ENR 1.10 LENNU PLANEERIMINE

1 Lennuplaani esitamise protseduurid

Kooskõlas Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega nr 923/2012 (SERA) tuleb lennuplaan esitada enne järgmisi lende:

 1. kõik lennud või nende osad, millele osutatakse lennujuhtimisteenust;
 2. kõik VFR-lennud, mis soovivad häireteenust;
 3. kõik lennud FIZ/RMZ-is, või mis läbivad neid tsoone;
 4. kõik siseriiklikud lennud mittekontrollitavas õhuruumis, kui need toimuvad Eesti-Vene kontrolljoonele või Eesti-Läti maismaapiirile lähemal kui 2.7 NM (5 km);
 5. kõik riigipiiri ületavad lennud;
 6. kõik lennud, mida kavatsetakse käitada öösel, juhul kui need suunduvad lennuväljast kaugemale.

IFPZ-is tuleb esitada IFPS-i lennuplaan iga individuaalse lennu kohta, et tagada olulise informatsiooni olemasolu IFPS-is selle edastamiseks asjakohastele ATS-üksustele.

1.1 Esitamise aeg

Lennuplaan tuleb esitada mitte rohkem kui 120 tundi enne lennu EOBT-d. Kui lennuplaan on esitatud varem kui 24 tundi enne EOBT-d, siis lennukuupäev peab olema märgitud lennuplaani 18. väljal DOF/ järel.Lennuplaan tuleb edastada vähemalt (või hiljemalt) 60 minutit enne lennuplaanijärgset arvestuslikku stardiaega (EOBT).

LennuplaanVFR-lennu kohta, mis ei ületa Eesti Vabariigi piiri, tuleb edastadalennuplaan esitada vähemalt (või hiljemalt) 6030 minutit enne lennu lennuplaanijärgset arvestuslikku stardiaega (EOBTEOBT).

LendudeKui puhul, millelelennuplaan võivadesitatakse rakendudalennu ATFMajal, siis meetmed, tuleb lennuplaansee esitada vähemaltpiisavalt 3vara, et tundiasjaomane lennuliiklusteenindusüksus saaks lennuplaani kätte hiljemalt 10 minutit enne EOBT-d.õhusõiduki arvestuslikku saabumisaega:

 • kontrollitud õhuruumi;
 • FIZ/RMZ-i.

VFRKooskõlas ICAO Doc 7030 EUR-lennuiga kohtatuleb lendudele, mismillele eivõivad ületarakenduda EestiATFM Vabariigi piirimeetmed, tulebesitada lennuplaan esitada vähemalt 303 minutittundi enne lennu lennuplaanijärgset arvestuslikku stardiaega (EOBT).EOBT-d.

Kui lennuplaan esitatakse lennu ajal, siis tuleb see esitada piisavalt vara, et asjaomane lennuliiklusteenindusüksus saaks lennuplaani kätte hiljemalt 10 minutit enne õhusõiduki arvestuslikku saabumisaega:

 • kontrollitud õhuruumi;
 • FIZ/RMZ-i.

Lennuplaani esitamise nõuded lendude kohta, millele rakendatakse ATFM protseduure, on toodud ENR 1.9.

1.2 Lennuplaani sisu ja formaat
 1. Rakenduvad EuroopaICAO KomisjoniDoc rakendusmäärusega4444-s nrja 923/2012 (SERA) 6. liitesEurocontoli esitatudIFPS kasutusjuhendis kirjeldatud lennuplaani vormi täitmise nõuded;
 2. Purilennu kohta esitatav lennuplaan peab sisaldama üksikasjalikku infot kogu marsruudi või lendudest haaratud ala ja lendude kõrguste kohta (madalaim ja kõrgeim lennukõrgus);
 3. Lennuplaan, mis on esitatud lennuks üle Eesti riigipiiri, peab sisaldama infot kogu lennu kohta kuni planeeritava maandumislennuväljani;
 4. Lennuplaan, mis on esitatud lennuks piki Eesti riigipiiri või erilennuks, peab sisaldama üksikasjalikku infot lennu marsruudi, kellaaegade ja lennutasandite kohta;
 5. SID/STAR protseduure lennuplaani ei kanta;
 6. Lennuplaanid, mis on esitatud lennule läbi Tallinn FIR-i, peavad kinni pidama riiklikest piirangutest, mis on avaldatud RAD dokumendis (https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html).
 7. Läbides VFR-lennu marsruudil ATS-üksuste õhuruume, mis ei ole vastutavad lähte- või sihtkoha lennuväljade eest, tuleb lisada läbitavate ATS-üksuste ICAO neljatähelised koodid lennuplaani 18. väljale RMK/ alla.
  Näiteks lennul EETN-EEKE, mis planeerib lennata läbi EEEI ja EEKA õhuruumi lisatakse lennuplaani 18. väljale RMK/EEEI EEKA.
1.3 Esitamise koht

Lennuplaan tuleb esitada enne väljumist lennuliiklusteeninduse büroole (ARO) või lennu ajal vastavale lennuliiklusteenindusüksusele.

