GEN 3.2 AERONAVIGATSIOONILISED KAARDID

1 Vastutavad teenistused

1.1 Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsil on valik aeronavigatsioonilisi kaarte kasutamiseks tsiviillennunduse kõigi liikide poolt.

Lennuinfo osakonna Lennukaartide grupp koostab ja valmistab kõik lennukaardid.

Kaardid koostatakse kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:

Lisa 4 –Aeronavigatsioonilised Kaardid
Doc 8697 –Aeronavigatsiooniliste Kaartide Käsiraamat
Doc 8168 –Õhunavigatsiooniteeninduse protseduurid - Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS)

Erinevused nendest sätetest on toodud osas GEN 1.7.

2 Kaartide korrashoid

2.1 AIP-is sisalduvad kaardid hoitakse korras AIP-i muudatuste abil.
2.2 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused levitatakse AIP-i muudatustes ja on loetletud käesoleva peatüki p 8.
2.3 Info planeeritavate või väljastatavate uute kaartide ja skeemide kohta avaldatakse aeronavigatsioonilise info ringkirjas.
2.4 Kui avaldatud kaartidel avastatud ebaõige info on lennutegevuse seisukohalt oluline, parandatakse see NOTAM-iga.

3 Tellimine

3.1 Käesoleva peatüki p 5 loetletud kaarte (v.a Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000) saab tellida järgmisel aadressil:

Aadress:Lennuliiklusteeninduse AS
Lennuinfo osakond
Lennunduskaartide grupp
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Tel:625 8290
Faks:625 8200
E-post:charts@eans.ee
AFS:EETNYOYX
URL:aim.eans.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

3.2 Peatükis p 5 toodud Aeronavigatsioonilist kaarti - ICAO 1:500 000 (ANC) saab tellida:

Aadress:Lennuamet
Lõõtsa 5
11415 Tallinn
Tel:610 3500
Faks:610 3501
E-post:ecaa@ecaa.ee
AFS:Ei ole
URL:www.ecaa.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

4 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide seeriad

4.1 Koostatakse järgmisi aeronavigatsiooniliste kaartide seeriaid:
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000;
 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO;
 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO;
 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - tüüp A (kui on oluline, siis iga raja jaoks);
 5. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO;
 6. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO;
 7. Standardse sisenemise kaart – Instrument (STAR) - ICAO;
 8. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO (iga raja ja protseduuri jaoks);
 9. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO;
 10. Maandumiskaart (LDG).
Käesoleval ajal saadavad kaardid on loetletud käesoleva peatüki p 5.
4.2 Kaardiseeriate üldkirjeldus
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000.

  Kaart on koostatud Lamberti konformses koonilises projektsioonis. Aeronavigatsiooniliste andmete esitus vastab väikestel kiirustel visuaalseks navigatsiooniks mõeldud kaardi nõuetele. Andmed sisaldavad lennuvälju, olulisi takistusi, ATS süsteemi elemente, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning raadionavigatsiooniseadmeid.

  Kaart sisaldab infot rahuldamaks visuaalse navigatsiooni vajadusi ja seda kasutatakse samuti lennu eelnevaks planeerimiseks.

 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO.
  Kaart sisaldab detailseid andmeid lennuvälja/kopteriväljaku kohta, varustamaks meeskonda infoga, mis hõlbustab õhusõiduki maapealset liikumist:
  • õhusõiduki seisupaigast rajale; ja
  • rajalt õhusõiduki seisupaika;

   ja kopterite liikumist:

  • kopterite seisupaigast maandumis- ja tõusualale ning lõpplähenemis- ja stardialale;
  • lõpplähenemis- ja stardialalt maandumis- ja tõusualale ja kopterite seisupaika;
  • piki kopterite maapealseid ja õhus ruleerimisteid; ja
  • piki õhu-transiitmarsruute.

   Samuti sisaldab kaart lennuvälja/kopteriväljaku kohta käitamiseks olulist infot.

 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO.

  Kaart koostatakse selliste lennuväljade kohta, kus terminalirajatiste keerukuse tõttu ei ole lennuvälja/ kopteriväljaku - ICAO -kaardil või lennuvälja maapealse liikluse kaardil - ICAO -võimalik esitada küllaldase selgusega õhusõidukite liiklust ruleerimisteede ja seisupaikade vahel ning õhusõidukite parkimist/dokkimist hõlbustavat infot.

 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - Tüüp A (käitamispiirangud).

