AD 1 LENNUVÄLJAD/KOPTERIVÄLJAKUD - SISSEJUHATUS

AD 1.1 LENNUVÄLJA/KOPTERIVÄLJAKU KASUTATAVUS JA KASUTUSTINGIMUSED

1 Üldtingimused

1.1 Volitatud ametkond

Iga lennuvälja käitaja vastutab antud lennuvälja haldamise, samuti vastavate seadmete ja teenistuste tagamise eest.

Info lennuväljade käitajate kohta, k.a aadressid, telefoni/telefaksi numbrid, jne on toodud osas AD 2.

Info Transpordiameti kohta on toodud peatükis GEN 1.1.
1.2 Lennuväljade/kopteriväljakute ja nendega seotud seadmete/rajatiste kasutamise üldised tingimused

Kommertseesmärgil ei ole lubatud startida või maanduda Ämari militaarlennuväljal ning käesolevas AIP-is mitteloetletud lennuväljal, välja arvatud avariiolukorras või Transpordiametist saadud eriloa alusel.

Lisaks käesolevas AIP-is loetletud üldkasutatavatele lennuväljadele/kopteriväljakutele on Eestis veel mõned lennuväljad/maandumisplatsid, mida võib kasutada ainult eralendudeks ning mille kasutamiseks on vajalik omaniku luba. Üksikasjalikumat infot nende lennuväljade/maandumisplatside kohta võib saada Transpordiametist (vt aadressi ptk GEN 1.1) ja VFR Infoteatmikust.
1.2.1 Mitte-rahvusvahelisel lennuväljal/kopteriväljakul või ettenähtud varulennuväljal/kopteriväljakul sooritatud maandumised

Maandumisel mitterahvusvahelisel lennuväljal/kopteriväljakul või ettenähtud varulennuväljal/kopteriväljakul peab kapten maandumisest teatama nii kiiresti kui võimalik selle rahvusvahelise lennuvälja/kopteriväljaku tervishoiu-, tolli- ja migratsioonivõimudele, kus plaanikohane maandumine pidi toimuma. Teate võib edastada võimalike sidekanalite kaudu.

Kapten vastutab selle eest, et:
  1. oleks välistatud kontaktid ühest küljest teiste isikute ja teisest küljest reisijate ja meeskonnaliikmete vahel, kui õhusõidukile ei antud sanitaarluba eelmisel maandumisel;
  2. kaupa, pagasit ja posti ei eemaldataks õhusõidukist, v.a allpool toodud juhtudel;
  3. välismaise päritoluga toiduaineid või taimseid materjale ei eemaldataks õhusõidukist, v.a kohalike toiduainete puudumisel. Kõik toidujäätmed, k.a puuviljade koored, südamikud ja kivid, tuleb kokku korjata jäätmete konteinerisse, mille sisu võib õhusõidukist eemaldada ainult hügieenilistel põhjustel ja hävitada kas põletamise teel või matta maha.
1.2.1.1 Inimeste ja sõidukite liiklus lennuväljadel
1.2.1.1.1 Tsoonide piiritlemine
Iga lennuvälja territoorium on jagatud kaheks tsooniks:
  1. üldkasutatav tsoon, mis sisaldab üldiseks kasutamiseks mõeldud osa lennuväljast; ja
  2. teenistuslik tsoon, mis sisaldab lennuvälja/kopteriväljaku ülejäänud osa.
1.2.1.1.2 Inimeste liikumine

Sisenemine teenistuslikku tsooni on lubatud ainult lennuvälja/kopteriväljakut puudutavates erireeglites määratletud tingimustel.

Sisenemine tolli-, migratsiooni- ja tervishoiuinspektsioonile, samuti transiitreisijaile mõeldud ruumidesse on tavaliselt lubatud ainult reisijaile, vastavate ametkondade ja lennukompaniide töötajatele ja volitatud isikutele tööülesannete täitmisel.

Lennuvälja/kopteriväljaku teenistuslikku tsooni sissepääsu omavate isikute liikumine on sätestatud lennunduseeskirjades ja lennuvälja haldaja poolt väljatöötatud erireeglites määratletud tingimustel.
1.2.1.1.3 Sõidukite liikumine
Sõidukite liikumine teenistuslikus tsoonis on rangelt piiratud sõidukitega, mida juhivad või kasutavad juhiluba omavad isikud. Kõikide sõidukite juhid on kohustatud lennuvälja/kopteriväljaku piirides liiklemisel kinni pidama liiklussuunast, liiklusmärkidest ja kiirusepiirangutest ning üldiselt täitma liikluseeskirju ja kompetentsete ametkondade poolt antud juhiseid.
1.2.1.2 Valve
Õhusõidukite, sõidukite, seadmete ja kaupade valve ja kaitse eest lennuväljal/kopteriväljakul ei vastuta riik või mingi kontsessionäär; nad ei kanna vastutust kahju või vigastuse eest, mis ei ole põhjustatud nende või nende esindajate poolt.
1.2.1.3 Kopteriväljakute kasutamine
Ei ole kohaldatav.
1.2.2 Õhusõidukite maandumine, parkimine ja hoidmine lennuväljadel/kopteriväljakutel Transpordiameti kontrolli all
Ei ole kohaldatav.
1.3 Rakendatavad ICAO dokumendid
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 14 osa 1 standardeid ja soovitusi rakendatakse koos alapeatükis GEN 1.7 toodud erinevustega.

2 Militaarlennuväljade kasutamine

Ämari militaarlennuvälja kasutamine (välja arvatud hädaolukorras) on lubatud ainult eelnevalt taotletud PPR loa alusel (vt. EEEI AD 2.2).

3 Piiratud nähtavuse protseduurid (LVP)

3.1 CAT II/III kasutamine lennuväljadel
Ei ole kohaldatav.

4 Lennuvälja käitamismiinimumid

Ei ole

5 Vähendatud rajahajutusmiinimumid

Osadel lennuväljadel on vastavalt ICAO PANS-ATM dokumendile kasutusel vähendatud rajahajutusmiinimumid. Protseduuri detailne kirjeldus on avaldatud vastava lennuvälja osas AD 2.20.

6 Muu info

6.1 Müravastased protseduurid
6.1.1 Allahelikiirusega tsiviilkasutuses olevad reaktiivlennukid:
  • mille maksimaalne stardimass on 34 tonni või rohkem, ja
  • millel on tüübitunnistuse kohaselt rohkem kui 19 reisijakohta,

võivad teostada lende Eesti lennujaamadest, kui nad ei ületa 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 16 1 köite II osa 3. peatükis toodud mürataseme piirväärtusi.

6.1.2 Ülaltoodud spetsifikatsiooni kohased lennukid, mille müratase ületab eelmainitud piirväärtusi, võivad teostada Eesti lennujaamadest lende ainult Transpordiameti loal. Loa saamiseks tuleb vähemalt 7 päeva enne lendu esitada Transpordiametile taotlus koos GEN 1.2 punktis 3.1.2 loetletud andmetega ning koopiaga õhusõiduki registreerinud riigi poolt väljastatud või tunnustatud mürasertifikaadist.
6.2 Haardeteguri mõõtmiseks kasutatavad seadmed ja haardetegur, millest allpool märg rada loetakse libedaks
Haardeteguri mõõtmiseks kasutatavad seadmed on toodud alapeatükis AD 1.2. Kui rajal on ainult vesi ja perioodilised mõõtmised näitavad, et märg rada ei muutu libedamaks, siis mõõtmisi ei teostata ning teatatakse, et rada on märg (“WET”).