Kõikide eesti lennuväljade ARO üksuseks on tsentraliseeritud ARO ja see on keskseks üksuseks lennuplaanide ning lennuplaani teadete vastuvõtmiseks, töötlemiseks ja edastamiseks Tallinn FIR-is.

Lennuplaanid tuleb esitada eelistatult enne väljalendu tsentraliseeritud ARO üksusele:

ARO TALLINN
Tel:671 0241
Tel:5826 7100 (varu)
E-post:fpl.tugi@eans.ee
 

Lennuplaani esitamisel telefoni teel tuleb järgida ICAO lennuplaani vormi väljade järjestust.

Lennuplaane saab esitada Eesti tsentraliseeritud ARO veebipõhise rakenduse (https://isb.eans.ee) kaudu.

Enne väljalendu saab lennuplaane esitada ka järgmistele üksustele:

 1. väljudes Ämari militaarlennuväljalt sealsele AIS üksusele;
 2. väljudes järgnevatelt lennuväljadelt kohalikele ARO teenust osutavatele ATS üksustele nende tööajal:
  • Kärdla
  • Kuressaare
  • Pärnu
  • Tartu

IFR või muutuvlennureeglitega IFR/VFR lennuplaane ja seotud teateid (CHG, DLA, CNL) võib esitada otse IFPS-i, nagu kirjeldatud ENR 1.11-s, pidades kinni IFPS kasutusjuhendis kirjeldatud protseduuridest. Otse esitajad vastutavad täielikult kehtivate IFPZ-i protseduuride täitmise eest, k.a IFPZ lennu VFR ja OAT osade täieliku adresseerimise eest.

Kui lennuplaani esitaja kasutab lennuplaanide edastamiseks mõnda teist arvutipõhist lennuplaanide edastussüsteemi peale Eesti tsentraliseeritud ARO veebipõhise rakenduse, siis lasub vastutus lennuplaani vormi korrektsuse ja adresseerimise eest esitajal.

1.4 Lennuplaanide töötlemine ja edastamine

Tsentraliseeritud ARO töötleb ja edastab lennuplaane ja vajadusel lennuplaaniga seotud teateid (CHG, DLA, CNL) järgmiselt:

 1. Eestist algavate lendude lennuplaanide ja lennuplaani teadete puhul, mis on esitatud otse tsentraliseeritud ARO-le:
  • kontrollib vastavust formaadile ja andmete esitamisnõuetele;
  • kontrollib lennuplaani täielikkust ja võimaluste piires ka õigsust;
  • edastab IFR ja muutuvlennureeglitega IFR/VFR GAT lendude lennuplaanid IFPS-i ja teistele asjakohastele üksustele;
  • edastab VFR-lennuplaanid kõikidele asjakohastele üksustele.
 2. Edastab Eestist algavate lendude lennuplaanid ja lennuplaani teated, mis on esitatud läbi EEKA, EEKE, EETU, EEPU ja EEEI vastavate üksuste, kõikidele asjakohastele üksustele;
 3. Edastab Eestist väljastpoolt algavate IFR ja muutuvlennureeglitega IFR/VFR GAT lendude lennuplaanid lähtelennuvälja vastutavale ATS üksusele;
 4. Vahemaandumistega lendude puhul, kui kõikide planeeritavate lennuetappide lennuplaanid on esitatud tsentraliseeritud ARO-le või esimese lähtelennuvälja vastutavale ATS üksusele Tallinn FIR-is:
  • edastab IFR ja muutuvlennureeglitega IFR/VFR GAT lendude lennuplaanid IFPS-i ja teistele asjakohastele üksustele;
  • edastab VFR-lendude lennuplaanid Tallinn FIR-ist algavate lennu etappide puhul kõigile asjakohastele üksustele;
  • edastab VFR lendude Tallinn FIR-ist mitte algavate lennu etappide lennuplaanid lähtelennuvälja ARO-dele või teistele lennuplaanide edasise edastamise eest vastutavatele üksustele.
1.5 ATS-marsruutide struktuuri ning FRA protseduuride järgimine

Õhuruumi kasutajatel on lubatud järgida avaldatud ATS- marsruute või esitada lennuplaan vastavalt avaldatud FRA protseduuridele, nagu on kirjeldatud ENR 1.3-s, ENR 4.4-s avaldatud mis tahes viietähelise marsuudipunkti vahel Tallinna FIR-is ülevalpool FL95.

Õhuruumi kasutajatel, kes tegutsevad vastavalt FRA protseduuridele, on lubatud ületada Tallinn FIR piiri Riga FIR-iga ja Helsinki FIR-iga vastavalt Eesti, Läti ja Soome avaldatud FRA protseduuridele.

Esitades lennuplaani lendamiseks Bodø OFIR-is peab see olema kooskõlas lennu planeerimise reeglitega ICAO Doc 7030, NAT osas.