  Kaart sisaldab detailset infot takistuste kohta lennuväljade stardijärgsete lennutrajektooride piirkonnas. Info on esitatud nii plaanis kui ka profiilis ja koos takistuste kaardiga - ICAO - Tüüp C, mis sisaldab vajalikke andmeid, võimaldamaks käitajatel täita Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 6 osade I ja II 5. peatüki kohaseid käitamispiiranguid.

 5. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO.

  Kaart koostatakse kogu Tallinna lennuinfopiirkonna kohta. Aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad kõiki rahvusvahelisi lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ja detailset lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab meeskonna jaoks infot, mis hõlbustab navigeerimist ATS marsruutidel kooskõlas lennuliiklusteeninduse protseduuridega.

 6. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne väljumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad alglennuvälja, instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti stardietapist kuni marsruudietapini.

 7. Standardse saabumise kaart – Instrument (STAR) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne saabumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad sihtlennuvälja, instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti marsruudietapist kuni lähenemisetapini.

 8. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO.

  Kaart koostatakse iga tsiviillennunduse kasutuses oleva lennuvälja jaoks, millel on kehtestatud instrumentaallähenemise protseduurid. Iga lähenemisprotseduuri jaoks koostatakse eraldi instrumentaallähenemiskaart - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad infot lennuväljade, keelu-, piirangu- ja ohualade, raadioside- ja navigatsiooniseadmete, sektori minimaalkõrguse, nii plaanis kui ka profiilis kujutatud protseduuri kursi, lennuvälja miinimumide, jne kohta.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida kinnitatud instrumentaallähenemise protseduuri maandumiseks kavatsetavale rajale, samuti katkestatud lähenemise protseduuri ning vajadusel ka ootetsooni.

 9. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO.

  See kaart koostatakse tsiviillennunduse poolt kasutatavate lennuväljade jaoks.

  Visuaallähenemiskaardi eesmärgiks on pilootidele anda graafiline ülevaade visuaalsetest märkidest lennuvälja visuaallähenemise protseduuri ajal.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad vastavat infot lennuväljade, takistuste, määratud õhuruumi, visuaallähenemisinfo, raadionavigatsiooni- ja sideseadmete kohta.

 10. Maandumiskaart (LDG).
  Kaart annab kujundliku ülevaate lennuväljast ja selle lähiümbrusest lihtsustamaks lähenemist maandumiseks kavandatud rajale, samuti infot, mis on vajalik maandumiseks ja raja kiireks vabastamiseks pärast maandumist.

5 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide loetelu

Tärniga tähistatud kaardiseeriad moodustavad osa AIP-ist.

