GEN 3.2 AERONAVIGATSIOONILISED KAARDID

1 Vastutavad teenistused

1.1 Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsil on valik aeronavigatsioonilisi kaarte kasutamiseks tsiviillennunduse kõigi liikide poolt.

Lennuinfo osakonna Lennukaartide grupp koostab ja valmistab kõik lennukaardid.

Kaardid koostatakse kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:

Lisa 4 –Aeronavigatsioonilised Kaardid
Doc 8697 –Aeronavigatsiooniliste Kaartide Käsiraamat
Doc 8168 –Õhunavigatsiooniteeninduse protseduurid - Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS)

Erinevused nendest sätetest on toodud osas GEN 1.7.

2 Kaartide korrashoid

2.1 AIP-is sisalduvad kaardid hoitakse korras AIP-i muudatuste abil.
2.2 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused levitatakse AIP-i muudatustes ja on loetletud käesoleva peatüki p 8.
2.3 Info planeeritavate või väljastatavate uute kaartide ja skeemide kohta avaldatakse aeronavigatsioonilise info ringkirjas.
2.4 Kui avaldatud kaartidel avastatud ebaõige info on lennutegevuse seisukohalt oluline, parandatakse see NOTAM-iga.

3 Tellimine

3.1 Käesoleva peatüki p 5 loetletud kaarte (v.a Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000) saab tellida järgmisel aadressil:

Aadress:Lennuliiklusteeninduse AS
Lennuinfo osakond
Lennunduskaartide grupp
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Tel:625 8290
Faks:625 8200
E-post:charts@eans.ee
AFS:EETNYOYX
URL:aim.eans.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

3.2 Peatükis p 5 toodud Aeronavigatsioonilist kaarti - ICAO 1:500 000 (ANC) saab tellida:

Aadress:Lennuamet
Lõõtsa 5
11415 Tallinn
Tel:610 3500
Faks:610 3501
E-post:ecaa@ecaa.ee
AFS:Ei ole
URL:www.ecaa.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

4 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide seeriad

4.1 Koostatakse järgmisi aeronavigatsiooniliste kaartide seeriaid:
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000;
 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO;
 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO;
 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - tüüp A (kui on oluline, siis iga raja jaoks);
 5. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO;
 6. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO;
 7. Standardse sisenemise kaart – Instrument (STAR) - ICAO;
 8. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO (iga raja ja protseduuri jaoks);
 9. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO;
 10. Maandumiskaart (LDG).
Käesoleval ajal saadavad kaardid on loetletud käesoleva peatüki p 5.
4.2 Kaardiseeriate üldkirjeldus
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000.

  Kaart on koostatud Lamberti konformses koonilises projektsioonis. Aeronavigatsiooniliste andmete esitus vastab väikestel kiirustel visuaalseks navigatsiooniks mõeldud kaardi nõuetele. Andmed sisaldavad lennuvälju, olulisi takistusi, ATS süsteemi elemente, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning raadionavigatsiooniseadmeid.

  Kaart sisaldab infot rahuldamaks visuaalse navigatsiooni vajadusi ja seda kasutatakse samuti lennu eelnevaks planeerimiseks.

 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO.
  Kaart sisaldab detailseid andmeid lennuvälja/kopteriväljaku kohta, varustamaks meeskonda infoga, mis hõlbustab õhusõiduki maapealset liikumist:
  • õhusõiduki seisupaigast rajale; ja
  • rajalt õhusõiduki seisupaika;

   ja kopterite liikumist:

  • kopterite seisupaigast maandumis- ja tõusualale ning lõpplähenemis- ja stardialale;
  • lõpplähenemis- ja stardialalt maandumis- ja tõusualale ja kopterite seisupaika;
  • piki kopterite maapealseid ja õhus ruleerimisteid; ja
  • piki õhu-transiitmarsruute.

   Samuti sisaldab kaart lennuvälja/kopteriväljaku kohta käitamiseks olulist infot.

 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO.

  Kaart koostatakse selliste lennuväljade kohta, kus terminalirajatiste keerukuse tõttu ei ole lennuvälja/ kopteriväljaku - ICAO -kaardil või lennuvälja maapealse liikluse kaardil - ICAO -võimalik esitada küllaldase selgusega õhusõidukite liiklust ruleerimisteede ja seisupaikade vahel ning õhusõidukite parkimist/dokkimist hõlbustavat infot.

