ENR 1.10 LENNU PLANEERIMINE

1 Lennuplaani edastamise protseduurid

Euroopa RVSM lennuplaneerimise nõuded ICAO lennuplaani plangi ja korduvlennuplaani täitmiseks on toodud ICAO Euroopa Regionaalsetes Lisaprotseduurides (Doc 7030/5 EUR).

Lisaks ICAO Euroopa Regionaalsetes Lisaprotseduurides (Doc 7030/5 EUR) sisalduvatele lennuplaneerimise nõuetele kehtib järgmine nõue:
Lennuplaan tuleb edastada enne järgmisi lende:
  1. kõiki lende või nende osadele, millele osutatakse lennujuhtimisteenust;

  2. kõiki lende, mis toimuvad pädeva asutuse määratud piirkondades või marsruutidel, et hõlbustada lennuinfo-, häire-, otsingu- ja päästeteenistuste osutamist;

  3. kõiki lende, mis toimuvad pädeva asutuse määratud piirkondades või marsruutidel, et hõlbustada koostööd asjaomaste sõjaväeüksustega või naaberriikide lennuliiklusteenindusüksustega, et vältida võimalikku vajadust sekkuda õhusõiduki lendu tunnistamise eesmärgil;


    Märkus: Lennuplaan tuleb esitada siseriiklike lendude korral, kui need toimuvad mittekontrollitavas õhuruumis Eesti-Vene kontrolljoonele või Eesti-Läti maismaapiirile lähemal kui 2.7 NM (5 km).


  4. riigipiiri ületavat lendu;
  5. kõiki lende, mida kavatsetakse käitada öösel, juhul kui need suunduvad lennuväljast kaugemale.
1.1 Edastamise koht

Õhusõidukite käitajad võivad sisestada IFR või IFR/VFR lennuplaanid ja nendega seotud teated (nt CHG, DLA, CNL) otse IFPS süsteemi, kasutades selleks AFTN või SITA juurdepääsupunkte. Juhul, kui lennuplaanid ja sellega seotud teadete otse-edastus ei ole võimalik, tuleb need edastada stardilennuvälja ARO (Air Traffic Services Reporting Office) üksusele.

Sellise üksuse puudumisel stardilennuväljal, tuleb lennuplaan edastada telefoni või AFS süsteemi teel alljärgnevatel kontaktnumbritel:

ARO TALLINN
Tel:625 8293, 605 8905, 625 8282 (kasutajatugi)
Faks:601 6096, 625 8280
E-post:fpl.tugi@eans.ee
1.2 VFR-lennu plaan häireteeninduse eesmärgil
Häireteenindust osutatakse lendudele, mille kohta on edastatud lennuplaan.
1.3 Lennuplaani plank ja sisu:
  1. Lennuplaani edastamisel ICAO poolt välja töötatud vastaval plangil, tuleb järgida vastavaid lennuplaani täitmise juhiseid.

  2. Lennuplaani edastamise korral telefoni või faksi teel tuleb täpselt järgida lennuplaani plangi punktide järjekorda.

  3. Purilennukite lendudel kontrollitavas õhuruumis tuleb lennuplaan edastada vastavale ATS üksusele. See lennuplaan peab sisaldama üksikasjalikku infot kogu marsruudi või lendudest haaratud ala, ETO ja lendude kõrguste kohta (madalaim ja kõrgeim lennukõrgus).

  4. Lennuplaan, mis on edastatud lennuks üle Eesti riigipiiri, peab sisaldama infot kogu lennu kohta kuni kavatsetava maandumislennuväljani.

  5. Lennuplaan, mis on edastatud lennuks piki Eesti riigipiiri või mingiks erilennuks, peab sisaldama üksikasjalikku infot lennu marsruudi, kellaaegade ja lennutasandite kohta.

  6. Lennuks piirangu- ja ohualades või läbi nende tuleb lennuplaani sisestada vastavasse alasse sisenemise ja väljumise arvestuslikud kellaajad. Loa viitenumber, millele eelneb lühend RMK, tuleb sisestada punkti 18.

