Part 1 —  ÜLDOSA (GEN)

GEN 0

GEN 0.1 SISSEJUHATUS

1 Avaldava ametkonna nimi

Eesti AIP avaldatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri volitusel Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi poolt.

2 Kasutatud ICAO dokumendid

AIP on koostatud kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate standardite ja soovitustega:

Lisa 15 –Aeronavigatsiooniteabe teenused
Doc 8126 –Aeronavigatsiooniteabe teenuste käsiraamat
Doc 10066 –Aeronavigatsiooni protseduurid - Aeronavigatsiooniteabe korraldus (PANS-AIM)

AIP-is sisalduvad kaardid ja skeemid on koostatud kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate nõuetega:

Lisa 4 –Aeronavigatsioonilised kaardid
Doc 8697 –Aeronavigatsiooniliste kaartide käsiraamat
Doc 8168 –PANS-OPS (Aeronavigatsiooni protseduurid - Õhusõidukite käitamine)

Erinevused ICAO standarditest, soovitustest ja protseduuridest on toodud peatükis GEN 1.7.

3 Avaldamise viisid

Elektroonilises formaadis AIP (eAIP) avaldatakse internetis aadressidel eaip.eans.ee ja aim.eans.ee ning EAD PAMS-is.

Üksikasjad on toodud peatükis GEN 3.1.

4 AIP-i struktuur ja kehtestatud regulaarsete muudatuste intervall

4.1 AIP-i struktuur

AIP on osa Lennundusteabe paketist, mille sisu on toodud alapeatükis GEN 3.1. AIP-i põhistruktuur on piltlikult kujutatud punktis 6.

AIP koosneb kolmest osast: Üldosa (GEN), Marsruudid (ENR) ja Lennuväljad (AD), millest iga osa on jaotatud erinevat infot sisaldavateks vastavateks peatükkideks.
4.1.1 Osa 1 — Üldosa (GEN)
1. osa koosneb viiest peatükist, mis sisaldavad allpool lühidalt kirjeldatud infot:
GEN 0. — Sissejuhatus; AIP-i muudatuste register; AIP-i lisade register; AIP-i lehekülgede kontroll-loetelu; AIP-i käsitsiparanduste loetelu; 1. osa sisukord.
GEN 1. — Riiklikud eeskirjad ja nõuded - Volitatud ametkonnad; Õhusõidukite sisenemine, transiit ja väljumine; Reisijate ja meeskonna saabumine, transiit ja väljumine; Kauba sissevedu, transiit ja väljavedu; Õhusõiduki instrumendid, seadmed ja lennudokumendid; Kokkuvõte riiklikest eeskirjadest ja rahvusvahelistest lepingutest/konventsioonidest; Erinevused ICAO standarditest, soovitustest ja protseduuridest.
GEN 2. — Tabelid ja koodid - Mõõtühikute süsteem, õhusõidukite märgistamine, riiklikud pühad; Aeronavigatsiooniteabe väljaannetes kasutatavad lühendid; Kaartide tingmärgid; Asukohaindeksid; Raadionavigatsiooniseadmete loetelu; Mõõtühikute teisendamine; Päikesetõus/-loojang.
GEN 3. — Teenindused - Aeronavigatsiooniteabe teenindused; Aeronavigatsioonilised kaardid; Lennuliiklusteenindus; Sideteenindus; Meteoroloogiline teenindus; Otsing ja pääste.
GEN 4. — Lennuvälja-/kopteriväljakutasud ja navigatsioonitasud - Lennuvälja-/kopteriväljakutasud; Navigatsioonitasu.
4.1.2 Osa 2 - Marsruudid (ENR)
2. osa koosneb seitsmest peatükist, mis sisaldavad allpool lühidalt kirjeldatud infot:
ENR 0. — Eessõna; AIP-i muudatuste register; AIP-i lisade register; AIP-i lehekülgede kontroll-loetelu; AIP-i käsitsiparanduste loetelu; 2. osa sisukord.
ENR 1. — Üldreeglid ja protseduurid - Üldreeglid; Visuaallennureeglid; Instrumentaallennureeglid; ATS-õhuruumi klassifikatsioon ja kirjeldus; Oote-, lähenemis- ja väljumisprotseduurid; ATS seireteenindus ja protseduurid; Kõrgusemõõtja seadeprotseduurid; Regionaalsed lisaprotseduurid (Doc 7030); Lennuliiklusvoo juhtimine ja õhuruumi korraldamine; Lennu planeerimine; Lennuplaani puudutavate teadete adresseerimine; Tsiviilõhusõidukite tunnistamine; Ebaseaduslik sekkumine; Lennuliiklusintsidendid.
ENR 2. — Lennuliiklusteeninduse õhuruum – Lennuinfopiirkonna (FIR/CTA) ja lähenemisalade (TMA) üksikasjalik kirjeldus; Muu reguleeritud õhuruum.
ENR 3. — ATS marsruudid - Alumised ATS-marsruudid; Ülemised ATS-marsruudid; Piirkondliku navigatsiooni (RNAV) marsruudid; Kopterimarsruudid; Muud marsruudid; Ootetsoonid marsruutidel.