 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - Tüüp A (käitamispiirangud).

  Kaart sisaldab detailset infot takistuste kohta lennuväljade stardijärgsete lennutrajektooride piirkonnas. Info on esitatud nii plaanis kui ka profiilis ja koos takistuste kaardiga - ICAO - Tüüp C, mis sisaldab vajalikke andmeid, võimaldamaks käitajatel täita Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 6 osade I ja II 5. peatüki kohaseid käitamispiiranguid.

 5. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO.

  Kaart koostatakse kogu Tallinna lennuinfopiirkonna kohta. Aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad kõiki rahvusvahelisi lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ja detailset lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab meeskonna jaoks infot, mis hõlbustab navigeerimist ATS marsruutidel kooskõlas lennuliiklusteeninduse protseduuridega.

 6. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne väljumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad alglennuvälja, instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti stardietapist kuni marsruudietapini.

 7. Standardse saabumise kaart – Instrument (STAR) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne saabumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad sihtlennuvälja, instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti marsruudietapist kuni lähenemisetapini.

 8. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO.

  Kaart koostatakse iga tsiviillennunduse kasutuses oleva lennuvälja jaoks, millel on kehtestatud instrumentaallähenemise protseduurid. Iga lähenemisprotseduuri jaoks koostatakse eraldi instrumentaallähenemiskaart - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad infot lennuväljade, keelu-, piirangu- ja ohualade, raadioside- ja navigatsiooniseadmete, sektori minimaalkõrguse, nii plaanis kui ka profiilis kujutatud protseduuri kursi, lennuvälja miinimumide, jne kohta.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida kinnitatud instrumentaallähenemise protseduuri maandumiseks kavatsetavale rajale, samuti katkestatud lähenemise protseduuri ning vajadusel ka ootetsooni.

 9. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO.

  See kaart koostatakse tsiviillennunduse poolt kasutatavate lennuväljade jaoks.

  Visuaallähenemiskaardi eesmärgiks on pilootidele anda graafiline ülevaade visuaalsetest märkidest lennuvälja visuaallähenemise protseduuri ajal.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad vastavat infot lennuväljade, takistuste, määratud õhuruumi, visuaallähenemisinfo, raadionavigatsiooni- ja sideseadmete kohta.

 10. Maandumiskaart (LDG).
  Kaart annab kujundliku ülevaate lennuväljast ja selle lähiümbrusest lihtsustamaks lähenemist maandumiseks kavandatud rajale, samuti infot, mis on vajalik maandumiseks ja raja kiireks vabastamiseks pärast maandumist.

5 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide loetelu

Tärniga tähistatud kaardiseeriad moodustavad osa AIP-ist.

