ENR 1.8 REGIONAALSED LISAPROTSEDUURID (DOC 7030)

1 Kõrgushajutusmiinimumid RVSM-õhuruumis

Õhuruum Tallinna FIR-is FL 290 ja FL 410 (kaasa arvatud) vahel on RVSM õhuruum.

Selle õhuruumi piires on kõrgushajutusmiinimum:
 1. 300 m (1000 ft) RVSM-kõlblike õhusõidukite vahel;
 2. 600 m (2000 ft):
  1. RVSM-mittekõlbliku õhusõiduki ja iga teise RVSM õhuruumis lendava õhusõiduki vahel;
  2. riiklike õhusõidukite grupilendude ja iga teise RVSM õhuruumis lendava õhusõiduki vahel;
  3. raadioside rikkega õhusõiduki ja iga teise õhusõiduki vahel, kui mõlemad lendavad RVSM õhuruumis.

2 Kohaldatavad dokumendid

2.1 Regionaalseid lisaprotseduure rakendatakse kooskõlas ICAO Doc 7030-ga Regionaalsed Lisaprotseduurid.
2.2 Tallinna FIR piires kehtivad ICAO EUR Regionaalsed Lisaprotseduurid (Doc 7030-EUR).
Kooskõlas ICAO Doc 7030-EUR punktiga 3.2.2, 8.33 kHz kanalidiapasooniga raadioseadmetega mittevarustatud üldlennunduse (GAT) reeglite järgi lendavaid riiklikke õhusõidukeid teenindatakse Tallinn FIR-is VHF sagedustel 25 kHz sagedusvahedega.
 

Erand on antud riiklikele õhusõidukitele mis pole varustatud 8.33 kHz kanalidiapasooniga raadioseadmetega, kuid lendavad õhuruumi klassis G või Tallinn FIR-is lennutasandite 95 ja 365 vahel.

Erandit õhuruumi klassis G rakendatakse tingimusel, et need lennud on varustatud raadioseadmega, mis töötab UHF sagedusel ja on võimeline looma ja pidama kahepoolset raadiosidet vastava ATC üksusega UHF sagedusel (vaata märkust 2 ENR 2.1).

3 VFR-lendude protseduurid ülalpool lennutasandit FL 195

3.1 VFR marsruutlennud ülalpool lennutasandit FL 195 on keelatud.
3.2 VFR-lennud ülalpool lennutasandit FL 195 kuni lennutasandini FL 285 (kaasa arvatud) on lubatud ajutiselt eraldatud alas (TSA) või vastavalt Transpordiametiga kokkulepitud tingimustele.
VFR-lennud ülalpool lennutasandit FL 285 RVSM õhuruumis peavad toimuma ajutiselt eraldatud alas (TSA).
3.2 Taotlus ajutiselt eraldatud õhuruumi kehtestamiseks üldlennuliikluse VFR-lendudele ülalpool lennutasandit FL 195 tuleb esitada operaatororganisatsiooni poolt Transpordiametile, arvestades seejuures õhuruumi puudutava informatsiooni avaldamise ajaliste nõuetega.
3.3 Ajutiselt eraldatud ala (TSA) kehtestamise korra ja käitamise protseduurid kehtestab Transpordiamet vastavalt õhuruumi korraldamise (ASM) käsiraamatus sätestatule, koostöös eelmainitud õhuruumi kasutajaga ja Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsiga peale vastavat taotlust kasutaja poolt.
3.4 Taotlus VFR-lennule ülalpool lennutasandit FL 195 tuleb eelnevalt kooskõlastada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsiga ja seejärel esitada see Transpordiametile vähemalt 5 tööpäeva enne lendu.

4 Side ja asukohaettekanne väljaspool kontrollitavat õhuruumi (Doc 4444 p 4.11; Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.3, 3.6.5.1, 5.3.3).

Märkus: Tallinna lähenemisala (TMA) alla jäävas mittekontrollitavas õhuruumis (klass G) vastutab info ja häireteeninduse eest Tallinna lähenemislennujuhtimisüksus (APP).

4.1 Side loomine
Välja arvatud juhul, kui on teisiti määratletud või kokku lepitud, peab väljaspool kontrollitavat õhuruumi käitatav õhusõiduk looma raadioside vastava ATS üksusega järgnevalt:
 1. enne sisenemist Tallinna lennuinfopiirkonda (FIR);
 2. enne sisenemist kontrollitavasse õhuruumi lennujuhtimisüksuse loa saamiseks;
 3. enne sisenemist lennuinfotsooni.
 4. enne sisenemist kohustusliku raadioside alasse (RMZ).
4.2 Side ja asukohaettekanne
4.2.1 Kui ei olda sides teise ATS üksusega, peab iga Tallinna lennuinfopiirkonnas väljaspool kontrollitavat õhuruumi marsruudietapil 900 m (3000 jalga) MSL kõrgusel või kõrgemal öist VFR-lendu või IFR-lendu sooritav õhusõiduk:
 1. looma kahepoolse raadioside Tallinna Piirkondliku Lennujuhtimiskeskusega; ja
 2. kandma ette asukoha.
4.2.2 Kui ei olda sides teise ATS üksusega, peab iga Tallinna lennuinfopiirkonnas väljaspool kontrollitavat õhuruumi marsruudietapil madalamal kui 900 m
(3000 jalga) MSL öist VFR-lendu või IFR-lendu sooritav õhusõiduk:
 1. jääma kuuldele Tallinna Piirkondliku Lennujuhtimiskeskuse sagedusel; ja
 2. kandma ette asukoha Tallinna Piirkondlikule Lennujuhtimiskeskusele viimase nõudmisel.