Märkus: Muud tüüpi marsruudid, mis on kehtestatud seoses liiklusprotseduuridega lennuväljale(lt)/kopteriväljakule(lt), on toodud 3. osa — Lennuväljad - vastavates peatükkides.

ENR 4. — Raadionavigatsiooniseadmed/süsteemid - Marsruutide raadionavigatsiooniseadmed; Erinavigatsioonisüsteemid; Globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS); Oluliste punktide koodnimetused; Maapealsed aeronavigatsioonilised tuled — marsruutidel.
ENR 5. — Navigatsioonihoiatused - Keelu-, piirangu- ja ohualad; Kaitseväe harjutus- ja treeningualad ning õhukaitsetsoon; Muud ohtliku iseloomuga tegevused ja muud võimalikud ohud; Õhunavigatsiooni takistused — Ala 1; Lennuspordi- ja meelelahutusalased tegevused; Lindude ränne ja tundliku faunaga alad.
ENR 6. — Marsruutide kaardid.
4.1.3 Osa 3 - Lennuväljad (AD)
3. osa koosneb kolmest peatükist, mis sisaldavad allpool lühidalt kirjeldatud infot:
AD 0. — Eessõna; AIP-i muudatuste register; AIP-i lisade register; AIP-i lehekülgede kontroll-loetelu; AIP-i käsitsiparanduste loetelu; 3. osa sisukord.
AD 1. — Lennuväljad/kopteriväljakud - Sissejuhatus - Lennuvälja/kopteriväljaku kasutatavus ja kasutustingimused; Pääste- ja tuletõrjeteenindus ning lumeplaan; Lennuväljade ja kopteriväljakute register; Lennuväljade/kopteriväljakute jaotus; Lennuväljade ja kopteriväljakute sertifikaatide kehtivus.
AD 2. — Lennuväljad - Üksikasjalik info lennuväljade kohta, k.a lennuväljadel asuvad kopterite maandumisalad.
4.2 Regulaarsete muudatuste intervall
AIP-i muudatused, mis ei nõua AIRAC teavitust, avaldatakse vastavalt vajadusele.

5 Teenistus, kelle poole pöörduda vigade või puuduste avastamisel AIP-is

AIP-i koostamisel on püütud tagada selles sisalduva info õigsus ja täielikkus. Teated võimalikest vigadest ja puudustest, samuti lennundusteabe tooteid ja teenuseid puudutav tagasiside tuleb saata aadressil:
Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennundusteabe osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Tel:671 0255
AFS:EETNYOYX
E-post:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

6 Autoriõigus

Kõik autoriõigused kuuluvad Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsile.

Selle väljaande ja tema osade reprodutseerimine, säilitamine/salvestamine otsingusüsteemides või edasiandmine mistahes kujul või viisil: elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeeritult/paljundatult, salvestatult või teisiti, on keelatud autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata.

7 Lennundusteabe tooted