Seeria nimetus
Mastaap
Nimi ja/või number
Hind
Kuupäev
Instrumentaallähenemiskaart – ICAO* (IAC)
1 : 370 000Kärdla
EEKA NDB RWY 1402 JAN 2020
EEKA RNP RWY 1402 JAN 2020
EEKA NDB RWY 3202 JAN 2020
EEKA RNP RWY 3202 JAN 2020
1 : 370 000Kuressaare
EEKE ILS or LOC RWY 1702 JAN 2020
EEKE RNP RWY 1702 JAN 2020
EEKE VOR RWY 1702 JAN 2020
EEKE NDB RWY 3502 JAN 2020
EEKE RNP RWY 3502 JAN 2020
EEKE VOR RWY 3502 JAN 2020
1 : 370 000Lennart Meri Tallinn
EETN ILS or LOC RWY 0802 JAN 2020
EETN VOR RWY 0826 MAR 2020
EETN RNP RWY 0802 JAN 2020
EETN ILS or LOC RWY 2602 JAN 2020
EETN VOR RWY 2626 MAR 2020
EETN RNP RWY 2602 JAN 2020
1 : 370 000Tartu
EETU RNP RWY 0802 JAN 2020
EETU ILS Y or LOC RWY 2602 JAN 2020
EETU ILS Z RWY 2602 JAN 2020
EETU NDB RWY 2602 JAN 2020
EETU RNP RWY 2602 JAN 2020
1 : 370 000Ämari
EEEI VORTAC RWY 06 CAT AB02 JAN 2020
EEEI VORTAC RWY 06 CAT CDE02 JAN 2020
EEEI VORTAC RWY 24 CAT AB02 JAN 2020
EEEI VORTAC RWY 24 CAT CDE02 JAN 2020
EEEI ILS RWY 06 CAT AB02 JAN 2020
EEEI ILS RWY 06 CAT CDE02 JAN 2020
EEEI ILS RWY 24 CAT AB02 JAN 2020
EEEI ILS RWY 24 CAT CDE02 JAN 2020
Visuaallähenemiskaart – ICAO* (VAC)
1 : 370 000Kärdla
EEKA VAC02 JAN 2020
1 : 370 000Kuressaare
EEKE VAC02 JAN 2020
1 : 370 000Kihnu
EEKU VAC02 JAN 2020
1 : 370 000Pärnu
EEPU VAC02 JAN 2020
1 : 370 000Ruhnu
EERU VAC02 JAN 2020
1 : 200 000Lennart Meri Tallinn
EETN VAC02 JAN 2020
1 : 370 000Tartu
EETU VAC02 JAN 2020
1 : 200 000Ämari
EEEI VAC02 JAN 2020
Maandumiskaart* (LDG)
1 : 40 000Kärdla
EEKA LDG02 JAN 2020
1 : 40 000Kuressaare
EEKE LDG02 JAN 2020
1 : 35 000Kihnu
EEKU LDG02 JAN 2020
1 : 40 000Pärnu
EEPU LDG02 JAN 2020
1 : 35 000Ruhnu
EERU LDG02 JAN 2020
1 : 75 000Lennart Meri Tallinn
EETN LDG02 JAN 2020
1 : 40 000Tartu
EETU LDG02 JAN 2020
1 : 75 000Ämari
EEEI LDG06 DEC 2018
Lennuvälja/Kopteriväljaku kaart – ICAO* (ADC)
1 : 12 000Kärdla
EEKA ADC26 MAR 2020
1 : 12 000Kuressaare
EEKE ADC02 JAN 2020
1 : 8 500Kihnu
EEKU ADC02 JAN 2020
1 : 12 000Pärnu
EEPU ADC02 JAN 2020
1 : 8 500Ruhnu
EERU ADC02 JAN 2020
1 : 12 000Lennart Meri Tallinn
EETN ADC02 JAN 2020
1 : 15 000Tartu
EETU ADC27 FEB 2020
1 : 12 000Ämari
EEEI ADC02 JAN 2020
Marsruutide kaart – ICAO* (ENRC)
1 : 1 250 000Tallinn FIR
ENR ENRC23 APR 2020
Lennuvälja takistuste kaart – ICAO - Tüüp A* (AOC)
1 : 15 000Kärdla
AOC A 14/3224 MAY 2018
1 : 15 000Kuressaare
AOC A 17/3531 JAN 2019
1 : 15 000Lennart Meri Tallinn
AOC A 08/2624 MAY 2018
1 : 15 000Tartu
AOC A 08/2618 JUL 2018
1 : 15 000Ämari
AOC A 06/2421 JUN 2018
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart – ICAO* (APDC)
1 : 5 500Lennart Meri Tallinn
EETN APDC02 JAN 2020
1 : 2 500Tartu
EETU APDC02 JAN 2020
1 : 5 000Ämari
EEEI APDC20 JUN 2019
Standardse väljumise/Standardse saabumise kaart - Instrumentaal – ICAO* (SID/STAR)
Mittemastaapne
Lennart Meri Tallinn
EETN RNAV SID RWY 0823 APR 2020
EETN RNAV SID RWY 2623 APR 2020
EETN RNAV STAR RWY 0823 APR 2020
EETN RNAV STAR RWY 2623 APR 2020
Tartu
EETU RNAV SID RWY 0823 APR 2020
EETU RNAV SID RWY 2623 APR 2020
EETU RNAV STAR RWY 0823 APR 2020
EETU RNAV STAR RWY 2623 APR 2020
Seireala minimaalse kõrguse kaart – ICAO
1 : 700 000Tartu
EETU ATS SMAC
 
02 JAN 2020
Aeronavigatsiooniline kaart – ICAO 1:500 000 (ANC)
1 : 500 000ESTONIA 2153 AESTONIA 2153 A
13.00 EUR
(Ei sisalda postikulu)
2324 APRMAY 20202018

6 Aeronavigatsioonilise kaardi -
ICAO 1:500 000 register


7 Topograafilised kaardid

Topograafilisi kaarte on võimalik tellida aadressil:
Aadress:Maa-amet
Mustamäe tee 51
10602 Tallinn
Tel:665 0600
Faks:665 0604
E-post:maaamet@maaamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.maaamet.ee

Tööaeg: E-R 08.00 kuni 16.00 LMT.

