ENR 1.12 TSIVIILÕHUSÕIDUKITE TUNNISTAMINE

1 Tunnistamisprotseduurid

1.1 Õhusõiduki tunnistamisel 1) kehtivad Eesti territooriumi ja territoriaalvete kohal järgnevad protseduurid ja visuaalsignaalid. Teise õhusõiduki poolt tunnistatav õhusõiduk peab viivitamatult:
  1. täitma tunnistava õhusõiduki antavaid juhiseid, tõlgendades neid ja vastates visuaalsignaalidele kooskõlas Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 1. lisa sätetega;
  2. teavitama võimalusel vastavat lennuliiklusteenistuse üksust;
  3. üritama luua raadiosidet tunnistava õhusõidukiga või selle tegevust juhtiva organiga, edastades üldväljakutse avariisagedusel 121.5 MHz ja teatades andmed õhusõiduki ja lennu eesmärgi kohta; kui sidet ei saada, tuleb nimetatud üldväljakutset võimalusel korrata avariisagedusel 243 MHz;
  4. kui õhusõidukil on transponder, tuleb valida režiim A ja kood 7700, kui vastav lennuliiklusteenistuse üksus ei nõua teisiti. Kui transponder on varustatud režiimiga C, tuleb seda pidevalt kasutada, kui lennuliiklusteenistuse üksus ei nõua teisiti.

1) Kooskõlas Otsingu- ja pääste käsiraamatuga (Doc 7333) ei sisalda sõna “tunnistamine” selles kontekstis hädaolukorras oleva õhusõiduki palvel osutatavat tunnistus- ja saateteenindust.

1.2 Kui tunnistamise ajal on saavutatud kahepoolne raadioside, kuid suhtlus ei ole võimalik ühises keeles, tuleb üritada edastada juhiseid, nende saamise kinnitusi ja olulist infot, kasutades alltoodud tabeli väljendeid ja hääldamisviise, edastades igat väljendit kaks korda.
TUNNISTATAVA ÕHUSÕIDUKI VÄLJENDID
VäljendHääldus 1)Tähendus
1) Rõhutatavad silbid on trükitud paksult.
2) Küsitav kutsung on tunnus, mida kasutatakse raadiosides ATS üksusega ja mis vastab lennuplaanis märgitud õhusõiduki tunnusele.
3) Kõigis olukordades ei ole väljendit “HIJACK” võimalik ega sobiv kasutada.
CALL SIGN
(kutsung) 2)
KOOL SA-IN
(kutsung)
Minu kutsung on (kutsung)
WILCOVILL-KÕUSain aru. Täidan juhiseid
CAN NOTKÄNN-NOTEi saa täita
REPEATRI-PIITKorda juhised
AM LOSTÄM-LOSSTOlen eksinud
MAYDAYMEIDEIOlen hädas
HIJACK 3)HAI-DZÄKKOlen kaaperdatud
LAND
(koha nimi)
LÄÄND
(koha nimi)
Palun maandumist (koha nimi)
DESCENDDII-SENDOlen sunnitud vähendama lennukõrgust

1.3 Allpool olevas tabelis märgitud väljendeid kasutab tunnistav õhusõiduk ja neid tuleb edastada eelmises punktis kirjeldatud juhtudel kaks korda.
1.4 Kui ükskõik mis allikast raadio teel saadud juhised on vastuolus tunnistava õhusõiduki antavate visuaalsignaalidega, peab tunnistatav õhusõiduk viivitamatult küsima selgitusi, jätkates samal ajal tunnistava õhusõiduki visuaalsignaalide täitmist.
1.5 Kui ükskõik mis allikast raadio teel saadud juhised on vastuolus tunnistava õhusõiduki poolt raadio teel antavate juhistega, peab tunnistatav õhusõiduk viivitamatult küsima selgitusi, jätkates samal ajal tunnistava õhusõiduki poolt raadio teel antavate juhiste täitmist.
1.6 Tunnistamisel kasutatavad visuaalsignaalid on kirjeldatud ENR 1.12 peatükis 2.
TUNNISTAVA ÕHUSÕIDUKI VÄLJENDID
VäljendHääldus 1)Tähendus
1) Rõhutatavad silbid on trükitud paksult.
CALL SIGNKOOL SA-INMis on sinu kutsung?
FOLLOWFOL-OUJärgne mulle
DESCENDDI-SENDMaandumiseks vähenda lennukõrgust
YOU LANDJUU LÄNDMaandu sellel lennuväljal
PROCEEDPRO-SIIDVõite jätkata lendu

2 TUNNISTAMISEL KASUTATAVAD SIGNAALID

TUNNISTAVA ÕHUSÕIDUKI VISUAALSIGNAALID JA TUNNISTATAVA ÕHUSÕIDUKI VASTUSSIGNAALID
Jrk nrTunnistava õhusõiduki signaalidTähendusTunnistatava õhusõiduki vastusedTähendus
1

PÄEVAL ja ÖÖSEL - Tiivalt tiivale kallutamine ja navigatsioonitulede ebakorrapärane vilgutamine tunnistatava õhusõiduki ees, pisut ülalpool ning reeglina vasakul küljel. Peale vastusmärgi saamist - sujuv pööre rõhttasapinnas reeglina vasakule kuni soovitud kursini jõudmiseni.