  7. SID/STAR protseduure lennuplaani ei kanta:
    1. Lennuväljade puhul, kus on kasutusel STAR protseduurid, peab lennuplaani viimaseks punktiks olema STAR-i (standardse saabumismarsruudi) esimene marsruudipunkt. Juhul, kui tegemist on lennuväljaga, kus ei ole avaldatud STAR protseduure või lennuga, mis ei järgi avaldatud ATS marsruute, sisestatakse lennuplaani viimase punktina „DCT”.
    2. Lennuplaani esimeseks punktiks peab olema SID protseduuri VIIMANE avaldatud marsruudipunkt, või kui sobivat SID-i ei ole saadaval või ei ole ühenduspunkti nõutud, siis peab olema avaldatud marsruudipunkt, mis on lennuväljast RAD, Lisa 5 poolt määratud kaugusel.
1.4 ATS-marsruutide struktuuri ning FRA põhimõtete järgimine

Õhuruumi kasutajatel on lubatud järgida avaldatud ATS- marsruute või esitada lennuplaan vastavalt avaldatud FRA põhimõtetele, nagu on kirjeldatud ENR 1.3-s, ENR 4.4-s avaldatud mis tahes viietähelise marsuudipunkti vahel Tallinna FIR-is ülevalpool FL95.

Õhuruumi kasutajatel, kes tegutsevad vastaval FRA põhimõtetele, on lubatud ületada Tallinn FIR piiri Riga FIR-iga ja HelsinkiTampere FIR-iga vastavalt Eesti, Läti ja Soome avaldatud FRA põhimõtetega.

Õhuruumi kasutajad võivad katkestada ATS-marsruudi esitades lennuplaani “DCT” mis tahes olulisest punktist, mis ühendub ENR 4.4-s vastavalt FRA põhimõtetele avaldatud viietäheliste marsruudipunktidega.

Õhuruumi kasutajad võivad ühineda ATS-marsruudiga esitades lennuplaani “DCTENR 4.4-s avaldatud mis tahes olulisse punkti.

Esitades lennuplaani lendamiseks Bodø OFIR-is peab see olema kooskõlas lennu planeerimise reeglitega ICAO Doc 7030, NAT osa.

1.5 Erilendude lubamine

Lennundusvõistluse või avaliku lennundusürituse korraldamiseks, samuti lennuks, mille puhul ei ole võimalik järgida lennureegleid, või muuks erakordse iseloomuga lennuks, peab olema Lennuameti ühekordne luba.

Loataotlus tuleb saata arvestusega, et see jõuaks Lennuametisse vähemalt üks nädal enne kavatsetavat tegevust, aadressil:

Aadress:Lennuamet
Lõõtsa 5
11415 Tallinn
Tel:610 3500
Faks:610 3501
E-post:ecaa@ecaa.ee
1.6 Õhuruumi kasutamise eeskirjade ja saadavuse järgimine

Tallinn FIR õhuruumi kaudu ei tohi olla ükski lennuplaan esitatud nii, et see kalduks kõrvale marsruudi kättesaadavuse dokumendis (RAD) määratletud riiklikest piirangutest. See ühtne Euroopa alusdokument sisaldab kõiki Tallinn FIR õhuruumi kasutamise eeskirju ja saadavust ning kõik viited neile esitatakse https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html kaudu.

2 Korduvlennuplaanide süsteem

2.1 Üldosa

Korduvlennuplaane kasutavad õhusõidukite käitajad peavad, juhul, kui tegemist on Tallinn FIR-i sisenevate, seda läbivate või sealt väljuvate lendudega, edastama korduvlennuplaanid NM-i (Network Manager) korduvlennuplaanide üksusele (NMD-RPL Team).