1.6 Erilendude lubamine

Lennundusvõistluse või avaliku lennundusürituse korraldamiseks, samuti lennuks, mille puhul ei ole võimalik järgida lennureegleid, või muuks erakordse iseloomuga lennuks, peab olema Transpordiameti ühekordne luba.

Loataotlus tuleb saata arvestusega, et see jõuaks Transpordiametisse vähemalt üks nädal enne kavatsetavat tegevust, aadressil:

Aadress:Transpordiamet
Lõõtsa 5
11415 Tallinn
Tel:610 3500
Faks:610 3501
E-post:info@transpordiamet.ee

2 Korduvlennuplaanide süsteem

Ei ole

3 Muudatused esitatud lennuplaanis

Kui on tõenäoline, et IFR-lend hilineb 15 minutit ja VFR-lend 30 minutit, võrreldes lennuplaanis esitatud arvestusliku väljumisajaga, tuleb sellest teavitada võimalikult aegsasti enne lennu väljumist:

Märkus: Kui mittekontrollitava VFR-lennu väljalennu hilinemisest (või tühistamisest) ei ole nõuetekohaselt teatatud, võib see kaasa tuua häire- ja otsingu- ning päästeaktsioonide mittevajaliku alustamise, kui lend ei saabu sihtlennuväljale 30 minuti jooksul pärast selle kehtivat arvestuslikku saabumisaega (ETA).

Kui lend, mille kohta on esitatud lennuplaan, tühistatakse, tuleb sellest koheselt informeerida:

Olulistest muudatustest kontrollitava lennu kehtivas lennuplaanis lennu ajal tuleb teatada või nimetatud muudatusi taotleda vastavalt Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.2.
Mittekontrollitava VFR-lennu lennuplaani olulised muudatused on:

4 Lennuplaani aktiveerimine ja sulgemine

4.1 Lennuplaani aktiveerimine

ATS-teenuste käivitamiseks tuleb IFR või VFR lennuplaan (kui see on esitatud) aktiveerida ühel järgmistest viisidest.

Kui väljumine toimub lennuväljalt või käitamiskohast kus ATS puudub, peab piloot aktiveerima FPL-i:

 • mitte rohkem kui 10 minutit enne väljumist helistades lennuandmete assistendile (FDA) või
 • peale väljumist raadio teel Tallinna FIC kanalil 128.980 või
 • peale väljumist raadio teel Tallinna APP kanalil 127.905 kui käitamiskoht asub Tallinna TMA all.
Lennuandmete assistent (FDA):
Tel:625 8374
Tel:5826 7100 (varu)
AFS:EETTZFZX

Kui väljumine toimub lähialas või FIZ tsoonis asuvast käitamiskohast, peab piloot aktiveerima FPL-i võttes enne väljumist telefoni või raadio teel ühendust vastava TWR või AFIS-üksusega.

Aktiveerimisteade peab sisaldama järgmist teavet:

 • õhusõiduki tunnus;
 • lähtelennuväli;
 • sihtlennuväli;
 • väljumisaeg.

Aktiveerimisteadet ei pea edastama kui lennuväljal on ATS-üksus ja on ilmne, et väljumine on fikseeritud.

4.2 Lennuplaani sulgemine

Peale maandumist lennuväljal või käitamiskohas, kus ei osutata ATS teenust tuleb iga IFR või VFR lennu puhul, mille FPL on aktiveeritud, edastada saabumisteade.

Saabumisteade tuleb edastada esimesel võimalusel pärast maandumist kuid mitte hiljem kui ETA+30 minutit lennuandmete assistendile (FDA)

Tel:625 8374
Tel:5826 7100 (varu)
AFS:EETTZFZX

Kui maandutakse lähialas või FIZ tsoonis asuvas käitamiskohas, tuleb saabumisteade edastada telefoni või raadio teel asjaomasele TWR või AFIS-üksusele.

Saabumisteadet ei pea peale maandumist edastama kui lennuväljal on ATS-üksus ja on ilmne, et maandumine on fikseeritud.

Saabumisteade peab sisaldama järgmist teavet:

 • õhusõiduki tunnus;
 • lähtelennuväli või -käitamiskoht;
 • sihtlennuväli või -käitamiskoht (kui see erineb saabumislennuväljast);
 • saabumislennuväli või -käitamiskoht;
 • saabumisaeg.

VFR lennuplaan kontrollimata õhuruumis, mis on esitatud ainult mingi lennuosa kohta või kui piloot otsustab sulgeda aktiivse lennuplaani õhus, tuleb sulgeda raadio teel asjaomasele ATS-üksusele.

Saabumisteate, kui see on nõutud, edastamata jätmine võib põhjustada tõsiseid häireid lennuliiklusteenuses ning kaasa tuua suuri kulutusi tarbetute otsingu- ja päästeoperatsioonide läbiviimisel.