Kui tunnistavaks õhusõidukiks on kopter, vilgutab see lisaks navigatsioonituledele ka maandumisprožektoreid. Kui tunnistatavaks õhusõidukiks on kopter, lendab tunnistav selle paremal küljel ja sooritab pöörde paremale.

Märkus 1. Tunnistav õhusõiduk võib ilmastiku või maastiku tingimustest tulenevalt lennul paikneda ja sooritada pöördeid vastupidiselt ülalpool sätestatule.

Märkus 2. Kui tunnistataval õhusõidukil ei ole võimalik järgida tunnistava õhusõiduki kiirust, eeldatakse, et tunnistav õhusõiduk lendab ooterežiimi trajektooril ning kallutab tiibu, möödudes tunnistatavast õhusõidukist.

Toimub sekkumine lendu. Järgne minule.PÄEVAL ja ÖÖSEL - Tiivalt tiivale kallutamine, navigatsioonitulede ebakorrapärane vilgutamine ning järgnemine.Sain aru, täidan korraldusi.
2PÄEVAL ja ÖÖSEL - Järsk, vähemalt 90° tõusev pööre, mis eemaldub tunnistatavast õhusõidukist selle lennutrajektooriga lõikumata.Võid jätkata lendu.PÄEVAL ja ÖÖSEL - Tiivalt tiivale kallutamine.Sain aru, täidan korraldusi.
3PÄEVAL ja ÖÖSEL - Teliku väljalaskmine, kui õhusõidukil on sissetõmmatav telik, süüdatud maandumisprožektoritega lend kasutusel oleva raja kohal, või, kui tunnistatav on kopter, kopterite maandumisväljaku kohal. Tunnistav kopter teostab maandumiseelse lähenemise ja jääb ripplennule kopterite maandumisväljaku lähedale.Maandu sellele lennuväljale.PÄEVAL ja ÖÖSEL - Teliku väljalaskmine, kui õhusõidukil on sissetõmmatav telik, järgnemine tunnistavale õhusõidukile ja süüdatud maandumisprožektoritega lend kasutusel oleva raja kohal, ning, kui arvatakse ohutu maandumise võimaliku olevat, maandumine.Sain aru, täidan korraldusi.

 

TUNNISTATAVA ÕHUSÕIDUKI VISUAALSIGNAALID JA TUNNISTAVA ÕHUSÕIDUKI VASTUSSIGNAALID
Jrk nrTunnistatava õhusõiduki signaalidTähendusTunnistava õhusõiduki vastusedTähendus
4PÄEVAL ja ÖÖSEL - Teliku sissetõmbamine, kui õhusõidukil on sissetõmmatav telik, lend kasutusel oleva raja kohal ja maandumisprožektorite vilgutamine kõrgusel, mis on suurem kui
300 m (1000 ft) ja mitte suurem kui
600 m (2000 ft) lennuväljast ning lennu jätkamine kasutusel oleva raja lennuväljaringil. Eelpoolöeldu kehtib ka kopteri suhtes, kuid nimetatud kõrgused on vastavalt 50 m (170 ft) ja
100 m (330 ft) kopterite maandumisväljakult. Kui ei ole võimalik vilgutada maandumisprožektoreid, siis vilgutatakse mingeid muid tulesid.
Sinu poolt näidatud lennuväli ei ole sobiv.PÄEVAL ja ÖÖSEL - Kui soovitakse, et tunnistatav õhusõiduk järgneks tunnistavale varulennuväljale, tõmbab tunnistav teliku sisse, kui see on sissetõmmatav ja annab jrk nr 1 kohaseid tunnistava õhusõiduki signaale.Sain aru, järgne minule.
Kui on otsustatud tunnistatav õhusõiduk vabastada, antakse jrk nr 2 kohaseid tunnistava õhusõiduki signaale.Sain aru, võid jätkata lendu.
5PÄEVAL ja ÖÖSEL - Kõigi kasutusel olevate tulede korrapärane sisse-välja lülitamine nii, et see erineks vilkuvtuledest.Ei saa täita juhiseid.PÄEVAL ja ÖÖSEL - Jrk nr 2 kohased tunnistava õhusõiduki signaalid.Sain aru.
6PÄEVAL ja ÖÖSEL - Kõigi kasutusel olevate tulede ebakorrapärane vilgutamine.Olen hädas.PÄEVAL ja ÖÖSEL - Jrk nr 2 kohased tunnistava õhusõiduki signaalid.Sain aru.