Korduvlennuplaanid tuleb edastada elektroonsel kujul vastavalt IFPS käsiraamatus kirjeldatule järgmisele aadressile:

Küsimuste korral võivad õhusõidukite käitajad pöörduda RPL Supervisor-i poole järgmistel kontaktaadressidel:

E-post:fdorplsup@eurocontrol.int
Tel:+322 745 1957
IFPS käsiraamat on saadaval Eurocontroli veebilehel: https://www.eurocontrol.int/publications/ifps-users-manual.
2.2 ATS-teated
Väljumisteated (DEP), saabumisteated (ARR) ja muud teated (DLA, CHG, CNL) edastatakse:
  • Tallinn FIR-ist IFPS alasse suunduvate väljuvate IFR lendude puhul vaid IFPS süsteemile;
  • Tallinn FIR-ist väljuvate IFPS alast lahkuvate IFR lendude puhul IFPS süsteemi ja väljaspool IFPS asuvatele lennujuhtimisüksustele;
  • VFR lendude puhul Tallinn FIR-is ja väljapool selle piire asuvatele vastavatele lennujuhtimisüksustele.

3 Muudatused edastatud lennuplaanis

Juhul, kui on tõenäoline, et IFR lend hilineb 15 minutit ja VFR lend 30 minutit, võrreldes lennuplaanis esitatud arvestusliku väljumisajaga, tuleb sellest teavitada võimalikult aegsasti enne lennu väljumist:

Märkus 1: Kui kontrollitava lennu väljalennu hilinemisest ei ole nõuetekohaselt teatatud, võivad vastava lennuplaani andmed mitte olla saadaval loa küsimisel vastavast ATS üksusest, mis toob omakorda kaasa selle lennu edasise hilinemise pikenemise.

Märkus 2: Kui mittekontrollitava VFR-lennu väljalennu hilinemisest (või tühistamisest) ei ole nõuetekohaselt teatatud, võib see kaasa tuua häire- ja otsingu- ning päästeaktsioonide mittevajaliku alustamise, kui lend ei saabu sihtlennuväljale 30 minuti jooksul pärast selle kehtivat arvestuslikku saabumisaega (ETA).

Kui lend, mille kohta on edastatud lennuplaan, tühistatakse, tuleb sellest koheselt informeerida vastavat ATS-üksust.

Muudatustest kontrollitava lennu kehtivas lennuplaanis lennu ajal tuleb teatada või nimetatud muudatusi taotleda vastavalt Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 2 p 3.6.2. Mittekontrollitava VFR-lennu lennuplaani olulised muudatused sisaldavad muudatusi kestvuses või inimeste üldarvus pardal ning muudatusi ajaarvestuses 30 minutit või rohkem.
3.1 Saabumisteade (lennuplaani sulgemine)

Igal lennuliiklusteeninduseta lennuväljal tuleb pärast maandumist niipea kui võimalik edastada saabumisteade Tallinna Piirkondlikule Lennujuhtimiskeskusele:

AFS:EETTZQZX
Tel:625 8256; 625 8254; 621 4428.

Kui saabumisteate andmine on nõutav ja on ette teada, et sihtlennuvälja sidevahendid on puudulikud, tuleb õhusõidukilt võimaluse korral edastada saabumisteatele sarnane teade raadio teel vahetult enne maandumist otse vastavale ATS-üksusele või teha seda mõne teise õhusõiduki kaudu.

Õhusõiduki poolt edastatud saabumisteade peab sisaldama järgmist teavet:
  • õhusõiduki tunnus;
  • lähtelennuväli;
  • sihtlennuväli (juhul, kui see ei ühti saabumislennuväljaga);
  • saabumislennuväli;
  • saabumisaeg.

Kui on alust arvata, et saabumisteade ei jõua vastava ATS-üksuse kätte 30 minuti jooksul pärast arvatavat maandumisaega (ETA), tuleb lennuplaani väljale 18 märkida aeg, millal on saabumisteadet oodata (nt RMK/EXPECT ARR 1835).

Märkus: Kui saabumisteate andmine on nõutav, võib ülalloetletud sätete mittetäitmine tõsiselt häirida lennuliiklusteenistuse tööd ja tuua kaasa suuri kulutusi mittevajalike otsimis- ja päästetööde teostamisel.