GEN 3.2 AERONAVIGATSIOONILISED KAARDID

1 Vastutavad teenistused

1.1 Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsil on valik aeronavigatsioonilisi kaarte kasutamiseks tsiviillennunduse kõigi liikide poolt.

Lennundusteabe osakonna Lennunduskaartide grupp koostab ja valmistab kõik lennukaardid.

Kaardid koostatakse kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:

Lisa 4 –Aeronavigatsioonilised Kaardid
Doc 8697 –Aeronavigatsiooniliste Kaartide Käsiraamat
Doc 8168 –Õhunavigatsiooniteeninduse protseduurid - Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS)

Erinevused nendest sätetest on toodud osas GEN 1.7.

2 Kaartide korrashoid

2.1 AIP-is sisalduvad kaardid hoitakse korras AIP-i muudatuste abil.
2.2 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused levitatakse AIP-i muudatustes ja on loetletud käesoleva peatüki p 8.
2.3 Info planeeritavate või väljastatavate uute kaartide ja skeemide kohta avaldatakse aeronavigatsioonilise info ringkirjas.
2.4 Kui avaldatud kaartidel avastatud ebaõige info on lennutegevuse seisukohalt oluline, parandatakse see NOTAM-iga.

3 Tellimine

3.1 Käesoleva peatüki p 5 loetletud kaarte (v.a Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000) saab tellida järgmisel aadressil:

Aadress:Lennuliiklusteeninduse AS
Lennundusteabe osakond
Lennunduskaartide grupp
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Tel:625 8290
Faks:625 8200
E-post:charts@eans.ee
AFS:EETNYOYX
URL:aim.eans.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

3.2 Peatükis p 5 toodud Aeronavigatsioonilist kaarti - ICAO 1:500 000 (ANC) saab tellida:

Aadress:Transpordiamet
Lennundusteenistus
Lõõtsa 5
11415 Tallinn
Tel:610 3500
Faks:610 3501
E-post:info@transpordiamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.transpordiamet.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

4 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide seeriad

4.1 Koostatakse järgmisi aeronavigatsiooniliste kaartide seeriaid:
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000;
 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO;
 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO;
 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - tüüp A (kui on oluline, siis iga raja jaoks);
 5. Seireala minimaalse kõrguse kaart (ATS-SMAC) – ICAO;
 6. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO;
 7. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO;
 8. Standardse sisenemise kaart – Instrument (STAR) - ICAO;
 9. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO (iga raja ja protseduuri jaoks);
 10. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO;
 11. Maandumiskaart (LDG).
Käesoleval ajal saadavad kaardid on loetletud käesoleva peatüki p 5.
4.2 Kaardiseeriate üldkirjeldus
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000.

  Kaart on koostatud Lamberti konformses koonilises projektsioonis. Aeronavigatsiooniliste andmete esitus vastab väikestel kiirustel visuaalseks navigatsiooniks mõeldud kaardi nõuetele. Andmed sisaldavad lennuvälju, olulisi takistusi, ATS süsteemi elemente, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning raadionavigatsiooniseadmeid.

  Kaart sisaldab infot rahuldamaks visuaalse navigatsiooni vajadusi ja seda kasutatakse samuti lennu eelnevaks planeerimiseks.

 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO.
  Kaart sisaldab detailseid andmeid lennuvälja/kopteriväljaku kohta, varustamaks meeskonda infoga, mis hõlbustab õhusõiduki maapealset liikumist:
  • õhusõiduki seisupaigast rajale; ja
  • rajalt õhusõiduki seisupaika;

   ja kopterite liikumist:

  • kopterite seisupaigast maandumis- ja tõusualale ning lõpplähenemis- ja stardialale;
  • lõpplähenemis- ja stardialalt maandumis- ja tõusualale ja kopterite seisupaika;
  • piki kopterite maapealseid ja õhus ruleerimisteid; ja
  • piki õhu-transiitmarsruute.