Seeria nimetus
Mastaap
Nimi ja/või number
Hind
Kuupäev
Instrumentaallähenemiskaart – ICAO* (IAC)
1 : 370 000Kärdla
EEKA NDB 1431 JAN 2019
EEKA RNAV (GNSS) 1431 JAN 2019
EEKA NDB 3231 JAN 2019
EEKA RNAV (GNSS) 3231 JAN 2019
1 : 370 000Kuressaare
EEKE ILS 1731 JAN 2019
EEKE RNAV (GNSS) 1731 JAN 2019
EEKE VOR 1731 JAN 2019
EEKE NDB 3531 JAN 2019
EEKE RNAV (GNSS) 3531 JAN 2019
EEKE VOR 3531 JAN 2019
1 : 370 000Lennart Meri Tallinn
EETN ILS 0824 MAY 2018
EETN VOR 0824 MAY 2018
EETN RNAV (GNSS) 0831 JAN 2019
EETN ILS 2624 MAY 2018
EETN VOR 2624 MAY 2018
EETN RNAV (GNSS) 2631 JAN 2019
1 : 370 000Tartu
EETU RNAV (GNSS) 0828 MAR 2019
EETU ILS Y or LOC RWY 2628 MAR 2019
EETU ILS Z 2628 MAR 2019
EETU NDB 2628 MAR 2019
EETU RNAV (GNSS) 2628 MAR 2019
1 : 370 000Ämari
EEEI VORTAC 06 CAT AB06 DEC 2018
EEEI VORTAC 06 CAT CDE06 DEC 2018
EEEI VORTAC 24 CAT AB06 DEC 2018
EEEI VORTAC 24 CAT CDE06 DEC 2018
EEEI ILS 06 CAT AB06 DEC 2018
EEEI ILS 06 CAT CDE06 DEC 2018
EEEI ILS 24 CAT AB06 DEC 2018
EEEI ILS 24 CAT CDE06 DEC 2018
Visuaallähenemiskaart – ICAO* (VAC)
1 : 370 000Kärdla
EEKA VAC03 JAN 2019
1 : 370 000Kuressaare
EEKE VAC31 JAN 2019
1 : 370 000Kihnu
EEKU VAC24 MAY 2018
1 : 370 000Pärnu
EEPU VAC24 MAY 2018
1 : 370 000Ruhnu
EERU VAC24 MAY 2018
1 : 200 000Lennart Meri Tallinn
EETN VAC28 FEB 2019
1 : 370 000Tartu
EETU VAC28 MAR 2019
1 : 200 000Ämari
EEEI VAC03 JAN 2019
Maandumiskaart* (LDG)
1 : 40 000Kärdla
EEKA LDG11 OCT 2018
1 : 40 000Kuressaare
EEKE LDG31 JAN 2019
1 : 35 000Kihnu
EEKU LDG24 MAY 2018
1 : 40 000Pärnu
EEPU LDG24 MAY 2018
1 : 35 000Ruhnu
EERU LDG24 MAY 2018
1 : 75 000Lennart Meri Tallinn
EETN LDG16 AUG 2018
1 : 40 000Tartu
EETU LDG28 MAR 2019
1 : 75 000Ämari
EEEI LDG06 DEC 2018
Lennuvälja/Kopteriväljaku kaart – ICAO* (ADC)
1 : 12 000Kärdla
EEKA ADC11 OCT 2018
1 : 12 000Kuressaare
EEKE ADC24 MAY 2018
1 : 8 500Kihnu
EEKU ADC24 MAY 2018
1 : 12 000Pärnu
EEPU ADC24 MAY 2018
1 : 8 500Ruhnu
EERU ADC24 MAY 2018
1 : 12 000Lennart Meri Tallinn
EETN ADC13 SEP 2018
1 : 15 000Tartu
EETU ADC28 MAR 2019
1 : 12 000Ämari
EEEI ADC06 DEC 2018
Marsruutide kaart – ICAO* (ENRC)
1 : 1 250 000Tallinn FIR
ENR ENRC2519 APRJUL 20192018
Lennuvälja takistuste kaart – ICAO - Tüüp A* (AOC)
1 : 15 000Kärdla
AOC A 14/3224 MAY 2018
1 : 15 000Kuressaare
AOC A 17/3531 JAN 2019
1 : 15 000Lennart Meri Tallinn
AOC A 08/2624 MAY 2018
1 : 15 000Tartu
AOC A 08/2624 MAY 2018
1 : 15 000Ämari
AOC A 06/2421 JUN 2018
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart – ICAO* (APDC)
1 : 5 500Lennart Meri Tallinn
EETN APDC13 SEP 2018
1 : 2 500Tartu
EETU APDC28 MAR 2019
1 : 5 000Ämari
EEEI APDC06 DEC 2018
Standardse väljumise/Standardse saabumise kaart - Instrumentaal – ICAO* (SID/STAR)
Mittemastaapne
Lennart Meri Tallinn
EETN RNAV SID 082503 APRJAN 2019
EETN RNAV SID 262503 APRJAN 2019
EETN RNAV STAR 082503 APRJAN 2019
EETN RNAV STAR 262503 APRJAN 2019
Tartu
EETU RNAV SID 0828 MAR 2019
EETU RNAV SID 2628 MAR 2019
EETU RNAV STAR 0828 MAR 2019
EETU RNAV STAR 2628 MAR 2019
Aeronavigatsiooniline kaart – ICAO 1:500 000 (ANC)
1 : 500 000ESTONIA 2153 A
13.00 EUR
(Ei sisalda postikulu)
24 MAY 2018

6 Aeronavigatsioonilise kaardi -
ICAO 1:500 000 register


7 Topograafilised kaardid

Topograafilisi kaarte on võimalik tellida aadressil:
Aadress:Maa-amet
Mustamäe tee 51
10602 Tallinn
Tel:665 0600
Faks:665 0604
E-post:maaamet@maaamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.maaamet.ee

Tööaeg: E-R 08.00 kuni 16.00 LMT.

8 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused

Kaardid
Asukoht
Parandused
Viimaste muudatuste kohta õhunavigatsiooni takistustes marsruutidel vaata ENR 5.4 ja NOTAM-eid.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Ämari CTR
Muuta Ämari Torni sagedus, uus sagedus on 122.100 MHz.
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Helsinki FIR
Muuta Finland FIR nimi Helsinki FIR-iks.