ENR 1.9 ÕHURUUMI KORRALDAMINE

1 Üldine

1.1 Lennuliiklusvoogude juhtimise teenuse eesmärgiks on toetada lennuliikluse ohutut, korrapärast ja tõhusat sujumist tagades seda, et liikluse maht oleks kooskõlas lennuliiklusteenuse osutajate poolt deklareeritud läbilaskevõimega.
1.2 Selleks, et optimeerida lennuliiklussüsteemi läbilaskevõimet on ICAO (EUR) regioonis kehtestatud Keskne lennuliiklusvoo juhtimise (ATFM) teenus. Tallinna IFR-is pakub ATFM teenust EUROCONTROL Network Manager Operations Centre (NMOC) kaudu koostöös Lendude Korraldamise Positsiooniga (Tallinn FMP), mis asub Tallinna piirkondlikus lennujuhtimisüksuses (ACC).

2 EUROCONTROLI NMOC vastutusala

2.1 NMOC vastutab:
 • pärast Tallinn FMP-ga koordineerimist ATFM meetmete rakendamise eest Tallinna FIR-is, kui on oodata, et lennuliikluse nõudlus ületab võimaliku lennujuhtimise või lennujaama läbilaskevõime;

 • ATFM meetmete õiglasel viisil rakendamise eest, et viivitused õhusõidukite käitajatele oleksid minimaalsed.

2.2 Selle tagamiseks rakendab NMOC ICAO ja EUROCONTROL-i Network Operations dokumentides avaldatud protseduure (vt. Punkt 8). Need protseduurid kehtivad Tallinna FIR-is võrdväärselt käesolevas AIP-s avaldatud protseduuridega.

3 Lennuliiklusteeninduse vastutus:

3.1 Tallinna FMP ülesanneteks on:
3.2 ATS-üksus ülesanneteks lennuväljal on:

4 Õhusõidukite käitajate ülesanded

4.1 Õhusõidukite käitajad (AO) peavad olema teadlikud ja järgima:

5 ATFM protseduuride rakendamine

ATFM protseduure rakendatakse IFR/GAT lendude puhul.

5.1 STS/ indikaatori kasutamine lennuplaanis
5.1.1 Lennuplaani väljale 18 sisestatud STS/ indikaator näitab, et lend võib vajada erikäsitlemist. Tallinna FIR-is kasutatakse järgnevaid STS indikaatoreid:
 • ALTRV - lend, mida käitatakse vastava lennukõrguse broneeringuga

 • ATFMX - vastava ametkonna poolt väljastatud ühekordse loa alusel ATFM meetmetest vabastust omavad lennud

 • FFR - tuletõrje lend

 • FLTCK - kontroll-lend navigatsiooniseadmete kalibreerimiseks

 • HAZMAT - lend, mille pardal on ohtlikke materjale

 • HEAD - “riigipea” staatusega lend

 • HOSP - meditsiiniline lend, eraldi deklareeritud meditsiiniametkondade poolt

 • HUM - humanitaarabi operatsiooni teostavad lennud

 • MARSA - lend, millest militaarlendude hajutamise eest vastutab militaarüksus

 • MEDEVAC - erakorraline meditsiiniline evakuatsioonilend

 • NONRVSM - RVSM-mittekõlblik lend, mis kavatseb lennata RVSM õhuruumis

 • SAR - otsingu- ja päästeoperatsiooni kaasatud lennud

 • STATE - kaitseväe-, politsei- ja tolli ametkondade ülesannete täitmiseks kasutatavate lendude puhul