   Samuti sisaldab kaart lennuvälja/kopteriväljaku kohta käitamiseks olulist infot.

 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO.

  Kaart koostatakse selliste lennuväljade kohta, kus terminalirajatiste keerukuse tõttu ei ole lennuvälja/ kopteriväljaku - ICAO -kaardil või lennuvälja maapealse liikluse kaardil - ICAO -võimalik esitada küllaldase selgusega õhusõidukite liiklust ruleerimisteede ja seisupaikade vahel ning õhusõidukite parkimist/dokkimist hõlbustavat infot.

 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - Tüüp A (käitamispiirangud).

  Kaart sisaldab detailset infot takistuste kohta lennuväljade stardijärgsete lennutrajektooride piirkonnas. Info on esitatud nii plaanis kui ka profiilis ja koos takistuste kaardiga - ICAO - Tüüp C, mis sisaldab vajalikke andmeid, võimaldamaks käitajatel täita Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 6 osade I ja II 5. peatüki kohaseid käitamispiiranguid.

 5. Seireala minimaalse kõrguse kaart (ATS-SMAC) – ICAO.

  See kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal jälgida ja kontrollida lennujuhi poolt ATS seiresüsteemi kasutades määratud kõrguseid.

 6. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO.

  Kaart koostatakse kogu Tallinna lennuinfopiirkonna kohta. Aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad kõiki rahvusvahelisi lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ja detailset lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab meeskonna jaoks infot, mis hõlbustab navigeerimist ATS marsruutidel kooskõlas lennuliiklusteeninduse protseduuridega.

 7. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne väljumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad alglennuvälja, instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti stardietapist kuni marsruudietapini.

 8. Standardse saabumise kaart – Instrument (STAR) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne saabumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad sihtlennuvälja, instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti marsruudietapist kuni lähenemisetapini.

 9. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO.

  Kaart koostatakse iga tsiviillennunduse kasutuses oleva lennuvälja jaoks, millel on kehtestatud instrumentaallähenemise protseduurid. Iga lähenemisprotseduuri jaoks koostatakse eraldi instrumentaallähenemiskaart - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad infot lennuväljade, keelu-, piirangu- ja ohualade, raadioside- ja navigatsiooniseadmete, sektori minimaalkõrguse, nii plaanis kui ka profiilis kujutatud protseduuri kursi, lennuvälja miinimumide, jne kohta.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida kinnitatud instrumentaallähenemise protseduuri maandumiseks kavatsetavale rajale, samuti katkestatud lähenemise protseduuri ning vajadusel ka ootetsooni.

 10. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO.

  See kaart koostatakse tsiviillennunduse poolt kasutatavate lennuväljade jaoks.

  Visuaallähenemiskaardi eesmärgiks on pilootidele anda graafiline ülevaade visuaalsetest märkidest lennuvälja visuaallähenemise protseduuri ajal.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad vastavat infot lennuväljade, takistuste, määratud õhuruumi, visuaallähenemisinfo, raadionavigatsiooni- ja sideseadmete kohta.

 11. Maandumiskaart (LDG).
  Kaart annab kujundliku ülevaate lennuväljast ja selle lähiümbrusest lihtsustamaks lähenemist maandumiseks kavandatud rajale, samuti infot, mis on vajalik maandumiseks ja raja kiireks vabastamiseks pärast maandumist.

5 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide loetelu

Tärniga tähistatud kaardiseeriad moodustavad osa AIP-ist.

