ENR 1.14 LENNUOHUTUST MÕJUTAVAD JUHTUMID

1 Lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitamise eesmärk

Lennuohutust mõjutavaid juhtumeid käsitleva info vahetamise peamiseks eesmärgiks on lennuõnnetuste ja -intsidentide ärahoidmine. Seda ei tohiks kasutada süüle ega vastutusele osutamiseks või ohutustaseme võrdlusnäitajate kehtestamiseks.

2 Lennuohutust mõjutava juhtumi määratlus

Lennuohutust mõjutav juhtum on ohutusega seotud mis tahes sündmus, mis ohustab või võib sellega mittetegelemise või eiramise korral ohustada õhusõidukit, selles olevaid isikuid või mis tahes muid isikuid.

Lennuohutust mõjutavad juhtumid jagunevad järgmiselt:

3 Lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitamise kohustus

Piloot või muu teavitamiskohustusega isik, kes on olnud seotud lennuohutust mõjutava juhtumiga, peab sellest teavitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 72 tundi alates juhtumist teada saamise hetkest.

Juhtumitest teavitamine jaguneb kohustuslikuks ja vabatahtlikuks teavitamiseks.

Kohustuslik teavitamine

Isikute loetelu, kes on kohustatud teavitama lennuohutust mõjutavast juhtumist on toodud määruses (EL) nr 376/2014 artikli 4 alapunktis 6.

Teavitamiskohustusega juhtumiliikide loetelu on toodud rakendusmääruses (EL) nr 2015/1018.

Vabatahtlik teavitamine

Vabatahtliku teavitamise alla lähevad kõik muud lennuohutust mõjutavad juhtumid.

4 Lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitamise võimalused