GEN 3.2 AERONAVIGATSIOONILISED KAARDID

1 Vastutavad teenistused

1.1 Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsil on valik aeronavigatsioonilisi kaarte kasutamiseks tsiviillennunduse kõigi liikide poolt.

Lennuinfo osakonna Lennukaartide grupp koostab ja valmistab kõik lennukaardid.

Kaardid koostatakse kooskõlas järgmistes Tsiviillennunduse konventsiooni dokumentides sisalduvate sätetega:

Lisa 4 –Aeronavigatsioonilised Kaardid
Doc 8697 –Aeronavigatsiooniliste Kaartide Käsiraamat
Doc 8168 –Õhunavigatsiooniteeninduse protseduurid - Õhusõidukite käitamine (PANS-OPS)

Erinevused nendest sätetest on toodud osas GEN 1.7.

2 Kaartide korrashoid

2.1 AIP-is sisalduvad kaardid hoitakse korras AIP-i muudatuste abil.
2.2 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused levitatakse AIP-i muudatustes ja on loetletud käesoleva peatüki p 8.
2.3 Info planeeritavate või väljastatavate uute kaartide ja skeemide kohta avaldatakse aeronavigatsioonilise info ringkirjas.
2.4 Kui avaldatud kaartidel avastatud ebaõige info on lennutegevuse seisukohalt oluline, parandatakse see NOTAM-iga.

3 Tellimine

3.1 Käesoleva peatüki p 5 loetletud kaarte (v.a Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000) saab tellida järgmisel aadressil:

Aadress:Lennuliiklusteeninduse AS
Lennuinfo osakond
Lennunduskaartide grupp
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Tel:625 8290
Faks:625 8200
E-post:charts@eans.ee
AFS:EETNYOYX
URL:aim.eans.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

3.2 Peatükis p 5 toodud Aeronavigatsioonilist kaarti - ICAO 1:500 000 (ANC) saab tellida:

Aadress:Lennuamet
Lõõtsa 5
11415 Tallinn
Tel:610 3500
Faks:610 3501
E-post:ecaa@ecaa.ee
AFS:Ei ole
URL:www.ecaa.ee

Tööaeg: E - R 0800 kuni 1630 LMT.

4 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide seeriad

4.1 Koostatakse järgmisi aeronavigatsiooniliste kaartide seeriaid:
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000;
 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO;
 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO;
 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - tüüp A (kui on oluline, siis iga raja jaoks);
 5. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO;
 6. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO;
 7. Standardse sisenemise kaart – Instrument (STAR) - ICAO;
 8. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO (iga raja ja protseduuri jaoks);
 9. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO;
 10. Maandumiskaart (LDG).
Käesoleval ajal saadavad kaardid on loetletud käesoleva peatüki p 5.
4.2 Kaardiseeriate üldkirjeldus
 1. Aeronavigatsiooniline kaart (ANC) – ICAO 1:500 000.

  Kaart on koostatud Lamberti konformses koonilises projektsioonis. Aeronavigatsiooniliste andmete esitus vastab väikestel kiirustel visuaalseks navigatsiooniks mõeldud kaardi nõuetele. Andmed sisaldavad lennuvälju, olulisi takistusi, ATS süsteemi elemente, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning raadionavigatsiooniseadmeid.

  Kaart sisaldab infot rahuldamaks visuaalse navigatsiooni vajadusi ja seda kasutatakse samuti lennu eelnevaks planeerimiseks.

 2. Lennuvälja/kopteriväljaku kaart (ADC) – ICAO.
  Kaart sisaldab detailseid andmeid lennuvälja/kopteriväljaku kohta, varustamaks meeskonda infoga, mis hõlbustab õhusõiduki maapealset liikumist:
  • õhusõiduki seisupaigast rajale; ja
  • rajalt õhusõiduki seisupaika;

   ja kopterite liikumist:

  • kopterite seisupaigast maandumis- ja tõusualale ning lõpplähenemis- ja stardialale;
  • lõpplähenemis- ja stardialalt maandumis- ja tõusualale ja kopterite seisupaika;
  • piki kopterite maapealseid ja õhus ruleerimisteid; ja
  • piki õhu-transiitmarsruute.

   Samuti sisaldab kaart lennuvälja/kopteriväljaku kohta käitamiseks olulist infot.

 3. Õhusõidukite parkimis-/dokkimiskaart (APDC) – ICAO.

  Kaart koostatakse selliste lennuväljade kohta, kus terminalirajatiste keerukuse tõttu ei ole lennuvälja/ kopteriväljaku - ICAO -kaardil või lennuvälja maapealse liikluse kaardil - ICAO -võimalik esitada küllaldase selgusega õhusõidukite liiklust ruleerimisteede ja seisupaikade vahel ning õhusõidukite parkimist/dokkimist hõlbustavat infot.