Seeria nimetus
Mastaap
Nimi ja/või number
Hind
Kuupäev
Marsruutide kaart – ICAO* (ENRC)
1 : 1 250 000Tallinn FIR
ENR ENRC22 APR 2021
Keelu-, piirangu- ja ohualad* (PRD)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR PRD15 JUL 2021
Kaitseväe harjutus- ja treeningalad ning ADIZ* (TRA)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR TRA31 DEC 2020
Madallennualad* (LFC)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR LFC25 MAR 2021
Muud alad* (OTHER)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR OTHER25 APR 2019
Lindude rändemarsruudid* (BIRD)
1 : 2 000 000Tallinn FIR
ENR BIRD20 JUN 2019
Vabalt valitavate marsruutidega õhuruumi kaart* (FRA)
1 : 9 500 000Tallinn FIR
ENR FRA05 NOV 2020
Lennuvälja/Kopteriväljaku kaart – ICAO* (ADC)
1 : 12 000Kärdla
EEKA ADC25 FEB 2021
1 : 12 000Kuressaare
EEKE ADC25 FEB 2021
1 : 8 500Kihnu
EEKU ADC25 MAR 2021
1 : 12 000Pärnu
EEPU ADC25 MAR 2021
1 : 8 500Ruhnu
EERU ADC25 FEB 2021
1 : 13 000Lennart Meri Tallinn
EETN ADC25 FEB 2021
1 : 15 000Tartu
EETU ADC25 MAR 2021
1 : 12 500Ämari
EEEI ADC25 FEB 2021
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart – ICAO* (APDC)
1 : 8 000Lennart Meri Tallinn
EETN APDC22 APR 2021
1 : 2 500Tartu
EETU APDC25 FEB 2021
1 : 3 500Ämari
EEEI APDC25 FEB 2021
Lennuvälja takistuste kaart – ICAO - Tüüp A* (AOC)
1 : 15 000Kärdla
AOC A 14/3225 FEB 2021
1 : 15 000Kuressaare
AOC A 17/3525 FEB 2021
1 : 15 000Lennart Meri Tallinn
AOC A 08/2625 FEB 2021
1 : 15 000Tartu
AOC A 08/2625 FEB 2021
1 : 15 000Ämari
AOC A 06/2425 FEB 2021
Instrumentaallähenemiskaart – ICAO* (IAC)
1 : 300 000Kärdla
EEKA NDB RWY 1425 FEB 2021
EEKA NDB RWY 3225 FEB 2021
1 : 350 000EEKA RNP RWY 1425 FEB 2021
EEKA RNP RWY 3225 FEB 2021
1 : 350 000Kuressaare
EEKE ILS or LOC RWY 1725 FEB 2021
EEKE RNP RWY 1725 FEB 2021
EEKE VOR RWY 1725 FEB 2021
EEKE RNP RWY 3525 FEB 2021
EEKE VOR RWY 3525 FEB 2021
1 : 350 000Lennart Meri Tallinn
EETN ILS or LOC RWY 0825 FEB 2021
EETN VOR RWY 0825 FEB 2021
EETN RNP Z RWY 0825 FEB 2021
EETN RNP H RWY 0825 FEB 2021
EETN ILS or LOC RWY 2625 FEB 2021
EETN VOR RWY 2625 FEB 2021
EETN RNP Z RWY 2625 FEB 2021
EETN RNP H RWY 2625 FEB 2021
1 : 350 000Tartu
EETU RNP RWY 0825 FEB 2021
EETU ILS Y or LOC RWY 2625 FEB 2021
EETU ILS Z RWY 2625 FEB 2021
EETU NDB RWY 2625 FEB 2021
EETU RNP RWY 2625 FEB 2021
1 : 350 000Ämari
EEEI VORTAC RWY 06 CAT AB25 FEB 2021
EEEI VORTAC RWY 06 CAT CDE25 FEB 2021
EEEI VORTAC RWY 24 CAT AB25 FEB 2021
EEEI VORTAC RWY 24 CAT CDE25 FEB 2021
EEEI ILS RWY 06 CAT AB25 FEB 2021
EEEI ILS RWY 06 CAT CDE25 FEB 2021
EEEI ILS RWY 24 CAT AB25 FEB 2021
EEEI ILS RWY 24 CAT CDE25 FEB 2021
Visuaallähenemiskaart – ICAO* (VAC)
