja tagastatakse õhusõiduki kaptenile, näitamaks õhusõiduki vormistamist.

5 Õhusõidukile rakendatavad tervisekaitsemeetmed

5.1 Vastavalt Rahvusvaheliste Sanitaar-meditsiiniliste Eeskirjade (IHR 2005) artikli 28 p 4 teavitavad lennuki kaptenid või nende esindajad nii varakult kui võimalik enne lennuki saabumist sihtpunkti lennujaama peadispetšeriteenistust igast nakkusliku päritoluga haigusjuhust või rahvatervise riskiolukorrast pardal kohe pärast vastava informatsiooni teatavaks saamist. See informatsioon tuleb viivitamatult edastada lennujaama pädevale ametkonnale.

Erakorralistel juhtudel peavad piloodid selle informatsiooni edastama otse lennujaama vastavale ametkonnale.

WHO poolt ohupiirkonnaks kuulutatud piirkonnast saabuva õhusõiduki kapten esitab lennuki ülddeklaratsiooni sanitaarmeditsiinilise osa (IHR 2005 lisa 9) järgmistele Terviseameti regionaalsetele talitustele, sõltuvalt sellest, kuhu õhusõiduk maandub:
 1. Terviseameti Põhja talitus
  (Lennart Meri Tallinna lennuväli)
  Tel:503 7506 (H24)
  E-post:karantiin@terviseamet.ee
 2. Terviseameti Lõuna talitus
  (Tartu lennuväli)
  Tel:744 7401
  E-post:louna@terviseamet.ee
 3. Terviseameti Lääne talitus
  (Pärnu, Kuressaare ja Kärdla lennuväljad)
  Tel:443 1135
  E-post:laane@terviseamet.ee
 4. Terviseameti Ida talitus
  Tel:337 5214
  E-post:ida@terviseamet.ee
5.2 Eestisse saabuva õhusõiduki suhtes ei rakendata tervisekaitsemeetmeid, v.a juhud, kui õhusõiduk tunnistatakse nakatatuks või nakkusohtlikuks.
Sel juhul võib pädev ametkond vastavalt näidustustele rakendada (või nõuda rakendamist) täiendavaid tervisekaitse meetmeid, kaasa arvatud veokite isoleerimine, desinfitseerimine või saasteärastus selleks, et vältida nakkushaiguse levikut.