5.1.2 STS indikaatorid, millele saab rakendada ATFM meetmeid: STS/HEAD; STS/SAR; STS/MEDEVAC; STS/FFR; STS/STATE; STS/HUM; STS/HOSP.
5.1.3 Ainult STS/HEAD; STS/SAR; STS/MEDEVAC; STS/FFR ja STS/ATFMX saavad automaatse vabastuse ATFM meetmetest.
5.1.4 STS/ATFMX võib kasutada ainult juhul, kui konkreetne lend on saanud eriloa Tallinn FMP-lt, kes väljastab antud loa Transpordiameti volitusel.
5.1.5 Täiendav info STS/ indikaatori kasutamise kohta ATFM eesmärkidel on leitav järgnevatest dokumentidest: Network Operations Handbook ning ATFCM Users Manual, mis on avaldatud EUROCONTROL Network Operations poolt - eurocontrol.int/library.
5.2 STS/ATFMX indikaatori taotlemise protseduur Eestis
5.2.1 Eestis asuvalt lennuväljalt väljuvale lennule ühekordselt ATFMX staatuse saamiseks peab käitaja saama eelneva loa Tallinn FMP-lt 24 kuni 48 tundi enne starti.
5.2.2 Blankett loa taotlemiseks on saadaval sellel lingil või saadetakse taotleja poolse soovi korral Tallinn FMP poolt taotleja e-posti aadressile.
5.2.3 Täidetud blankett tuleb edastada faksi või e-posti teel koos vastavate lisadokumentidega järgnevale aadressile:
Aadress:Tallinn FMP
Tel:625 8254
Faks:625 8203
E-post:fmp@eans.ee
5.3 Vastavuse jälgimine
5.3.1 NM edastab Transpordiametile ja Tallinn FMP-le igakuiselt nimekirja kõigist Eestist väljuvatest lendudest, mis kasutasid STS/ATFMX. Transpordiamet võib kontrollida, kas need lennud omasid vastavat luba.
5.3.2 Lennu käitaja peab säilitama ja nõudmisel esitama kogu vastava dokumentatsiooni tõestamaks STS/ATFMX nõuetekohast kasutamist.

6 Nõuded lendude planeerimisel

6.1 Üldine
6.1.1 ATFM õhuruumi osasid läbivate või sinna suunduvate FIR lendude plaanid tuleb edastada vastavale ARO üksusele või otse IFPS süsteemi vähemalt 3 tundi enne lennuplaanijärgset arvestuslikku stardiaega (EOBT).
6.1.2 Nende lendude plaanid, mille puhul ei rakendata ATFM protseduure, tuleb edastada vastavale ARO üksusele või otse IFPS süsteemi vähemalt 60 minutit enne EOBT-d.
6.1.3 EOBT muudatused, mis ületavad 15 minutit ja/või korduv- ning ühekordsete lennuplaanide tühistamised tuleb viivitamatult edastada vastavale ARO üksusele või otse IFPS süsteemi.
6.1.4 Tallinn FIR-i rahvusvahelistelt lennuväljadelt IFPS tsooni startivate õhusõidukite lennuplaanid ja nendega seotud teated edastatakse järgmistele IFPS üksustele: EUCHZMFP ja EUCBZMFP.
6.1.5 Tallinn FIR-i rahvusvahelistelt lennuväljadelt IFPS tsoonist väljuvate õhusõidukite lennuplaanid ja nendega seotud teated edastatakse eelpoolmainitud kahele IFPS üksusele ja lisaks IFPS tsoonis mitteasuvatele vastavatele lennujuhtimisüksustele.
6.1.6 Lennuplaani puudutava eduka teate töötlemise kinnitamiseks kasutatakse ACK teadet.
6.1.7 MAN teadet kasutatakse tuvastatud vea kinnitamiseks ning teavitamiseks, et viga on edastatud manuaalseks korrektuuride tegemiseks IFPS operaatorile. Vea parandamisest informeerimiseks väljastab IFPS operaator vastava ACK teate. Juhul, kui IFPS operaatorile korrigeerimiseks edastatud teadet ei ole võimalik parandada, väljastab IFPS operaator vastava REJ teate.
6.1.8 REJ teade saabub juhul, kui teade on IFPS süsteemi poolt tagasi lükatud. Õhusõiduki operaatori ülesandeks on korrigeerida tuvastatud vead ning edastada uus lennuplaan vastavale ARO üksusele või otse IFPS süsteemi.
6.2 SLOT–aegade määramine
6.2.1 Lennule määratud kalkuleeritud stardiaeg (CTOT) edastatakse Slot Allocation Message-ga (SAM) 2 tundi enne EOBT.
6.2.2 CTOT'i tolerants -5 kuni +10 minutit on ajavahemik, mille jooksul peab lend väljuma. Õhusõidukite käitajad peavad käivitusluba küsides arvesse võtma vajaliku ruleerimisaja, et võimalikult täpselt CTOT ajast kinni pidada.
6.2.3 SAM teade väljastatakse otse õhusõiduki käitajale, kui õhusõiduki käitaja on eelnevalt andnud oma kontaktaadressi NMOC-le.
6.2.4 Kui NMOC-le ei ole antud kindlat aadressi, siis saadetakse SAM lennu väljumis lennujaama ARO-le ja Tallinna FMP-le. Käitaja kohustus on võtta ühendust kohaliku ARO või FMP-ga, et saada SAM ja koordineerida see ATS-üksusega järgnevate teadete vahetamiseks NMOC-ga.
6.2.5 Kui määratud CTOT-aja tolerantsi jooksul ei ole õhusõiduk võimeline startima, peab käitaja sellest viivitamatult teavitama NMOC-d kas otse läbi ARO või FMP kaudu.
6.2.6 Juhul kui lend tühistatakse, saadetakse viivitamata CNL teade, et vabastada määratud SLOT teistele käitajatele.
6.3 Asendavad lennuplaanid
6.3.1 Juhul, kui CTOT tulemusena tekib märkimisväärne viivitus, võib lennu käitaja valida alternatiivse marsruudi sama lähtelennuvälja ja sihtkoha vahel ning esitada uue lennuplaani. Sellisel juhul peab lennu käitaja esimese lennuplaani tühistama (CNL teade) ning esitama mitte vähem kui 5 minutit peale tühistamist sama kutsungiga asenduslennuplaani.
6.3.2 Asenduslennuplaanil peab olema väljal 15 kogu uus marsruut ning väljal 18 indikatsioon "RFP /Qn", kus:
 • "RFP" tähistab asendavat lennuplaani;