1 : 370 000Kärdla
EEKA VAC25 FEB 2021
1 : 370 000Kuressaare
EEKE VAC12 AUG 2021
1 : 370 000Kihnu
EEKU VAC25 MAR 2021
1 : 370 000Pärnu
EEPU VAC25 MAR 2021
1 : 370 000Ruhnu
EERU VAC25 FEB 2021
1 : 200 000Lennart Meri Tallinn
EETN VAC12 AUG 2021
1 : 370 000Tartu
EETU VAC12 AUG 2021
1 : 200 000Ämari
EEEI VAC12 AUG 2021
Maandumiskaart* (LDG)
1 : 35 000Kärdla
EEKA LDG25 FEB 2021
1 : 35 000Kuressaare
EEKE LDG25 FEB 2021
1 : 25 000Kihnu
EEKU LDG25 MAR 2021
1 : 40 000Pärnu
EEPU LDG25 MAR 2021
1 : 25 000Ruhnu
EERU LDG25 FEB 2021
1 : 75 000Lennart Meri Tallinn
EETN LDG25 FEB 2021
1 : 35 000Tartu
EETU LDG22 APR 2021
1 : 120 000Ämari
EEEI LDG25 FEB 2021
Standardse väljumise/Standardse saabumise kaart - Instrumentaal – ICAO* (SID/STAR)
1 : 1 130 000Lennart Meri Tallinn
EETN RNAV SID RWY 0815 JUL 2021
EETN RNAV SID RWY 2615 JUL 2021
1 : 350 000EETN RNP SID RWY 0825 FEB 2021
EETN RNP SID RWY 2625 FEB 2021
1 : 650 000EETN RNAV STAR RWY 0815 JUL 2021
EETN RNAV STAR RWY 2615 JUL 2021
1 : 700 000Tartu
EETU RNAV SID RWY 0825 FEB 2021
EETU RNAV SID RWY 2625 FEB 2021
EETU RNAV STAR RWY 0825 FEB 2021
EETU RNAV STAR RWY 2625 FEB 2021
Lindude kogunemiskohad lennuvälja ümbruses* (BIRD)
Kärdla
EEKA BIRD07 APR 2011
Kuressaare
EEKE BIRD07 APR 2011
Pärnu
EEPU BIRD07 APR 2011
Tallinn
EETN BIRD07 APR 2011
Tartu
EETU BIRD07 APR 2011
Seireala minimaalse kõrguse kaart – ICAO
1 : 700 000Tartu
EETU ATS SMAC25 FEB 2021
Aeronavigatsiooniline kaart – ICAO 1:500 000 (ANC)
1 : 500 000ESTONIA 2153 A
13.00 EUR
(Ei sisalda postikulu)
23 APR 2020

6 Aeronavigatsioonilise kaardi -
ICAO 1:500 000 register


7 Topograafilised kaardid

Topograafilisi kaarte on võimalik tellida aadressil:
Aadress:Maa-amet
Mustamäe tee 51
10602 Tallinn
Tel:665 0600
Faks:665 0604
E-post:maaamet@maaamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.maaamet.ee
Tööaeg: E-R 08.00 kuni 16.00 LMT.

8 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused

Kaardid
Asukoht
Parandused
Viimaste muudatuste kohta õhunavigatsiooni takistustes marsruutidel vaata ENR 5.4 ja NOTAM-eid.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT
Lisada lennuväli Teenuse-Saare ning kopteriväljakud Haven Kakumäe, Konuvere, Maaritsa, Mäha, Selgase, Suurupi ja Vanamõisa.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT
Eemaldada alad EER15B ja EER15C, lisada alad EER15D, EER15E, EER15F ja EER15G.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EERI
Muuta Ridali lennuvälja sagedus, uus sagedus on 118.455.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EEKE
Eemaldada Kuressaare NDB 581317N 0223035E MA 363
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
EETT
Lisada EETSA21 NURMSI.