 4. Lennuvälja takistuste kaart (AOC) – ICAO - Tüüp A (käitamispiirangud).

  Kaart sisaldab detailset infot takistuste kohta lennuväljade stardijärgsete lennutrajektooride piirkonnas. Info on esitatud nii plaanis kui ka profiilis ja koos takistuste kaardiga - ICAO - Tüüp C, mis sisaldab vajalikke andmeid, võimaldamaks käitajatel täita Tsiviillennunduse konventsiooni Lisa 6 osade I ja II 5. peatüki kohaseid käitamispiiranguid.

 5. Marsruudikaart (ENRC) – ICAO.

  Kaart koostatakse kogu Tallinna lennuinfopiirkonna kohta. Aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad kõiki rahvusvahelisi lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ja detailset lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab meeskonna jaoks infot, mis hõlbustab navigeerimist ATS marsruutidel kooskõlas lennuliiklusteeninduse protseduuridega.

 6. Standardse väljumise kaart – Instrument (SID) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne väljumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad alglennuvälja, instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset väljumismarsruuti stardietapist kuni marsruudietapini.

 7. Standardse saabumise kaart – Instrument (STAR) - ICAO.

  Kaart koostatakse juhul, kui on kehtestatud standardne saabumismarsruut instrumentaallendudele, mida ei ole võimalik küllaldase selgusega näidata piirkonnakaardil - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad sihtlennuvälja, instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti mõjutavaid lennuvälju, keelu-, piirangu- ja ohualasid ning lennuliiklusteeninduse süsteemi.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida määratud instrumentaallendude standardset saabumismarsruuti marsruudietapist kuni lähenemisetapini.

 8. Instrumentaallähenemiskaart (IAC) – ICAO.

  Kaart koostatakse iga tsiviillennunduse kasutuses oleva lennuvälja jaoks, millel on kehtestatud instrumentaallähenemise protseduurid. Iga lähenemisprotseduuri jaoks koostatakse eraldi instrumentaallähenemiskaart - ICAO.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad infot lennuväljade, keelu-, piirangu- ja ohualade, raadioside- ja navigatsiooniseadmete, sektori minimaalkõrguse, nii plaanis kui ka profiilis kujutatud protseduuri kursi, lennuvälja miinimumide, jne kohta.

  Kaart sisaldab infot, mis võimaldab meeskonnal järgida kinnitatud instrumentaallähenemise protseduuri maandumiseks kavatsetavale rajale, samuti katkestatud lähenemise protseduuri ning vajadusel ka ootetsooni.

 9. Visuaallähenemiskaart (VAC) – ICAO.

  See kaart koostatakse tsiviillennunduse poolt kasutatavate lennuväljade jaoks.

  Visuaallähenemiskaardi eesmärgiks on pilootidele anda graafiline ülevaade visuaalsetest märkidest lennuvälja visuaallähenemise protseduuri ajal.

  Esitatud aeronavigatsioonilised andmed sisaldavad vastavat infot lennuväljade, takistuste, määratud õhuruumi, visuaallähenemisinfo, raadionavigatsiooni- ja sideseadmete kohta.

 10. Maandumiskaart (LDG).
  Kaart annab kujundliku ülevaate lennuväljast ja selle lähiümbrusest lihtsustamaks lähenemist maandumiseks kavandatud rajale, samuti infot, mis on vajalik maandumiseks ja raja kiireks vabastamiseks pärast maandumist.

5 Olemasolevate aeronavigatsiooniliste kaartide loetelu

Tärniga tähistatud kaardiseeriad moodustavad osa AIP-ist.