8 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused

Kaardid
Asukoht
Parandused
Viimaste muudatuste kohta õhunavigatsiooni takistustes marsruutidel vaata ENR 5.4 ja NOTAM-eid.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Ämari CTR
Muuta Ämari Torni sagedus, uus sagedus on 122.100 MHz.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Helsinki FIR
Muuta Finland FIR nimi Helsinki FIR-iks.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tallinn FIR
Muuta Tallinn FIR Idasektori kanal ja ala tunnus allpool FL 95. Uus kanal on 119.380 ja tunnus on EETTFISE (Tallinn FIS EAST).
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tallinn FIR
Muuta Tallinn FIR Läänesektori kanal ja ala tunnus allpool FL 95. Uus kanal on 130.955 ja ttunnus on EETTFISW (Tallinn FIS WEST).
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tallinn FIR
Muuta RADIO DATA infot.
 
Muuta tekst TALLINN CONTROL.
Uus tekst Alternatiivne kanal TALLINN CONTROL
 
Muuta kanalid:
TALLINN RADAR: 127.905 ja 125.405
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tallinn TMA
Muuta Tallinn TMA sagedus.
Uus kanal on 127.905.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tallinn CTR
Muuta Tallinn CTR sagedus.
Uus kanal on 135.905.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tartu TMA
Muuta Tartu TMA sagedus.
Uus kanal on 133.905.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tartu CTR
Muuta Tartu CTR sagedus.
Uus kanal on 133.905.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Pärnu FIZ/RMZ
Muuta Pärnu FIZ/RMZ sagedus.
Uus kanal on 135.305.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Kuressaare FIZ/RMZ
Muuta Kuressaare FIZ/RMZ sagedus.
Uus kanal on 118.055.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Kärdla FIZ/RMZ
Muuta Kärdla FIZ/RMZ sagedus.
Uus kanal on 133.405.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tallinn FIR
Muuta Tallinn FIR Idasektori kanal ja ala tunnus allpool FL  95. Uus kanal on 119.380 ja ala tunnus EETTFISE (Tallinn FIS EAST).
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tallinn FIR
Muuta Tallinn FIR Idasektori kanal ja ala tunnus allpool FL  95. Uus kanal on 119.380 ja ala tunnus EETTFISE (Tallinn FIS EAST).
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000 - legend lehel
Lennuväljade info
Grupeerida lennuvälja info järgnevalt:
EETTFISE (Tallinn FIS EAST) sektoris:
ANTSLA
JÕHVI
KARKSI
KIHNU
KOIGI
NARVA
RIIDAJA
RAKVERE
RIDALI
RUHNU
VILJANDI
VARSTU
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000 - legend lehel
Lennuväljade info
EETTFISW (Tallinn FIS WEST) sektoris:
KOSE
LYCKHOLM
RAPLA
VORMSI
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000 - legend lehel
Lennuväljade info
Muud lennuväljad:
ÄMARI
KÄRDLA
HUMALA
KURESSAARE
LENNUNDUSMUUSEUM
PÄRNU
TALLINN
TARTU
City Hall
VIHTERPALU
SALME
ROOMASAARE
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000 - legend lehel
Lennuväljade info
Muuta lennuväljade sagedused.
Uued kanalid:
HUMALA 127.905
KÄRDLA 133.405
KURESSAARE 118.055
KIHNU 135.305
LENNUNDUSMUUSEUM 133.905
PÄRNU 135.305
RUHNU 118.055
TALLINN 135.905
TARTU 133.905
City Hall 135.905
VIHTERPALU 127.905
SALME 118.055
ROOMASAARE 118.055
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000 - legend lehel
Lennuväljade info
Muuta Tallinn Kontroll sagedused.
Uued kanalid:
Idasektor 119.380
Läänesektor 130.955
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Tallinn FIR
Lisada uued piirangualad: EER16E ja EER16W (vt ENR 5.1).
EiAeronavigatsiooniline olekaart - ICAO 1:500 000
Ei ole
Tallinn FIR
Ei ole
Lisada uus ohuala: EED35G (vt ENR 5.2).