 • "n" tähistab selle lennu asendava lennuplaani järjekorranumbrit (näiteks esimene asenduslennuplaan: "RFP /Q1", teine asenduslennuplaan: "RFP /Q2" jne)

Asenduslennuplaan peab olema esitatud vähemalt 30 minutit enne EOBT-d.

Märkus: Lennu käitajad võivad esitada lennuplaane vabanenud marsruutide (off-load route) jaoks ainult pärast seda, kui selle marsruudi saadavus on kinnitatud NMOC või kohase FMP poolt.

7 Lennuliikluse korraldamine

7.1 Üldine vastutus Lennuliikluse korraldamiseks Tallinna FIR-is on õhuruumi paindliku kasutamise komisjonil, mis on loodud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 108 vastu võetud 28.02.2008.
7.2 Igapäevane õhuruumi jaotamine on korraldatud Eesti AMC poolt.
7.3 Õhuruumi kasutust reguleerivad alad on jaotatud R, D ja TSA-deks. Alad on avaldatud AIP osades AIP ENR 5.1 ja ENR 5.2. Ajutised R, D ja TSA-d avaldatakse kas AIP SUP või NOTAM-iga. Vajadusel piiratakse lennu planeerimist nendesse aladesse eeltaktikaliselt. Piirangud ja soovitused nendest möödumiseks kirjeldatakse RAD Lisas 7. Piirangud aktiveeritakse AUP/UUP kaudu.
7.4 AIP ENR 5.3 ja ENR 5.5 kirjeldatud alades toimida vastavalt seal avaldatud juhistele.

8 ATFM dokumentatsioon

8.1 ATFM üldprotseduurid on avaldatud:
8.2 Detailsed NMOC protseduurid on avaldatud dokumendis „Network Operation Handbook“, mis on saadaval Network Operations Library's - eurocontrol.int/library.
8.3 ATFM meetmed on avaldatud järgnevalt:
8.4 Need väljaanded pärinevad NMOC-ilt ja millest ANM, AIM ja eAUP on avaldatud AFTN ja EUROCONTROL-i avaliku Network Operations Portali (NOP-portal) kaudu - public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html.

9 Aadressid

9.1 EUROCONTROL
Aadress:The EUROCONTROL
96, Rue de la Fusée
BE-1130 Bruxelles
Tel:+322 729 3639
Faks:+322 729 9109
9.2 NMOC
Aadress:EUROCONTROL Network Operations (General)
96, Rue de la Fusée
BE-1130 Bruxelles
AFS:EUCHEUW (ATFM: AFS-FMD)
SITA:BRUEC7X (Klienditugi: SITA-FMD)
Tel:+322 745 1901
Faks:+322 729 9027
AFS:EUCHZMTA (ATFM)
SITA:BRUEA7X (Sõnumid)
9.3 Tallinn FMP
Aadress:Tallinn FMP
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
Harjumaa 10112
Tel:625 8254, 621 4428
Faks:625 8203
E-post:fmp@eans.ee
AFS:EETTZQZX
9.4 AMC Estonia
Aadress:AMC Estonia
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
Harjumaa 10112
Tel:625 8244
Faks:625 8203
E-post:amc@eans.ee
AFS:EETTZQZX