Seeria nimetus
Mastaap
Nimi ja/või number
Hind
Kuupäev
Instrumentaallähenemiskaart – ICAO* (IAC)
1 : 370 000Kärdla
EEKA NDB 1424 MAY 2018
EEKA NDB 3224 MAY 2018
1 : 370 000Kuressaare
EEKE ILS 1724 MAY 2018
EEKE RNAV (GNSS) 1724 MAY 2018
EEKE VOR 1724 MAY 2018
EEKE NDB 3524 MAY 2018
EEKE RNAV (GNSS) 3524 MAY 2018
EEKE VOR 3524 MAY 2018
1 : 370 000Lennart Meri Tallinn
EETN ILS 0824 MAY 2018
EETN VOR 0824 MAY 2018
EETN ILS 2624 MAY 2018
EETN VOR 2624 MAY 2018
1 : 370 000Tartu
EETU ILS 2624 MAY 2018
EETU RNAV (GNSS) 0824 MAY 2018
EETU NDB 2624 MAY 2018
EETU RNAV (GNSS) 2624 MAY 2018
1 : 370 000Ämari
EEEI VORTAC 06 CAT AB24 MAY 2018
EEEI VORTAC 06 CAT CDE24 MAY 2018
EEEI VORTAC 24 CAT AB24 MAY 2018
EEEI VORTAC 24 CAT CDE24 MAY 2018
EEEI ILS 06 CAT AB24 MAY 2018
EEEI ILS 06 CAT CDE24 MAY 2018
EEEI ILS 24 CAT AB24 MAY 2018
EEEI ILS 24 CAT CDE24 MAY 2018
Visuaallähenemiskaart – ICAO* (VAC)
1 : 370 000Kärdla
EEKA VAC24 MAY 2018
1 : 370 000Kuressaare
EEKE VAC24 MAY 2018
1 : 370 000Kihnu
EEKU VAC24 MAY 2018
1 : 370 000Pärnu
EEPU VAC24 MAY 2018
1 : 370 000Ruhnu
EERU VAC24 MAY 2018
1 : 200 000Lennart Meri Tallinn
EETN VAC24 MAY 2018
1 : 370 000Tartu
EETU VAC24 MAY 2018
1 : 200 000Ämari
EEEI VAC24 MAY 2018
Maandumiskaart* (LDG)
1 : 40 000Kärdla
EEKA LDG24 MAY 2018
1 : 40 000Kuressaare
EEKE LDG24 MAY 2018
1 : 35 000Kihnu
EEKU LDG24 MAY 2018
1 : 40 000Pärnu
EEPU LDG24 MAY 2018
1 : 35 000Ruhnu
EERU LDG24 MAY 2018
1 : 75 000Lennart Meri Tallinn
EETN LDG24 MAY 2018
1 : 40 000Tartu
EETU LDG24 MAY 2018
1 : 75 000Ämari
EEEI LDG2124 JUNMAY 2018
Lennuvälja/Kopteriväljaku kaart – ICAO* (ADC)
1 : 12 000Kärdla
EEKA ADC24 MAY 2018
1 : 12 000Kuressaare
EEKE ADC24 MAY 2018
1 : 8 500Kihnu
EEKU ADC24 MAY 2018
1 : 12 000Pärnu
EEPU ADC24 MAY 2018
1 : 8 500Ruhnu
EERU ADC24 MAY 2018
1 : 12 000Lennart Meri Tallinn
EETN ADC24 MAY 2018
1 : 15 000Tartu
EETU ADC24 MAY 2018
1 : 12 000Ämari
EEEI ADC2124 JUNMAY 2018
Marsruutide kaart – ICAO* (ENRC)
1 : 1 250 000Tallinn FIR
ENR ENRC24 MAY 2018
Lennuvälja takistuste kaart – ICAO - Tüüp A* (AOC)
1 : 15 000Kärdla
AOC A 14/3224 MAY 2018
1 : 15 000Kuressaare
AOC A 17/3524 MAY 2018
1 : 15 000Lennart Meri Tallinn
AOC A 08/2624 MAY 2018
1 : 15 000Tartu
AOC A 08/2624 MAY 2018
1 : 15 000Ämari
AOC A 06/242124 JUNMAY 2018
Õhusõidukite parkimise / dokkimise kaart – ICAO* (APDC)
1 : 5 500Lennart Meri Tallinn
EETN APDC24 MAY 2018
1 : 2 500Tartu
EETU APDC24 MAY 2018
1 : 5 000Ämari
EEEI APDC2124 JUNMAY 2018
Standardse väljumise/Standardse saabumise kaart - Instrumentaal – ICAO* (SID/STAR)
Mittemastaapne
Lennart Meri Tallinn
EETN RNAV SID 0824 MAY 2018
EETN RNAV SID 2624 MAY 2018
EETN RNAV STAR 0824 MAY 2018
EETN RNAV STAR 2624 MAY 2018
Tartu
EETU RNAV SID 0824 MAY 2018
EETU RNAV SID 262124 JUNMAY 2018
EETU RNAV STAR 0824 MAY 2018
EETU RNAV STAR 2624 MAY 2018
Aeronavigatsiooniline kaart – ICAO 1:500 000 (ANC)
1 : 500 000ESTONIA 2153 A
13.00 EUR
(Ei sisalda postikulu)
2428 MAYAPR 20182016

6 Aeronavigatsioonilise kaardi -
ICAO 1:500 000 register


7 Topograafilised kaardid

Topograafilisi kaarte on võimalik tellida aadressil:
Aadress:Maa-amet
Mustamäe tee 51
10602 Tallinn
Tel:665 0600
Faks:665 0604
E-post:maaamet@maaamet.ee
AFS:Ei ole
URL:www.maaamet.ee

Tööaeg: E-R 08.00 kuni 16.00 LMT.

8 AIP-is mittesisalduvate kaartide parandused

Kaardid
Asukoht
Parandused
Viimaste muudatuste kohta õhunavigatsiooni takistustes marsruutidel vaata ENR 5.4 ja NOTAM-eid.
Ei ole
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Ei ole
Tallinn CTR
Ei ole
Lisada mehitamata õhusõidukite käitamise ala Tsoon 9 (vaata lisainfot ENR 5.5)
Aeronavigatsiooniline kaart - ICAO 1:500 000
Lennuväljade info
Muuta Varstu lennuvälja koordinaadid. Uued koordinaadid 573800N 0264012E